Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους μια σειρά από δεκατρείς δείκτες που, όλοι μαζί, αποτυπώνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα διαδραστικά γραφήματα και οι πίνακες στο τέλος της σελίδας είναι συνδεδεμένα με μία βάση δεδομένων που θα ανανεώνεται συνεχώς με τα νέα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών.

1. Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία του συνόλου των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί τον πιο συνηθισμένο δείκτη μέτρησης του συνολικού μεγέθους μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή πραγματικό ΑΕΠ μετρά το ΑΕΠ μιας χώρας όταν έχουμε αφαιρέσει την επίδραση της μεταβολής των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού.2. Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ. Δηλαδή, τη μακροχρόνια τάση και όχι τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του. Ο αρνητικός ρυθμός μεγέθυνσης υποδηλώνει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.3. Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας

Άνεργοι είναι τα άτομα εκείνα που έχουν συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας τους και παρ’ ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν, δεν βρίσκουν εργασία. Η ανεργία μετριέται ως ποσοστό στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Μακροχρόνια άνεργοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.4. Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

Tο Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος δείχνει την εγχώρια ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, τη δυνατότητα να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να πραγματοποιούνται επενδύσεις. Το σύνολο των εγχώριων καταθέσεων αποτελείται από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές. Repo είναι μια συμφωνία, όπου αφενός ο δανειζόμενος (π.χ. τράπεζα) συμφωνεί να πουλήσει σε έναν δανειστή (π.χ. φυσικό πρόσωπο) ένα χρεόγραφο σε συγκεκριμένη τιμή, και αφετέρου συμφωνεί να το επαναγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Χαρακτηριστικό των repos (συμφωνιών επαναγοράς) είναι ότι μπορεί να μετατραπούν σε χρήμα, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος.5. Μηνιαία  Εξέλιξη  Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής  Παραγωγής

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μετρά τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της συνολικής παραγωγής σε τέσσερις κλάδους: ορυχείων και λατομείων, μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 6. Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο μετρά τη μεταβολή του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (π.χ. τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.α.).7. Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

Ο αριθμός νέων οικοδομικών αδειών αποτελεί μας σημαντική παράμετρο της ανάλυσης της εικόνας της κτηματαγοράς μιας χώρας.8. Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη* ως % ΑΕΠ

Το ΑΕΠ μιας χώρας ισούται με το άθροισμα της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες των νοικοκυριών, των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυρικά (ΜΚΙΕΝ) και της κυβέρνησης, της επένδυσης και των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή εάν από τις εξαγωγές αφαιρέσουμε τις εισαγωγές.

*Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζει την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) ως ποσοστό του ΑΕΠ.9. Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Ως % ΑΕΠ 10. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) είναι το άθροισμα του εμπορικού ισοζυγίου (έσοδα από καθαρές εξαγωγές), του ισοζυγίου εισοδημάτων και του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων. Όταν μια χώρα εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει, αντιμετωπίζει έλλειμμα στο ΙΤΣ. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα χρειάζεται να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισμό ή να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό. Αντίθετα, όταν εξάγει περισσότερο από όσο εισάγει (πλεονασματικό ΙΤΣ), δανείζει σε ξένες χώρες ή αγοράζει ακίνητες περιουσίες της αλλοδαπής.

*Για τις εξαγωγές & τις εισαγωγές τα στοιχεία για τα έτη 2011-2016 είναι προβλέψεις της Εurostat
**Για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τα στοιχεία για το 2017 είναι πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  11. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
Ως % ΑΕΠ

Η Γενική Κυβέρνηση μαζί με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε δημόσιο τομέα μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Κυβέρνηση έχει τρεις υποτομείς: α) την Κεντρική Κυβέρνηση, β) την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και γ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ΙΓΚ) ή αλλιώς Δημοσιονομικό Ισοζύγιο ισούται με τα έσοδα  (π.χ. κυρίως φόροι, αποκρατικοποιήσεις) μείον τα έξοδα (π.χ. συντάξεις, μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, επιδόματα κ.α.) της  Γενικής Κυβέρνησης. Το έλλειμμα στο ΙΓΚ, δηλαδή όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, καλύπτεται συνήθως με κρατικό δανεισμό. Η διαχρονική συσσώρευση ελλειμμάτων σε μια οικονομία αυξάνει το δημόσιο χρέος και μπορεί να οδηγήσει στην χρεοκοπία.

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ονομάζεται το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης όταν έχουν αφαιρεθεί  οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.12. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αποτελεί ένα μέτρο για την αξιολόγηση της πορείας της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Προκύπτει ως το σταθμισμένο άθροισμα των Δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις Κατασκευές, στο Λιανικό Εμπόριο και στις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. 13. Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με διαθέσιμο εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μεταβιβάσεων) κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους ιθύνοντες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
 στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα datasets των συγκεκριμένων δεικτών
Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

wdt_ID Τρίμηνο Σε Εκ. Ευρώ
1 1995 Q1 22.474,00
2 1995 Q2 22.950,00
3 1995 Q3 23.499,00
4 1995 Q4 23.991,00
5 1996 Q1 22.927,76
6 1996 Q2 23.525,51
7 1996 Q3 24.219,17
8 1996 Q4 24.905,12
9 1997 Q1 24.006,70
10 1997 Q2 24.646,63
11 1997 Q3 25.293,07
12 1997 Q4 25.961,86
13 1998 Q1 25.155,18
14 1998 Q2 25.705,37
15 1998 Q3 26.237,14
16 1998 Q4 26.749,97
17 1999 Q1 26.094,30
18 1999 Q2 26.603,93
19 1999 Q3 26.885,82
20 1999 Q4 27.577,55
21 2000 Q1 27.287,88
22 2000 Q2 27.760,90
23 2000 Q3 28.146,36
24 2000 Q4 28.439,35
25 2001 Q1 28.406,14
26 2001 Q2 28.663,26
27 2001 Q3 29.384,63
28 2001 Q4 29.652,89
29 2002 Q1 29.230,90
30 2002 Q2 29.995,09
31 2002 Q3 30.305,90
32 2002 Q4 31.151,24
33 2003 Q1 30.859,55
34 2003 Q2 31.473,66
35 2003 Q3 32.326,33
36 2003 Q4 32.986,68
37 2004 Q1 33.020,02
38 2004 Q2 33.350,87
39 2004 Q3 34.119,85
40 2004 Q4 33.577,08
41 2005 Q1 33.036,70
42 2005 Q2 33.505,75
43 2005 Q3 34.005,56
44 2005 Q4 34.350,58
45 2006 Q1 35.038,86
46 2006 Q2 35.377,06
47 2006 Q3 35.722,98
48 2006 Q4 36.323,80
49 2007 Q1 35.900,18
50 2007 Q2 36.792,88
51 2007 Q3 36.966,50
52 2007 Q4 37.466,24
53 2008 Q1 36.680,59
54 2008 Q2 36.601,02
55 2008 Q3 36.830,86
56 2008 Q4 36.264,03
57 2009 Q1 34.533,25
58 2009 Q2 35.417,56
59 2009 Q3 34.907,19
60 2009 Q4 35.431,65
61 2010 Q1 34.566,81
62 2010 Q2 33.624,29
63 2010 Q3 32.586,25
64 2010 Q4 32.137,79
65 2011 Q1 31.044,09
66 2011 Q2 30.551,77
67 2011 Q3 29.897,91
68 2011 Q4 29.082,30
69 2012 Q1 28.691,29
70 2012 Q2 28.014,49
71 2012 Q3 27.635,50
72 2012 Q4 27.390,23
73 2013 Q1 27.543,40
74 2013 Q2 27.177,61
75 2013 Q3 26.859,99
76 2013 Q4 26.378,63
77 2014 Q1 27.069,66
78 2014 Q2 26.962,52
79 2014 Q3 27.522,48
80 2014 Q4 27.129,86
81 2015 Q1 27.112,48
82 2015 Q2 27.061,12
83 2015 Q3 26.832,54
84 2015 Q4 27.155,87
85 2016 Q1 26.899,69
86 2016 Q2 27.043,60
87 2016 Q3 27.040,24
88 2016 Q4 27.036,14
89 2017 Q1 27.055,17
90 2017 Q2 27.325,92
91 2017 Q3 27.518,54
92 2017 Q4 27.568,84
93 2018 Q1 27.648,65
94 2018 Q2 27.749,54
95 2018 Q3 28.068,85
96 2018Q4 28.020,58

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
1 1995 2,10
2 1996 2,86
3 1997 4,48
4 1998 3,89
5 1999 3,07
6 2000 3,92
7 2001 4,13
8 2002 3,92
9 2003 5,79
10 2004 5,06
11 2005 0,60
12 2006 5,65
13 2007 3,27
14 2008 -0,34
15 2009 -4,30
16 2010 -5,48
17 2011 -9,13
18 2012 -7,30
19 2013 -3,24
20 2014 0,74
21 2015 -0,29
22 2016 -0,24
23 2017 1,50
24 2018 1,93

Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας Ανά Ηλικιακή Ομάδα

wdt_ID Τρίμηνο % Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24 % Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
wdt_ID Τρίμηνο % Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24 % Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
1 2001 Q1 11,20 5,00 28,95 5,71
2 2001 Q2 10,50 5,00 27,93 5,51
3 2001 Q3 10,20 5,39 26,86 5,45
4 2001 Q4 11,20 5,77 28,42 5,50
5 2002 Q1 11,40 5,69 28,61 5,54
6 2002 Q2 10,00 5,15 25,83 5,22
7 2002 Q3 9,80 5,09 25,55 5,16
8 2002 Q4 10,20 5,17 26,24 5,24
9 2003 Q1 10,40 5,14 26,71 5,28
10 2003 Q2 9,40 4,78 25,37 5,27
11 2003 Q3 9,30 4,83 26,56 5,32
12 2003 Q4 10,00 5,72 27,89 5,54
13 2004 Q1 11,40 5,36 28,40 5,48
14 2004 Q2 10,30 4,93 26,13 5,62
15 2004 Q3 10,20 4,77 25,20 5,65
16 2004 Q4 10,50 4,87 26,26 5,64
17 2005 Q1 10,50 4,68 25,40 5,41
18 2005 Q2 9,80 4,37 25,04 5,22
19 2005 Q3 9,80 4,46 26,03 5,15
20 2005 Q4 9,90 4,42 26,70 4,97
21 2006 Q1 9,80 4,33 25,11 5,07
22 2006 Q2 8,90 4,03 24,29 4,91
23 2006 Q3 8,40 3,93 24,21 4,77
24 2006 Q4 8,90 4,02 26,29 4,76
25 2007 Q1 9,20 4,03 24,79 4,40
26 2007 Q2 8,20 3,70 21,69 4,10
27 2007 Q3 8,00 3,68 21,91 4,17
28 2007 Q4 8,20 3,72 22,32 4,01
29 2008 Q1 8,40 3,68 23,27 3,85
30 2008 Q2 7,30 3,27 20,37 3,60
31 2008 Q3 7,30 3,25 21,04 3,60
32 2008 Q4 8,00 3,44 22,80 3,56
33 2009 Q1 9,50 3,88 25,29 3,71
34 2009 Q2 9,00 3,66 24,44 3,69
35 2009 Q3 9,40 3,87 24,73 3,85
36 2009 Q4 10,50 4,21 28,35 4,28
37 2010 Q1 11,90 4,51 30,58 5,01
38 2010 Q2 12,00 4,56 31,35 5,39
39 2010 Q3 12,60 4,87 32,81 5,74
40 2010 Q4 14,40 5,51 37,19 6,55
41 2011 Q1 16,10 6,01 39,92 7,17
42 2011 Q2 16,50 6,37 43,30 8,07
43 2011 Q3 17,90 6,94 45,37 9,11
44 2011 Q4 20,90 7,72 50,16 10,93
45 2012 Q1 22,80 7,95 52,81 12,45
46 2012 Q2 23,80 8,11 53,95 13,56
47 2012 Q3 24,90 8,47 56,56 15,09
48 2012 Q4 26,20 8,64 57,93 16,68
49 2013 Q1 27,60 8,84 59,99 17,55
50 2013 Q2 27,30 9,05 59,18 17,78
51 2013 Q3 27,20 8,76 57,15 18,83
52 2013 Q4 27,80 8,81 56,73 19,57
53 2014 Q1 27,80 8,39 56,72 19,87
54 2014 Q2 26,60 7,84 51,99 19,76
55 2014 Q3 25,50 7,75 49,55 19,25
56 2014 Q4 26,10 7,88 51,50 19,02
57 2015 Q1 26,60 7,54 51,86 19,06
58 2015 Q2 24,60 6,83 49,48 17,96
59 2015 Q3 24,00 6,62 48,83 17,70
60 2015 Q4 24,40 6,79 48,96 18,11
61 2016 Q1 24,90 6,60 50,90 17,49
62 2016 Q2 23,10 6,18 49,10 16,67
63 2016 Q3 22,60 5,89 44,13 16,70
64 2016 Q4 23,60 5,98 45,22 16,91
65 2017 Q1 23,30 6,04 46,85 16,32
66 2017 Q2 21,10 43,80 15,64
67 2017 Q3 20,20 40,09 15,32
68 2017 Q4 21,20 43,60 15,24
69 2018 Q1 21,20 43,05 14,49
70 2018 Q2 19,00 38,79 13,71
71 2018 Q3 18,30 36,29 13,13
72 2018 Q4 18,70 40,00 12,96
73 2019 Q1 19,20 40,93 12,48
74 2019 Q2 16,90 33,59 11,97

Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

wdt_ID Μήνας Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
wdt_ID Μήνας Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
1 Iανουάριος 2001 118.106,00
2 Φεβρουάριος 2001 120.111,00
3 Μάρτιος 2001 121.773,00
4 Απρίλιος 2001 124.506,00
5 Μάιος 2001 125.186,00
6 Ιούνιος 2001 127.266,00
7 Ιούλιος 2001 128.426,00
8 Αύγουστος 2001 129.340,00
9 Σεπτέμβριος 2001 130.870,00
10 Οκτώβριος 2001 133.711,00
11 Νοέμβριος 2001 134.459,00
12 Δεκέμβριος 2001 135.733,00
13 Iανουάριος 2002 132.535,00
14 Φεβρουάριος 2002 135.114,00
15 Μάρτιος 2002 133.314,00
16 Απρίλιος 2002 135.401,00
17 Μάιος 2002 133.331,00
18 Ιούνιος 2002 134.481,00
19 Ιούλιος 2002 135.339,00
20 Αύγουστος 2002 134.780,00
21 Σεπτέμβριος 2002 135.953,00
22 Οκτώβριος 2002 135.939,00
23 Νοέμβριος 2002 133.036,00
24 Δεκέμβριος 2002 133.849,00
25 Iανουάριος 2003 134.069,00
26 Φεβρουάριος 2003 131.501,00
27 Μάρτιος 2003 132.022,00
28 Απρίλιος 2003 131.962,00
29 Μάιος 2003 131.808,00
30 Ιούνιος 2003 134.072,00
31 Ιούλιος 2003 134.703,00
32 Αύγουστος 2003 135.294,00
33 Σεπτέμβριος 2003 137.300,00
34 Οκτώβριος 2003 136.959,00
35 Νοέμβριος 2003 138.294,00
36 Δεκέμβριος 2003 140.030,00
37 Iανουάριος 2004 140.437,00
38 Φεβρουάριος 2004 145.954,00
39 Μάρτιος 2004 143.377,00
40 Απρίλιος 2004 147.947,00
41 Μάιος 2004 149.844,00
42 Ιούνιος 2004 152.316,00
43 Ιούλιος 2004 153.451,00
44 Αύγουστος 2004 153.305,00
45 Σεπτέμβριος 2004 158.490,00
46 Οκτώβριος 2004 156.802,00
47 Νοέμβριος 2004 158.796,00
48 Δεκέμβριος 2004 159.855,00
49 Iανουάριος 2005 160.764,00
50 Φεβρουάριος 2005 165.481,00
51 Μάρτιος 2005 162.886,00
52 Απρίλιος 2005 168.193,00
53 Μάιος 2005 170.923,00
54 Ιούνιος 2005 172.425,00
55 Ιούλιος 2005 172.323,00
56 Αύγουστος 2005 173.251,00
57 Σεπτέμβριος 2005 180.670,00
58 Οκτώβριος 2005 184.175,00
59 Νοέμβριος 2005 187.017,00
60 Δεκέμβριος 2005 187.587,00
61 Iανουάριος 2006 189.258,00
62 Φεβρουάριος 2006 189.272,00
63 Μάρτιος 2006 190.981,00
64 Απρίλιος 2006 190.893,00
65 Μάιος 2006 198.307,00
66 Ιούνιος 2006 197.610,00
67 Ιούλιος 2006 197.681,00
68 Αύγουστος 2006 198.852,00
69 Σεπτέμβριος 2006 202.034,00
70 Οκτώβριος 2006 205.015,00
71 Νοέμβριος 2006 205.138,00
72 Δεκέμβριος 2006 211.458,00
73 Iανουάριος 2007 214.661,00
74 Φεβρουάριος 2007 219.398,00
75 Μάρτιος 2007 225.307,00
76 Απρίλιος 2007 224.648,00
77 Μάιος 2007 228.105,00
78 Ιούνιος 2007 232.498,00
79 Ιούλιος 2007 236.465,00
80 Αύγουστος 2007 236.624,00
81 Σεπτέμβριος 2007 236.688,00
82 Οκτώβριος 2007 236.525,00
83 Νοέμβριος 2007 241.958,00
84 Δεκέμβριος 2007 248.706,00
85 Iανουάριος 2008 249.718,00
86 Φεβρουάριος 2008 251.535,00
87 Μάρτιος 2008 254.468,00
88 Απρίλιος 2008 258.591,00
89 Μάιος 2008 263.309,00
90 Ιούνιος 2008 267.121,00
91 Ιούλιος 2008 267.203,00
92 Αύγουστος 2008 270.647,00
93 Σεπτέμβριος 2008 273.879,00
94 Οκτώβριος 2008 279.472,00
95 Νοέμβριος 2008 280.642,00
96 Δεκέμβριος 2008 280.388,00
97 Iανουάριος 2009 279.612,00
98 Φεβρουάριος 2009 278.268,00
99 Μάρτιος 2009 277.642,00
100 Απρίλιος 2009 281.615,00
101 Μάιος 2009 278.047,00
102 Ιούνιος 2009 281.420,00
103 Ιούλιος 2009 276.745,00
104 Αύγουστος 2009 279.776,00
105 Σεπτέμβριος 2009 282.165,00
106 Οκτώβριος 2009 279.187,00
107 Νοέμβριος 2009 277.403,00
108 Δεκέμβριος 2009 279.544,00
109 Iανουάριος 2010 273.960,00
110 Φεβρουάριος 2010 273.209,00
111 Μάρτιος 2010 270.947,00
112 Απρίλιος 2010 262.617,00
113 Μάιος 2010 260.683,00
114 Ιούνιος 2010 294.932,00
115 Ιούλιος 2010 287.695,00
116 Αύγουστος 2010 287.560,00
117 Σεπτέμβριος 2010 290.459,00
118 Οκτώβριος 2010 287.946,00
119 Νοέμβριος 2010 282.793,00
120 Δεκέμβριος 2010 280.243,00
121 Iανουάριος 2011 277.016,00
122 Φεβρουάριος 2011 275.826,00
123 Μάρτιος 2011 275.709,00
124 Απρίλιος 2011 268.639,00
125 Μάιος 2011 254.811,00
126 Ιούνιος 2011 249.443,00
127 Ιούλιος 2011 257.432,00
128 Αύγουστος 2011 251.728,00
129 Σεπτέμβριος 2011 247.179,00
130 Οκτώβριος 2011 238.443,00
131 Νοέμβριος 2011 234.597,00
132 Δεκέμβριος 2011 232.271,00
133 Iανουάριος 2012 229.032,00
134 Φεβρουάριος 2012 221.911,00
135 Μάρτιος 2012 220.649,00
136 Απρίλιος 2012 222.043,00
137 Μάιος 2012 214.407,00
138 Ιούνιος 2012 205.707,00
139 Ιούλιος 2012 209.315,00
140 Αύγουστος 2012 208.992,00
141 Σεπτέμβριος 2012 209.987,00
142 Οκτώβριος 2012 210.232,00
143 Νοέμβριος 2012 210.294,00
144 Δεκέμβριος 2012 218.912,00
145 Iανουάριος 2013 221.054,00
146 Φεβρουάριος 2013 222.575,00
147 Μάρτιος 2013 221.422,00
148 Απρίλιος 2013 216.135,00
149 Μάιος 2013 216.510,00
150 Ιούνιος 2013 214.661,00
151 Ιούλιος 2013 216.486,00
152 Αύγουστος 2013 217.386,00
153 Σεπτέμβριος 2013 214.371,00
154 Οκτώβριος 2013 212.937,00
155 Νοέμβριος 2013 213.088,00
156 Δεκέμβριος 2013 212.840,00
157 Iανουάριος 2014 209.669,00
158 Φεβρουάριος 2014 209.233,00
159 Μάρτιος 2014 210.917,00
160 Απρίλιος 2014 211.541,00
161 Μάιος 2014 209.370,00
162 Ιούνιος 2014 213.692,00
163 Ιούλιος 2014 215.185,00
164 Αύγουστος 2014 214.571,00
165 Σεπτέμβριος 2014 214.226,00
166 Οκτώβριος 2014 213.372,00
167 Νοέμβριος 2014 213.334,00
168 Δεκέμβριος 2014 207.889,00
169 Iανουάριος 2015 194.662,00
170 Φεβρουάριος 2015 185.252,00
171 Μάρτιος 2015 181.246,00
172 Απρίλιος 2015 174.672,00
173 Μάιος 2015 170.496,00
174 Ιούνιος 2015 159.253,00
175 Ιούλιος 2015 157.860,00
176 Αύγουστος 2015 158.039,00
177 Σεπτέμβριος 2015 158.913,00
178 Οκτώβριος 2015 157.803,00
179 Νοέμβριος 2015 155.189,00
180 Δεκέμβριος 2015 157.810,00
181 Iανουάριος 2016 156.011,00
182 Φεβρουάριος 2016 155.439,00
183 Μάρτιος 2016 154.396,00
184 Απρίλιος 2016 153.526,00
185 Μάιος 2016 154.017,00
186 Ιούνιος 2016 154.053,00
187 Ιούλιος 2016 157.196,00
188 Αύγουστος 2016 158.651,00
189 Σεπτέμβριος 2016 158.642,00
190 Οκτώβριος 2016 160.567,00
191 Νοέμβριος 2016 162.184,00
192 Δεκέμβριος 2016 157.460,00
193 Ιανουάριος 2017 156.563,00
194 Φεβρουάριος 2017 155.750,00
195 Μάρτιος 2017 155.206,00
196 Απρίλιος 2017 155.099,00
197 Μάιος 2017 155.156,00
198 Ιούνιος 2017 156.265,00
199 Ιούλιος 2017 155.190,00
200 Αύγουστος 2017 156.445,00
201 Σεπτέμβριος 2017 156.668,00
202 Οκτώβριος 2017 159.659,00
203 Νοέμβριος 2017 158.887,00
204 Δεκέμβριος 2017 152.468,00
205 Ιανούαριος 2018 153.343,00
206 Φεβρουάριος 2018 154.128,00
207 Μάρτιος 2018 155.029,00
208 Απρίλιος 2018 155.966,00
209 Μάιος 2018 157.403,00
210 Ιούνιος 2018 159.879,00
211 Ιούλιος 2018 159.724,00
212 Αύγουστος 2018 161.865,00
213 Σεπτέμβριος 2018 162.370,00
214 Οκτώβριος 2018 162.901,00
215 Νοέμβριος 2018 162.579,00
216 Δεκέμβριος 2018 167.978,00
217 Ιανουάριος 2019 166.106,00
218 Φεβρουάριος 2019 164.937,00

Μηνιαία εξέλιξη Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγή

wdt_ID Μήνας Δείκτης
wdt_ID Μήνας Δείκτης
1 Ιανουάριος 2000 123,45
2 Φεβρουάριος 2000 135,64
3 Μάρτιος 2000 141,18
4 Απρίλιος 2000 140,10
5 Μάιος 2000 139,73
6 Ιούνιος 2000 147,56
7 Ιούλιος 2000 148,72
8 Αύγουστος 2000 131,02
9 Σεπτέμβριος 2000 141,50
10 Οκτώβριος 2000 137,49
11 Νοέμβριος 2000 136,60
12 Δεκέμβριος 2000 133,89
13 Ιανουάριος 2001 123,97
14 Φεβρουάριος 2001 134,65
15 Μάρτιος 2001 133,55
16 Απρίλιος 2001 130,66
17 Μάιος 2001 137,55
18 Ιούνιος 2001 142,18
19 Ιούλιος 2001 144,84
20 Αύγουστος 2001 127,13
21 Σεπτέμβριος 2001 139,82
22 Οκτώβριος 2001 134,62
23 Νοέμβριος 2001 134,59
24 Δεκέμβριος 2001 121,04
25 Ιανουάριος 2002 119,19
26 Φεβρουάριος 2002 133,08
27 Μάρτιος 2002 135,05
28 Απρίλιος 2002 136,60
29 Μάιος 2002 134,52
30 Ιούνιος 2002 143,53
31 Ιούλιος 2002 146,66
32 Αύγουστος 2002 123,37
33 Σεπτέμβριος 2002 138,28
34 Οκτώβριος 2002 134,94
35 Νοέμβριος 2002 134,47
36 Δεκέμβριος 2002 129,90
37 Ιανουάριος 2003 120,80
38 Φεβρουάριος 2003 129,99
39 Μάρτιος 2003 133,31
40 Απρίλιος 2003 134,21
41 Μάιος 2003 138,45
42 Ιούνιος 2003 144,46
43 Ιούλιος 2003 148,69
44 Αύγουστος 2003 120,91
45 Σεπτέμβριος 2003 144,52
46 Οκτώβριος 2003 135,74
47 Νοέμβριος 2003 132,15
48 Δεκέμβριος 2003 132,91
49 Ιανουάριος 2004 118,87
50 Φεβρουάριος 2004 132,77
51 Μάρτιος 2004 138,79
52 Απρίλιος 2004 138,68
53 Μάιος 2004 142,07
54 Ιούνιος 2004 145,39
55 Ιούλιος 2004 151,69
56 Αύγουστος 2004 120,57
57 Σεπτέμβριος 2004 145,09
58 Οκτώβριος 2004 130,35
59 Νοέμβριος 2004 134,14
60 Δεκέμβριος 2004 129,70
61 Ιανουάριος 2005 121,50
62 Φεβρουάριος 2005 132,18
63 Μάρτιος 2005 132,07
64 Απρίλιος 2005 130,94
65 Μάιος 2005 138,12
66 Ιούνιος 2005 140,61
67 Ιούλιος 2005 145,22
68 Αύγουστος 2005 125,02
69 Σεπτέμβριος 2005 143,89
70 Οκτώβριος 2005 133,15
71 Νοέμβριος 2005 132,64
72 Δεκέμβριος 2005 127,24
73 Ιανουάριος 2006 119,31
74 Φεβρουάριος 2006 131,95
75 Μάρτιος 2006 138,21
76 Απρίλιος 2006 133,91
77 Μάιος 2006 141,74
78 Ιούνιος 2006 145,19
79 Ιούλιος 2006 145,42
80 Αύγουστος 2006 127,32
81 Σεπτέμβριος 2006 140,15
82 Οκτώβριος 2006 134,11
83 Νοέμβριος 2006 128,98
84 Δεκέμβριος 2006 129,89
85 Ιανουάριος 2007 127,40
86 Φεβρουάριος 2007 136,77
87 Μάρτιος 2007 134,94
88 Απρίλιος 2007 134,91
89 Μάιος 2007 142,23
90 Ιούνιος 2007 147,70
91 Ιούλιος 2007 153,18
92 Αύγουστος 2007 128,31
93 Σεπτέμβριος 2007 144,65
94 Οκτώβριος 2007 135,10
95 Νοέμβριος 2007 135,66
96 Δεκέμβριος 2007 132,45
97 Ιανουάριος 2008 125,71
98 Φεβρουάριος 2008 128,85
99 Μάρτιος 2008 128,87
100 Απρίλιος 2008 135,52
101 Μάιος 2008 133,23
102 Ιούνιος 2008 146,80
103 Ιούλιος 2008 149,73
104 Αύγουστος 2008 124,76
105 Σεπτέμβριος 2008 139,06
106 Οκτώβριος 2008 128,95
107 Νοέμβριος 2008 124,00
108 Δεκέμβριος 2008 121,50
109 Ιανουάριος 2009 108,31
110 Φεβρουάριος 2009 121,25
111 Μάρτιος 2009 120,03
112 Απρίλιος 2009 117,62
113 Μάιος 2009 121,77
114 Ιούνιος 2009 127,67
115 Ιούλιος 2009 134,51
116 Αύγουστος 2009 112,64
117 Σεπτέμβριος 2009 126,41
118 Οκτώβριος 2009 116,63
119 Νοέμβριος 2009 117,55
120 Δεκέμβριος 2009 113,31
121 Ιανουάριος 2010 102,77
122 Φεβρουάριος 2010 109,55
123 Μάρτιος 2010 114,89
124 Απρίλιος 2010 110,28
125 Μάιος 2010 115,71
126 Ιούνιος 2010 121,35
127 Ιούλιος 2010 121,68
128 Αύγουστος 2010 111,76
129 Σεπτέμβριος 2010 113,05
130 Οκτώβριος 2010 112,22
131 Νοέμβριος 2010 110,56
132 Δεκέμβριος 2010 109,29
133 Ιανουάριος 2011 99,65
134 Φεβρουάριος 2011 105,95
135 Μάρτιος 2011 108,58
136 Απρίλιος 2011 103,28
137 Μάιος 2011 107,91
138 Ιούνιος 2011 108,76
139 Ιούλιος 2011 122,76
140 Αύγουστος 2011 102,35
141 Σεπτέμβριος 2011 116,80
142 Οκτώβριος 2011 100,26
143 Νοέμβριος 2011 102,85
144 Δεκέμβριος 2011 96,95
145 Ιανουάριος 2012 95,78
146 Φεβρουάριος 2012 99,22
147 Μάρτιος 2012 101,20
148 Απρίλιος 2012 100,46
149 Μάιος 2012 105,94
150 Ιούνιος 2012 109,73
151 Ιούλιος 2012 119,19
152 Αύγουστος 2012 105,59
153 Σεπτέμβριος 2012 109,84
154 Οκτώβριος 2012 104,74
155 Νοέμβριος 2012 100,42
156 Δεκέμβριος 2012 98,74
157 Ιανουάριος 2013 92,82
158 Φεβρουάριος 2013 96,40
159 Μάρτιος 2013 100,84
160 Απρίλιος 2013 101,44
161 Μάιος 2013 101,27
162 Ιούνιος 2013 112,21
163 Ιούλιος 2013 110,56
164 Αύγουστος 2013 99,76
165 Σεπτέμβριος 2013 106,35
166 Οκτώβριος 2013 98,34
167 Νοέμβριος 2013 93,80
168 Δεκέμβριος 2013 97,38
169 Ιανουάριος 2014 90,18
170 Φεβρουάριος 2014 96,91
171 Μάρτιος 2014 96,87
172 Απρίλιος 2014 98,24
173 Μάιος 2014 101,60
174 Ιούνιος 2014 106,41
175 Ιούλιος 2014 110,64
176 Αύγουστος 2014 95,08
177 Σεπτέμβριος 2014 101,74
178 Οκτώβριος 2014 98,31
179 Νοέμβριος 2014 96,92
180 Δεκέμβριος 2014 94,71
181 Ιανουάριος 2015 89,46
182 Φεβρουάριος 2015 98,48
183 Μάρτιος 2015 101,74
184 Απρίλιος 2015 99,95
185 Μάιος 2015 96,67
186 Ιούνιος 2015 100,28
187 Ιούλιος 2015 107,86
188 Αύγουστος 2015 98,58
189 Σεπτέμβριος 2015 104,21
190 Οκτώβριος 2015 97,87
191 Νοέμβριος 2015 100,28
192 Δεκέμβριος 2015 104,62
193 Ιανουάριος 2016 93,60
194 Φεβρουάριος 2016 95,49
195 Μάρτιος 2016 100,13
196 Απρίλιος 2016 102,12
197 Μάιος 2016 101,12
198 Ιούνιος 2016 106,77
199 Ιούλιος 2016 114,31
200 Aύγουστος 2016 100,17
201 Σεπτέμβριος 2016 105,06
202 Οκτώβριος 2016 103,47
203 Νοέμβριος 2016 102,31
204 Δεκέμβριος 2016 106,06
205 Ιανουάριος 2017 99,14
206 Φεβρουάριος 2017 105,55
207 Μάρτιος 2017 108,22
208 Απρίλιος 2017 101,85
209 Μάιος 2017 107,43
210 Ιούνιος 2017 111,43
211 Ιούλιος 2017 116,75
212 Αύγουστος 2017 105,23
213 Σεπτέμβριος 2017 107,39
214 Οκτώβριος 2017 105,16
215 Νοέμβριος 2017 103,34
216 Δεκέμβριος 2017 106,90
217 Ιανουάριος 2018 98,71
218 Φεβρουάριος 2018 104,86
219 Mάρτιος 2018 109,14
220 Απρίλιος 2018 105,08
221 Μάιος 2018 108,56
222 Ιούνιος 2018 112,90
223 Ιούλιος 2018 120,86
224 Αύγουστος 2018 104,96
225 Σεπτέμβριος 2018 110,95
226 Οκτώβριος 2018 105,16
227 Νοέμβριος 2018 108,75
228 Δεκέμβριος 2018 109,38
229 Ιανουάριος 2019 102,87
230 Φεβρουάριος 2019 106,71
231 Μάρτιος 2019 108,49
232 Απρίλιος 2019 107,62
233 Μάιος 2019 108,76
234 Ιούνιος 2019 113,21
235 Ιούλιος 2019 118,36

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

wdt_ID Mήνας Δείκτης
wdt_ID Mήνας Δείκτης
1 Iανουάριος 2001 89,90
2 Φεβρουάριος 2001 90,00
3 Μάρτιος 2001 87,90
4 Απρίλιος 2001 92,50
5 Μάιος 2001 90,60
6 Ιούνιος 2001 91,90
7 Ιούλιος 2001 92,80
8 Αύγουστος 2001 91,30
9 Σεπτέμβριος 2001 92,20
10 Οκτώβριος 2001 93,80
11 Νοέμβριος 2001 95,00
12 Δεκέμβριος 2001 95,90
13 Iανουάριος 2002 97,30
14 Φεβρουάριος 2002 97,50
15 Μάρτιος 2002 96,60
16 Απρίλιος 2002 96,90
17 Μάιος 2002 100,30
18 Ιούνιος 2002 100,30
19 Ιούλιος 2002 99,70
20 Αύγουστος 2002 100,80
21 Σεπτέμβριος 2002 102,00
22 Οκτώβριος 2002 102,10
23 Νοέμβριος 2002 102,60
24 Δεκέμβριος 2002 105,10
25 Iανουάριος 2003 106,60
26 Φεβρουάριος 2003 105,00
27 Μάρτιος 2003 106,60
28 Απρίλιος 2003 106,10
29 Μάιος 2003 108,40
30 Ιούνιος 2003 107,80
31 Ιούλιος 2003 106,70
32 Αύγουστος 2003 110,80
33 Σεπτέμβριος 2003 110,90
34 Οκτώβριος 2003 109,50
35 Νοέμβριος 2003 112,80
36 Δεκέμβριος 2003 112,10
37 Iανουάριος 2004 114,80
38 Φεβρουάριος 2004 114,40
39 Μάρτιος 2004 114,70
40 Απρίλιος 2004 114,80
41 Μάιος 2004 114,70
42 Ιούνιος 2004 114,60
43 Ιούλιος 2004 113,80
44 Αύγουστος 2004 114,90
45 Σεπτέμβριος 2004 116,60
46 Οκτώβριος 2004 116,30
47 Νοέμβριος 2004 118,20
48 Δεκέμβριος 2004 118,30
49 Iανουάριος 2005 117,90
50 Φεβρουάριος 2005 119,70
51 Μάρτιος 2005 119,90
52 Απρίλιος 2005 118,90
53 Μάιος 2005 121,30
54 Ιούνιος 2005 122,20
55 Ιούλιος 2005 127,20
56 Αύγουστος 2005 126,10
57 Σεπτέμβριος 2005 126,90
58 Οκτώβριος 2005 133,10
59 Νοέμβριος 2005 127,40
60 Δεκέμβριος 2005 125,80
61 Iανουάριος 2006 126,10
62 Φεβρουάριος 2006 133,00
63 Μάρτιος 2006 134,20
64 Απρίλιος 2006 137,80
65 Μάιος 2006 135,60
66 Ιούνιος 2006 138,10
67 Ιούλιος 2006 142,40
68 Αύγουστος 2006 143,00
69 Σεπτέμβριος 2006 145,80
70 Οκτώβριος 2006 140,20
71 Νοέμβριος 2006 143,40
72 Δεκέμβριος 2006 148,20
73 Iανουάριος 2007 141,30
74 Φεβρουάριος 2007 147,60
75 Μάρτιος 2007 144,90
76 Απρίλιος 2007 142,70
77 Μάιος 2007 146,30
78 Ιούνιος 2007 147,00
79 Ιούλιος 2007 147,20
80 Αύγουστος 2007 148,30
81 Σεπτέμβριος 2007 147,00
82 Οκτώβριος 2007 144,50
83 Νοέμβριος 2007 151,70
84 Δεκέμβριος 2007 156,20
85 Iανουάριος 2008 157,80
86 Φεβρουάριος 2008 157,10
87 Μάρτιος 2008 162,40
88 Απρίλιος 2008 160,40
89 Μάιος 2008 159,90
90 Ιούνιος 2008 157,90
91 Ιούλιος 2008 153,10
92 Αύγουστος 2008 147,60
93 Σεπτέμβριος 2008 150,40
94 Οκτώβριος 2008 158,50
95 Νοέμβριος 2008 151,50
96 Δεκέμβριος 2008 146,30
97 Iανουάριος 2009 141,10
98 Φεβρουάριος 2009 138,40
99 Μάρτιος 2009 133,30
100 Απρίλιος 2009 138,60
101 Μάιος 2009 138,20
102 Ιούνιος 2009 136,90
103 Ιούλιος 2009 138,90
104 Αύγουστος 2009 141,20
105 Σεπτέμβριος 2009 138,50
106 Οκτώβριος 2009 136,60
107 Νοέμβριος 2009 138,50
108 Δεκέμβριος 2009 151,70
109 Iανουάριος 2010 151,50
110 Φεβρουάριος 2010 144,70
111 Μάρτιος 2010 151,70
112 Απρίλιος 2010 138,30
113 Μάιος 2010 137,20
114 Ιούνιος 2010 138,30
115 Ιούλιος 2010 132,90
116 Αύγουστος 2010 131,00
117 Σεπτέμβριος 2010 131,80
118 Οκτώβριος 2010 135,10
119 Νοέμβριος 2010 131,70
120 Δεκέμβριος 2010 132,60
121 Iανουάριος 2011 135,10
122 Φεβρουάριος 2011 134,80
123 Μάρτιος 2011 132,10
124 Απρίλιος 2011 132,40
125 Μάιος 2011 126,20
126 Ιούνιος 2011 126,40
127 Ιούλιος 2011 129,00
128 Αύγουστος 2011 126,10
129 Σεπτέμβριος 2011 125,80
130 Οκτώβριος 2011 125,30
131 Νοέμβριος 2011 124,30
132 Δεκέμβριος 2011 118,80
133 Iανουάριος 2012 124,00
134 Φεβρουάριος 2012 120,70
135 Μάρτιος 2012 113,00
136 Απρίλιος 2012 117,90
137 Μάιος 2012 114,00
138 Ιούνιος 2012 113,50
139 Ιούλιος 2012 117,90
140 Αύγουστος 2012 114,50
141 Σεπτέμβριος 2012 111,80
142 Οκτώβριος 2012 104,80
143 Νοέμβριος 2012 104,40
144 Δεκέμβριος 2012 109,90
145 Iανουάριος 2013 104,60
146 Φεβρουάριος 2013 104,60
147 Μάρτιος 2013 106,60
148 Απρίλιος 2013 100,80
149 Μάιος 2013 110,20
150 Ιούνιος 2013 104,10
151 Ιούλιος 2013 101,60
152 Αύγουστος 2013 102,70
153 Σεπτέμβριος 2013 104,40
154 Οκτώβριος 2013 102,70
155 Νοέμβριος 2013 104,40
156 Δεκέμβριος 2013 103,00
157 Iανουάριος 2014 102,50
158 Φεβρουάριος 2014 103,40
159 Μάρτιος 2014 102,50
160 Απρίλιος 2014 104,60
161 Μάιος 2014 101,10
162 Ιούνιος 2014 103,90
163 Ιούλιος 2014 103,30
164 Αύγουστος 2014 105,70
165 Σεπτέμβριος 2014 103,30
166 Οκτώβριος 2014 103,20
167 Νοέμβριος 2014 103,00
168 Δεκέμβριος 2014 99,60
169 Iανουάριος 2015 101,20
170 Φεβρουάριος 2015 100,70
171 Μάρτιος 2015 101,90
172 Απρίλιος 2015 101,30
173 Μάιος 2015 104,00
174 Ιούνιος 2015 101,80
175 Ιούλιος 2015 94,30
176 Αύγουστος 2015 101,00
177 Σεπτέμβριος 2015 97,80
178 Οκτώβριος 2015 99,10
179 Νοέμβριος 2015 97,50
180 Δεκέμβριος 2015 99,60
181 Iανουάριος 2016 98,20
182 Φεβρουάριος 2016 93,20
183 Μάρτιος 2016 98,00
184 Απρίλιος 2016 96,90
185 Μάιος 2016 96,50
186 Ιούνιος 2016 96,30
187 Ιούλιος 2016 99,80
188 Αύγουστος 2016 98,10
189 Σεπτέμβριος 2016 99,20
190 Οκτώβριος 2016 100,60
191 Νοέμβριος 2016 99,80
192 Δεκέμβριος 2016 98,40
193 Ιανουάριος 2017 100,00
194 Φεβρουάριος 2017 103,10
195 Μάρτιος 2017 98,20
196 Απρίλιος 2017 100,60
197 Μάιος 2017 97,50
198 Ιούνιος 2017 99,00
199 Ιούλιος 2017 100,50
200 Αύγουστος 2017 98,40
201 Σεπτέμβριος 2017 98,60
202 Οκτώβριος 2017 100,60
203 Νοέμβριος 2017 98,60
204 Δεκέμβριος 2017 100,70
205 Ιανουάριος 2018 100,90
206 Φεβρουάριος 2018 102,10
207 Μάρτιος 2018 99,10
220 Απρίλιος 2018 101,80
221 Μάιος 2018 102,50
222 Ιούνιος 2018 101,50
223 Ιουλιος 2018 103,50
224 Αύγουστος 2018 103,00
225 Σεπτέμβριος 2018 102,70
226 Οκτώβριος 2018 98,90
227 Νοέμβριος 2018 102,20
228 Δεκέμβριος 2018 100,80
229 Ιανουάριος 2019 99,00
230 Φεβρουάριος 2019 100,20
231 Μάρτιος 2019 104,00
232 Απρίλιος 2019 100,20
233 Μάιος 2019 100,70
234 Ιούνιος 2019 103,50

Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

wdt_ID Έτος Αριθμός Οικοδομικών Αδειών
wdt_ID Έτος Αριθμός Οικοδομικών Αδειών
1 2007 79.407,00
2 2008 66.740,00
3 2009 57.001,00
4 2010 50.982,00
5 2011 36.075,00
6 2012 22.836,00
7 2013 16.416,00
8 2014 13.434,00
9 2015 13.350,00
10 2016 12.641,00
11 2017 13.785,00
12 2018 15.180,00

Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη ως % ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ιδιωτική Kαταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ* Δημόσια Καταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ιδιωτική Kαταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ* Δημόσια Καταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ
1 1996 67,96 17,61
2 1997 66,71 17,68
3 1998 67,00 17,50
4 1999 66,74 17,98
5 2000 66,89 18,26
6 2001 66,16 18,71
7 2002 66,15 19,23
8 2003 64,77 18,96
9 2004 64,02 19,16
10 2005 66,16 20,02
11 2006 64,19 20,16
12 2007 64,83 20,52
13 2008 67,37 20,72
14 2009 68,13 23,31
15 2010 69,37 22,20
16 2011 69,88 21,79
17 2012 69,91 21,74
18 2013 70,77 20,44
19 2014 70,21 20,28
20 2015 69,44 20,30
21 2016 69,18 20,06
22 2017 68,70 19,81
24 2018 68,01 19,14

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Σε Σταθερές Τιμές

wdt_ID Έτος Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Σε Σταθερές Τιμές
wdt_ID Έτος Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Σε Σταθερές Τιμές
1 1995 19,96
2 1996 20,79
3 1997 20,19
4 1998 23,72
5 1999 24,50
6 2000 24,64
7 2001 24,74
8 2002 23,60
9 2003 25,32
10 2004 24,40
11 2005 20,83
12 2006 23,69
13 2007 26,01
14 2008 23,81
15 2009 20,79
16 2010 17,56
17 2011 15,27
18 2012 12,63
19 2013 12,16
20 2014 11,54
21 2015 11,52
22 2016 11,74
23 2017 12,65

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Εξαγωγές ως % ΑΕΠ Εισαγωγές ως % ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Εξαγωγές ως % ΑΕΠ Εισαγωγές ως % ΑΕΠ
1 1996 -3,49 14,30 23,20
2 1997 -3,72 16,20 23,10
3 1998 -2,62 16,30 26,00
4 1999 -3,59 19,30 28,10
5 2000 -5,93 23,70 34,70
6 2001 -5,37 22,80 33,40
7 2002 -6,83 20,10 30,20
8 2003 -8,45 18,50 29,60
9 2004 -7,71 20,70 29,20
10 2005 -8,87 21,30 29,60
11 2006 -11,49 21,20 31,70
12 2007 -15,19 22,50 35,00
13 2008 -15,11 23,40 36,00
14 2009 -12,35 19,00 28,80
15 2010 -11,38 22,10 30,70
16 2011 -10,01 25,50 32,30
17 2012 -3,83 28,70 33,10
18 2013 -2,04 30,40 33,20
19 2014 -1,64 32,40 34,80
20 2015 0,12 31,70 31,70
21 2016 -0,63 30,50 31,20
22 2017 -0,28 33,20 34,30

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

Έτος % ΑΕΠ
wdt_ID Έτος % ΑΕΠ
1 1996 -8,16
2 1997 -6,06
3 1998 -6,27
4 1999 -5,79
5 2000 -4,06
6 2001 -5,47
7 2002 -6,02
8 2003 -7,83
9 2004 -8,83
10 2005 -6,19

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

Έτος % ΑΕΠ
wdt_ID Έτος % ΑΕΠ
1 1996 2,10
2 1997 2,27
3 1998 1,43
4 1999 1,79
5 2000 2,79
6 2001 0,82
7 2002 -0,46
8 2003 -2,93
9 2004 -4,04
10 2005 -1,49

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

wdt_ID Τρίμηνο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
wdt_ID Τρίμηνο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
1 Iανουάριος 2000 114,10
2 Φεβρουάριος 2000 116,30
3 Μάρτιος 2000 119,40
4 Απρίλιος 2000 119,30
5 Μάϊος 2000 118,70
6 Ιούνιος 2000 119,40
7 Ιούλιος 2000 120,50
8 Αύγουστος 2000 119,80
9 Σεπτέμβριος 2000 119,60
10 Οκτώβριος 2000 113,50
11 Νοέμβριος 2000 113,70
12 Δεκέμβριος 2000 115,20
13 Iανουάριος 2001 111,80
14 Φεβρουάριος 2001 112,10
15 Μάρτιος 2001 110,60
16 Απρίλιος 2001 111,70
17 Μάϊος 2001 111,50
18 Ιούνιος 2001 110,60
19 Ιούλιος 2001 109,90
20 Αύγουστος 2001 110,30
21 Σεπτέμβριος 2001 111,10
22 Οκτώβριος 2001 103,00
23 Νοέμβριος 2001 102,40
24 Δεκέμβριος 2001 102,30
25 Iανουάριος 2002 104,20
26 Φεβρουάριος 2002 105,80
27 Μάρτιος 2002 105,40
28 Απρίλιος 2002 101,70
29 Μάϊος 2002 104,90
30 Ιούνιος 2002 105,20
31 Ιούλιος 2002 104,00
32 Αύγουστος 2002 102,60
33 Σεπτέμβριος 2002 100,40
34 Οκτώβριος 2002 103,50
35 Νοέμβριος 2002 105,00
36 Δεκέμβριος 2002 103,40
37 Iανουάριος 2003 103,20
38 Φεβρουάριος 2003 101,40
39 Μάρτιος 2003 99,60
40 Απρίλιος 2003 96,60
41 Μάϊος 2003 99,50
42 Ιούνιος 2003 101,20
43 Ιούλιος 2003 102,10
44 Αύγουστος 2003 102,60
45 Σεπτέμβριος 2003 102,70
46 Οκτώβριος 2003 105,80
47 Νοέμβριος 2003 106,90
48 Δεκέμβριος 2003 108,80
49 Iανουάριος 2004 111,40
50 Φεβρουάριος 2004 108,50
51 Μάρτιος 2004 111,70
52 Απρίλιος 2004 113,50
53 Μάϊος 2004 110,80
54 Ιούνιος 2004 109,40
55 Ιούλιος 2004 106,80
56 Αύγουστος 2004 104,20
57 Σεπτέμβριος 2004 101,90
58 Οκτώβριος 2004 102,20
59 Νοέμβριος 2004 101,00
60 Δεκέμβριος 2004 100,60
61 Iανουάριος 2005 102,60
62 Φεβρουάριος 2005 101,90
63 Μάρτιος 2005 101,30
64 Απρίλιος 2005 101,70
65 Μάϊος 2005 99,00
66 Ιούνιος 2005 97,50
67 Ιούλιος 2005 98,00
68 Αύγουστος 2005 99,40
69 Σεπτέμβριος 2005 100,60
70 Οκτώβριος 2005 100,60
71 Νοέμβριος 2005 100,60
72 Δεκέμβριος 2005 101,80
73 Iανουάριος 2006 102,60
74 Φεβρουάριος 2006 102,70
75 Μάρτιος 2006 105,50
76 Απρίλιος 2006 105,80
77 Μάϊος 2006 107,30
78 Ιούνιος 2006 108,10
79 Ιούλιος 2006 108,40
80 Αύγουστος 2006 107,70
81 Σεπτέμβριος 2006 109,90
82 Οκτώβριος 2006 109,60
83 Νοέμβριος 2006 109,10
84 Δεκέμβριος 2006 109,30
85 Iανουάριος 2007 109,10
86 Φεβρουάριος 2007 108,10
87 Μάρτιος 2007 110,60
88 Απρίλιος 2007 112,90
89 Μάϊος 2007 111,70
90 Ιούνιος 2007 110,20
91 Ιούλιος 2007 110,80
92 Αύγουστος 2007 111,50
93 Σεπτέμβριος 2007 112,70
94 Οκτώβριος 2007 110,60
95 Νοέμβριος 2007 109,30
96 Δεκέμβριος 2007 107,90
97 Iανουάριος 2008 106,90
98 Φεβρουάριος 2008 107,80
99 Μάρτιος 2008 105,60
100 Απρίλιος 2008 105,20
101 Μάϊος 2008 102,60
102 Ιούνιος 2008 103,00
103 Ιούλιος 2008 102,60
104 Αύγουστος 2008 102,40
105 Σεπτέμβριος 2008 98,20
106 Οκτώβριος 2008 93,60
107 Νοέμβριος 2008 90,40
108 Δεκέμβριος 2008 83,80
109 Iανουάριος 2009 81,70
110 Φεβρουάριος 2009 77,30
111 Μάρτιος 2009 74,90
112 Απρίλιος 2009 76,10
113 Μάϊος 2009 78,10
114 Ιούνιος 2009 84,10
115 Ιούλιος 2009 82,80
116 Αύγουστος 2009 83,30
117 Σεπτέμβριος 2009 86,80
118 Οκτώβριος 2009 90,00
119 Νοέμβριος 2009 87,50
120 Δεκέμβριος 2009 87,10
121 Iανουάριος 2010 87,70
122 Φεβρουάριος 2010 85,00
123 Μάρτιος 2010 83,40
124 Απρίλιος 2010 83,10
125 Μάϊος 2010 78,30
126 Ιούνιος 2010 80,00
127 Ιούλιος 2010 81,90
128 Αύγουστος 2010 82,50
129 Σεπτέμβριος 2010 82,10
130 Οκτώβριος 2010 83,10
131 Νοέμβριος 2010 82,70
132 Δεκέμβριος 2010 82,30
133 Iανουάριος 2011 84,30
134 Φεβρουάριος 2011 86,80
135 Μάρτιος 2011 86,00
136 Απρίλιος 2011 82,40
137 Μάϊος 2011 82,20
138 Ιούνιος 2011 79,00
139 Ιούλιος 2011 79,80
140 Αύγουστος 2011 82,20
141 Σεπτέμβριος 2011 79,40
142 Οκτώβριος 2011 77,30
143 Νοέμβριος 2011 78,30
144 Δεκέμβριος 2011 79,80
145 Iανουάριος 2012 78,90
146 Φεβρουάριος 2012 79,10
147 Μάρτιος 2012 79,90
148 Απρίλιος 2012 81,30
149 Μάϊος 2012 80,10
150 Ιούνιος 2012 78,00
151 Ιούλιος 2012 80,00
152 Αύγουστος 2012 80,70
153 Σεπτέμβριος 2012 80,00
154 Οκτώβριος 2012 79,90
155 Νοέμβριος 2012 82,80
156 Δεκέμβριος 2012 87,80
157 Iανουάριος 2013 86,70
158 Φεβρουάριος 2013 88,00
159 Μάρτιος 2013 89,10
160 Απρίλιος 2013 90,20
161 Μάϊος 2013 95,00
162 Ιούνιος 2013 95,00
163 Ιούλιος 2013 93,00
164 Αύγουστος 2013 90,70
165 Σεπτέμβριος 2013 94,60
166 Οκτώβριος 2013 92,60
167 Νοέμβριος 2013 92,40
168 Δεκέμβριος 2013 92,20
169 Iανουάριος 2014 93,90
170 Φεβρουάριος 2014 96,20
171 Μάρτιος 2014 98,90
172 Απρίλιος 2014 96,80
173 Μάϊος 2014 100,50
174 Ιούνιος 2014 105,40
175 Ιούλιος 2014 104,40
176 Αύγουστος 2014 103,40
177 Σεπτέμβριος 2014 100,60
178 Οκτώβριος 2014 103,60
179 Νοέμβριος 2014 104,10
180 Δεκέμβριος 2014 100,30
181 Iανουάριος 2015 96,40
182 Φεβρουάριος 2015 99,20
183 Μάρτιος 2015 97,70
184 Απρίλιος 2015 93,70
185 Μάϊος 2015 92,30
186 Ιούνιος 2015 91,50
187 Ιούλιος 2015 82,10
188 Αύγουστος 2015 76,00
189 Σεπτέμβριος 2015 84,00
190 Οκτώβριος 2015 87,40
191 Νοέμβριος 2015 87,50
192 Δεκέμβριος 2015 87,90
193 Iανουάριος 2016 92,10
194 Φεβρουάριος 2016 89,40
195 Μάρτιος 2016 90,60
196 Απρίλιος 2016 90,80
197 Μάϊος 2016 90,20
198 Ιούνιος 2016 90,20
199 Ιούλιος 2016 91,50
200 Αύγουστος 2016 93,10
201 Σεπτέμβριος 2016 91,90
202 Οκτώβριος 2016 94,40
203 Νοέμβριος 2016 93,00
204 Δεκέμβριος 2016 95,30
205 Iανουάριος 2017 95,30
206 Φεβρουάριος 2017 93,10
207 Μάρτιος 2017 93,60
208 Απρίλιος 2017 95,20
209 Μάϊος 2017 93,40
210 Ιούνιος 2017 94,20
211 Ιούλιος 2017 98,40
212 Αύγουστος 2017 99,20
213 Σεπτέμβριος 2017 100,80
214 Οκτώβριος 2017 98,50
215 Νοέμβριος 2017 98,60
216 Δεκέμβριος 2017 101,30
217 Ιανουάριος 2018 101,90
218 Φεβρουάριος 2018 104,30
219 Μάρτιος 2018 99,80
220 Απρίλιος 2018 103,60
221 Μάιος 2018 104,20
222 Ιούνιος 2018 102,50
223 Ιούλιος 2018 105,30
224 Αύγουστος 2018 105,20
225 Σεπτέμβριος 2018 101,30
226 Οκτώβριος 2018 101,00
227 Νοέμβριος 2018 101,80
228 Δεκέμβριος 2018 100,90
229 Ιανουάριος 2019 99,60
230 Φεβρουάριος 2019 101,30
231 Μάρτιος 2019 101,30

Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

wdt_ID Έτος Ποσοστό Πληθυσμού
wdt_ID Έτος Ποσοστό Πληθυσμού
1 1996 21,00
2 1997 21,00
3 1998 21,00
4 1999 21,00
5 2000 20,00
6 2001 20,00
7 2002 0,00
8 2003 20,70
9 2004 19,90
10 2005 19,60
11 2006 20,50
12 2007 20,30
13 2008 20,10
14 2009 19,70
15 2010 20,10
16 2011 21,40
17 2012 23,10
18 2013 23,10
19 2014 22,10
20 2015 21,40
21 2016 21,20
22 2017 20,20
23 0,00
24 0,00
25 0,00
26 0,00