Όροι Χρήσης

Σχέδιο όρων χρήσης και προστασίας Copyright.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright).

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα / © Copyright ΔιαΝΕΟσις ΑμκΕ.
Όλα τα κείμενα, τα σχέδια, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η τοποθέτηση και διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, αναδιανομή ή τροποποίηση οποιουδήποτε κειμένου, άρθρου, έρευνας και γενικότερα πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή μη έντυπο ή άλλο μέσο. Ενδέχεται άλλωστε η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση εξάλλου χρησιμοποιήσεως του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ιδίως δε παραπομπής σε πληροφορίες ή στοιχεία ή κοινοποίησης κειμένων, πληροφοριών και οιωνδήποτε στοιχείων, είναι υποχρεωτική η αναφορά στην πηγή προέλευσης (ΔιαΝΕΟσις).

Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα και / ή διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται ή εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην ΔιαΝΕΟσις, συμπεριλαμβανομένων λογοτύπων και εμβλημάτων.

Εγγυήσεις - Αποκλεισμός Ευθύνης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται ως έχουν' και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Η ΔιαΝΕΟσις σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική, αποθετική ή παρεπόμενη ζημία που σχετίζεται με τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο της ΔιαΝΕΟσις, συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων, κακοτυπωμένων χαρακτήρων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών, τυπογραφικών και οποιωνδήποτε άλλων λαθών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της ΔιαΝΕΟσις συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούται ο χρήστης σε αποζημίωση της ΔιαΝΕΟσις, των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών της σχετικά με κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών της συμβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας εκ μέρους του χρήστη.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Η ΔιαΝΕΟσις δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη ΔιαΝΕΟσις ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις.

Η ΔιαΝΕΟσις δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει και / ή να διαγράψει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ολικά ή εν μέρει, ενώ κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή. Η ΔιαΝΕΟσις δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας οποτεδήποτε εν όλω ή εν μέρει.