Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους μια σειρά από δεκατρείς δείκτες που, όλοι μαζί, αποτυπώνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα διαδραστικά γραφήματα και οι πίνακες στο τέλος της σελίδας είναι συνδεδεμένα με μία βάση δεδομένων που θα ανανεώνεται συνεχώς με τα νέα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών.

1. Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία του συνόλου των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί τον πιο συνηθισμένο δείκτη μέτρησης του συνολικού μεγέθους μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή πραγματικό ΑΕΠ μετρά το ΑΕΠ μιας χώρας όταν έχουμε αφαιρέσει την επίδραση της μεταβολής των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού.2. Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ. Δηλαδή, τη μακροχρόνια τάση και όχι τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του. Ο αρνητικός ρυθμός μεγέθυνσης υποδηλώνει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.3. Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας

Άνεργοι είναι τα άτομα εκείνα που έχουν συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας τους και παρ’ ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν, δεν βρίσκουν εργασία. Η ανεργία μετριέται ως ποσοστό στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Μακροχρόνια άνεργοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.4. Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

Tο Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος δείχνει την εγχώρια ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, τη δυνατότητα να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να πραγματοποιούνται επενδύσεις. Το σύνολο των εγχώριων καταθέσεων αποτελείται από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές. Repo είναι μια συμφωνία, όπου αφενός ο δανειζόμενος (π.χ. τράπεζα) συμφωνεί να πουλήσει σε έναν δανειστή (π.χ. φυσικό πρόσωπο) ένα χρεόγραφο σε συγκεκριμένη τιμή, και αφετέρου συμφωνεί να το επαναγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Χαρακτηριστικό των repos (συμφωνιών επαναγοράς) είναι ότι μπορεί να μετατραπούν σε χρήμα, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος.5. Μηνιαία  Εξέλιξη  Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής  Παραγωγής

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μετρά τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της συνολικής παραγωγής σε τέσσερις κλάδους: ορυχείων και λατομείων, μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 6. Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο μετρά τη μεταβολή του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (π.χ. τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.α.).7. Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

Ο αριθμός νέων οικοδομικών αδειών αποτελεί μας σημαντική παράμετρο της ανάλυσης της εικόνας της κτηματαγοράς μιας χώρας.8. Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη* ως % ΑΕΠ

Το ΑΕΠ μιας χώρας ισούται με το άθροισμα της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες των νοικοκυριών, των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυρικά (ΜΚΙΕΝ) και της κυβέρνησης, της επένδυσης και των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή εάν από τις εξαγωγές αφαιρέσουμε τις εισαγωγές.

*Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζει την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) ως ποσοστό του ΑΕΠ.9. Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

 

Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο μετριούνται με τον εθνικολογιστικό λογαριασμό του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ). Το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονομία δεν επηρεάζεται μόνο από τις επενδύσεις σε αυτό, καθώς παράλληλα ένα μέρος του χάνει την αξία του από τη χρήση ή την παλαιότητά του. Η φυσιολογική αυτή ανάλωση-απομείωση μετριέται από το λογαριασμό των Αποσβέσεων Παγίου Κεφαλαίου. Η τελική μεταβολή του παγίου κεφαλαίου στην οικονομία, μετριέται από τη διαφορά των δύο παραπάνω λογαριασμών και ονομάζεται Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΚΣΠΚ).

Η Ελλάδα διατηρεί αρνητικό Καθαρό Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου από το 2011. Οι σωρευμένες, μάλιστα, απώλειες σε πάγιο κεφάλαιο ξεπερνούν τα €84 δισ.. Η μείωση αυτή του φυσικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων (δυνητικό προϊόν πλήρους απασχόλησης), μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και κατά συνέπεια μείωση των πραγματικών μισθών. Δεν νοείται πραγματική ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς αύξηση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου της. 10. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) είναι το άθροισμα του εμπορικού ισοζυγίου (έσοδα από καθαρές εξαγωγές), του ισοζυγίου εισοδημάτων και του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων. Όταν μια χώρα εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει, αντιμετωπίζει έλλειμμα στο ΙΤΣ. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα χρειάζεται να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισμό ή να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό. Αντίθετα, όταν εξάγει περισσότερο από όσο εισάγει (πλεονασματικό ΙΤΣ), δανείζει σε ξένες χώρες ή αγοράζει ακίνητες περιουσίες της αλλοδαπής.

*Για τις εξαγωγές & τις εισαγωγές τα στοιχεία για τα έτη 2011-2016 είναι προβλέψεις της Εurostat
**Για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τα στοιχεία για το 2017 είναι πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  11. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
Ως % ΑΕΠ

Η Γενική Κυβέρνηση μαζί με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε δημόσιο τομέα μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Κυβέρνηση έχει τρεις υποτομείς: α) την Κεντρική Κυβέρνηση, β) την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και γ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ΙΓΚ) ή αλλιώς Δημοσιονομικό Ισοζύγιο ισούται με τα έσοδα  (π.χ. κυρίως φόροι, αποκρατικοποιήσεις) μείον τα έξοδα (π.χ. συντάξεις, μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, επιδόματα κ.α.) της  Γενικής Κυβέρνησης. Το έλλειμμα στο ΙΓΚ, δηλαδή όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, καλύπτεται συνήθως με κρατικό δανεισμό. Η διαχρονική συσσώρευση ελλειμμάτων σε μια οικονομία αυξάνει το δημόσιο χρέος και μπορεί να οδηγήσει στην χρεοκοπία.

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ονομάζεται το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης όταν έχουν αφαιρεθεί  οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.12. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αποτελεί ένα μέτρο για την αξιολόγηση της πορείας της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Προκύπτει ως το σταθμισμένο άθροισμα των Δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις Κατασκευές, στο Λιανικό Εμπόριο και στις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. 13. Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με διαθέσιμο εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μεταβιβάσεων) κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους ιθύνοντες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
 στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα datasets των συγκεκριμένων δεικτών
Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

wdt_IDΤρίμηνοΣε Εκ. Ευρώ
11995Q125.698,50
21995Q225.955,20
31995Q326.415,90
41995Q426.457,20
51996Q127.049,40
61996Q228.389,00
71996Q329.285,00
81996Q430.019,20
91997Q130.643,90
101997Q230.971,60
111997Q331.853,70
121997Q432.700,20
131998Q132.407,70
141998Q231.052,00
151998Q332.361,20
161998Q433.099,40
171999Q134.444,20
181999Q234.858,00
191999Q335.104,50
201999Q435.612,80
212000Q135.440,10
222000Q235.708,80
232000Q336.058,40
242000Q436.166,70
252001Q137.255,20
262001Q237.630,60
272001Q338.558,30
282001Q438.963,20
292002Q139.645,70
302002Q240.697,00
312002Q341.123,60
322002Q442.282,70
332003Q143.292,50
342003Q244.168,40
352003Q345.387,40
362003Q446.295,00
372004Q147.715,50
382004Q248.261,50
392004Q349.377,30
402004Q448.587,00
412005Q148.858,80
422005Q249.551,10
432005Q350.262,10
442005Q450.822,50
452006Q153.642,70
462006Q254.117,90
472006Q354.701,00
482006Q455.614,90
492007Q156.799,40
502007Q258.230,80
512007Q358.596,20
522007Q459.326,80
532008Q160.579,80
542008Q260.395,30
552008Q360.731,40
562008Q459.891,70
572009Q158.643,20
582009Q260.078,60
592009Q359.149,90
602009Q459.942,70
612010Q158.865,00
622010Q257.343,60
632010Q355.700,60
642010Q454.842,40
652011Q153.356,90
662011Q252.489,40
672011Q351.406,10
682011Q449.986,50
692012Q149.164,80
702012Q248.010,90
712012Q347.318,10
722012Q446.923,20
732013Q146.086,80
742013Q245.466,40
752013Q344.884,10
762013Q444.143,80
772014Q144.461,60
782014Q244.278,00
792014Q345.172,30
802014Q444.548,10
812015Q144.375,40
822015Q244.270,90
832015Q343.921,10
842015Q444.418,90
852016Q143.919,70
862016Q244.128,50
872016Q344.168,70
882016Q444.163,50
892017Q144.424,70
902017Q244.803,80
912017Q345.174,00
922017Q445.365,10
932018Q145.708,00
942018Q245.672,50
952018Q346.281,80
962018Q446.442,30
972019Q146.827,70
982019Q247.038,00
992019Q346.717,80
1002019Q446.264,60
1012020 Q145.820,80
1022020 Q239.069,30

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ

wdt_IDΈτοςΡυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΡυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
119962,86
219974,48
319983,89
419993,07
520003,92
620014,13
720023,92
820035,79
920045,06
1020050,60
1120065,65
1220073,27
132008-0,34
142009-4,30
152010-5,48
162011-9,13
172012-7,30
182013-3,40
1920140,74
202015-0,44
212016-0,19
2220171,51
2320181,93
2420191,87

Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας Ανά Ηλικιακή Ομάδα

wdt_IDΤρίμηνο% Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24% Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
wdt_IDΤρίμηνο% Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24% Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
12001 Q111,205,0028,955,71
22001 Q210,505,0027,935,51
32001 Q310,205,3926,865,45
42001 Q411,205,7728,425,50
52002 Q111,405,6928,615,54
62002 Q210,005,1525,835,22
72002 Q39,805,0925,555,16
82002 Q410,205,1726,245,24
92003 Q110,405,1426,715,28
102003 Q29,404,7825,375,27
112003 Q39,304,8326,565,32
122003 Q410,005,7227,895,54
132004 Q111,405,3628,405,48
142004 Q210,304,9326,135,62
152004 Q310,204,7725,205,65
162004 Q410,504,8726,265,64
172005 Q110,504,6825,405,41
182005 Q29,804,3725,045,22
192005 Q39,804,4626,035,15
202005 Q49,904,4226,704,97
212006 Q19,804,3325,115,07
222006 Q28,904,0324,294,91
232006 Q38,403,9324,214,77
242006 Q48,904,0226,294,76
252007 Q19,204,0324,794,40
262007 Q28,203,7021,694,10
272007 Q38,003,6821,914,17
282007 Q48,203,7222,324,01
292008 Q18,403,6823,273,85
302008 Q27,303,2720,373,60
312008 Q37,303,2521,043,60
322008 Q48,003,4422,803,56
332009 Q19,503,8825,293,71
342009 Q29,003,6624,443,69
352009 Q39,403,8724,733,85
362009 Q410,504,2128,354,28
372010 Q111,904,5130,585,01
382010 Q212,004,5631,355,39
392010 Q312,604,8732,815,74
402010 Q414,405,5137,196,55
412011 Q116,106,0139,927,17
422011 Q216,506,3743,308,07
432011 Q317,906,9445,379,11
442011 Q420,907,7250,1610,93
452012 Q122,807,9552,8112,45
462012 Q223,808,1153,9513,56
472012 Q324,908,4756,5615,09
482012 Q426,208,6457,9316,68
492013 Q127,608,8459,9917,55
502013 Q227,309,0559,1817,78
512013 Q327,208,7657,1518,83
522013 Q427,808,8156,7319,57
532014 Q127,808,3956,7219,87
542014 Q226,607,8451,9919,76
552014 Q325,507,7549,5519,25
562014 Q426,107,8851,5019,02
572015 Q126,607,5451,8619,06
582015 Q224,606,8349,4817,96
592015 Q324,006,6248,8317,70
602015 Q424,406,7948,9618,11
612016 Q124,906,6050,9017,49
622016 Q223,106,1849,1016,67
632016 Q322,605,8944,1316,70
642016 Q423,605,9845,2216,91
652017 Q123,306,0446,8516,32
662017 Q221,1043,8015,64
672017 Q320,2040,0915,32
682017 Q421,2043,6015,24
692018 Q121,2043,0514,49
702018 Q219,0038,7913,71
712018 Q318,3036,2913,13
722018 Q418,7040,0012,96
732019 Q119,2040,9312,48
742019 Q216,9033,5911,97
752019 Q316,4032,4212,04
762019 Q416,8034,0512,08

Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

wdt_IDΜήναςΣύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
wdt_IDΜήναςΣύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
1Iανουάριος 2001118.106,00
2Φεβρουάριος 2001120.111,00
3Μάρτιος 2001121.773,00
4Απρίλιος 2001124.506,00
5Μάιος 2001125.186,00
6Ιούνιος 2001127.266,00
7Ιούλιος 2001128.426,00
8Αύγουστος 2001129.340,00
9Σεπτέμβριος 2001130.870,00
10Οκτώβριος 2001133.711,00
11Νοέμβριος 2001134.459,00
12Δεκέμβριος 2001135.733,00
13Iανουάριος 2002132.535,00
14Φεβρουάριος 2002135.114,00
15Μάρτιος 2002133.314,00
16Απρίλιος 2002135.401,00
17Μάιος 2002133.331,00
18Ιούνιος 2002134.481,00
19Ιούλιος 2002135.339,00
20Αύγουστος 2002134.780,00
21Σεπτέμβριος 2002135.953,00
22Οκτώβριος 2002135.939,00
23Νοέμβριος 2002133.036,00
24Δεκέμβριος 2002133.849,00
25Iανουάριος 2003134.069,00
26Φεβρουάριος 2003131.501,00
27Μάρτιος 2003132.022,00
28Απρίλιος 2003131.962,00
29Μάιος 2003131.808,00
30Ιούνιος 2003134.072,00
31Ιούλιος 2003134.703,00
32Αύγουστος 2003135.294,00
33Σεπτέμβριος 2003137.300,00
34Οκτώβριος 2003136.959,00
35Νοέμβριος 2003138.294,00
36Δεκέμβριος 2003140.030,00
37Iανουάριος 2004140.437,00
38Φεβρουάριος 2004145.954,00
39Μάρτιος 2004143.377,00
40Απρίλιος 2004147.947,00
41Μάιος 2004149.844,00
42Ιούνιος 2004152.316,00
43Ιούλιος 2004153.451,00
44Αύγουστος 2004153.305,00
45Σεπτέμβριος 2004158.490,00
46Οκτώβριος 2004156.802,00
47Νοέμβριος 2004158.796,00
48Δεκέμβριος 2004159.855,00
49Iανουάριος 2005160.764,00
50Φεβρουάριος 2005165.481,00
51Μάρτιος 2005162.886,00
52Απρίλιος 2005168.193,00
53Μάιος 2005170.923,00
54Ιούνιος 2005172.425,00
55Ιούλιος 2005172.323,00
56Αύγουστος 2005173.251,00
57Σεπτέμβριος 2005180.670,00
58Οκτώβριος 2005184.175,00
59Νοέμβριος 2005187.017,00
60Δεκέμβριος 2005187.587,00
61Iανουάριος 2006189.258,00
62Φεβρουάριος 2006189.272,00
63Μάρτιος 2006190.981,00
64Απρίλιος 2006190.893,00
65Μάιος 2006198.307,00
66Ιούνιος 2006197.610,00
67Ιούλιος 2006197.681,00
68Αύγουστος 2006198.852,00
69Σεπτέμβριος 2006202.034,00
70Οκτώβριος 2006205.015,00
71Νοέμβριος 2006205.138,00
72Δεκέμβριος 2006211.458,00
73Iανουάριος 2007214.661,00
74Φεβρουάριος 2007219.398,00
75Μάρτιος 2007225.307,00
76Απρίλιος 2007224.648,00
77Μάιος 2007228.105,00
78Ιούνιος 2007232.498,00
79Ιούλιος 2007236.465,00
80Αύγουστος 2007236.624,00
81Σεπτέμβριος 2007236.688,00
82Οκτώβριος 2007236.525,00
83Νοέμβριος 2007241.958,00
84Δεκέμβριος 2007248.706,00
85Iανουάριος 2008249.718,00
86Φεβρουάριος 2008251.535,00
87Μάρτιος 2008254.468,00
88Απρίλιος 2008258.591,00
89Μάιος 2008263.309,00
90Ιούνιος 2008267.121,00
91Ιούλιος 2008267.203,00
92Αύγουστος 2008270.647,00
93Σεπτέμβριος 2008273.879,00
94Οκτώβριος 2008279.472,00
95Νοέμβριος 2008280.642,00
96Δεκέμβριος 2008280.388,00
97Iανουάριος 2009279.612,00
98Φεβρουάριος 2009278.268,00
99Μάρτιος 2009277.642,00
100Απρίλιος 2009281.615,00
101Μάιος 2009278.047,00
102Ιούνιος 2009281.420,00
103Ιούλιος 2009276.745,00
104Αύγουστος 2009279.776,00
105Σεπτέμβριος 2009282.165,00
106Οκτώβριος 2009279.187,00
107Νοέμβριος 2009277.403,00
108Δεκέμβριος 2009279.544,00
109Iανουάριος 2010273.960,00
110Φεβρουάριος 2010273.209,00
111Μάρτιος 2010270.947,00
112Απρίλιος 2010262.617,00
113Μάιος 2010260.683,00
114Ιούνιος 2010294.932,00
115Ιούλιος 2010287.695,00
116Αύγουστος 2010287.560,00
117Σεπτέμβριος 2010290.459,00
118Οκτώβριος 2010287.946,00
119Νοέμβριος 2010282.793,00
120Δεκέμβριος 2010280.243,00
121Iανουάριος 2011277.016,00
122Φεβρουάριος 2011275.826,00
123Μάρτιος 2011275.709,00
124Απρίλιος 2011268.639,00
125Μάιος 2011254.811,00
126Ιούνιος 2011249.443,00
127Ιούλιος 2011257.432,00
128Αύγουστος 2011251.728,00
129Σεπτέμβριος 2011247.179,00
130Οκτώβριος 2011238.443,00
131Νοέμβριος 2011234.597,00
132Δεκέμβριος 2011232.271,00
133Iανουάριος 2012229.032,00
134Φεβρουάριος 2012221.911,00
135Μάρτιος 2012220.649,00
136Απρίλιος 2012222.043,00
137Μάιος 2012214.407,00
138Ιούνιος 2012205.707,00
139Ιούλιος 2012209.315,00
140Αύγουστος 2012208.992,00
141Σεπτέμβριος 2012209.987,00
142Οκτώβριος 2012210.232,00
143Νοέμβριος 2012210.294,00
144Δεκέμβριος 2012218.912,00
145Iανουάριος 2013221.054,00
146Φεβρουάριος 2013222.575,00
147Μάρτιος 2013221.422,00
148Απρίλιος 2013216.135,00
149Μάιος 2013216.510,00
150Ιούνιος 2013214.661,00
151Ιούλιος 2013216.486,00
152Αύγουστος 2013217.386,00
153Σεπτέμβριος 2013214.371,00
154Οκτώβριος 2013212.937,00
155Νοέμβριος 2013213.088,00
156Δεκέμβριος 2013212.840,00
157Iανουάριος 2014209.669,00
158Φεβρουάριος 2014209.233,00
159Μάρτιος 2014210.917,00
160Απρίλιος 2014211.541,00
161Μάιος 2014209.370,00
162Ιούνιος 2014213.692,00
163Ιούλιος 2014215.185,00
164Αύγουστος 2014214.571,00
165Σεπτέμβριος 2014214.226,00
166Οκτώβριος 2014213.372,00
167Νοέμβριος 2014213.334,00
168Δεκέμβριος 2014207.889,00
169Iανουάριος 2015194.662,00
170Φεβρουάριος 2015185.252,00
171Μάρτιος 2015181.246,00
172Απρίλιος 2015174.672,00
173Μάιος 2015170.496,00
174Ιούνιος 2015159.253,00
175Ιούλιος 2015157.860,00
176Αύγουστος 2015158.039,00
177Σεπτέμβριος 2015158.913,00
178Οκτώβριος 2015157.803,00
179Νοέμβριος 2015155.189,00
180Δεκέμβριος 2015157.810,00
181Iανουάριος 2016156.011,00
182Φεβρουάριος 2016155.439,00
183Μάρτιος 2016154.396,00
184Απρίλιος 2016153.526,00
185Μάιος 2016154.017,00
186Ιούνιος 2016154.053,00
187Ιούλιος 2016157.196,00
188Αύγουστος 2016158.651,00
189Σεπτέμβριος 2016158.642,00
190Οκτώβριος 2016160.567,00
191Νοέμβριος 2016162.184,00
192Δεκέμβριος 2016157.460,00
193Ιανουάριος 2017156.563,00
194Φεβρουάριος 2017155.750,00
195Μάρτιος 2017155.206,00
196Απρίλιος 2017155.099,00
197Μάιος 2017155.156,00
198Ιούνιος 2017156.265,00
199Ιούλιος 2017155.190,00
200Αύγουστος 2017156.445,00
201Σεπτέμβριος 2017156.668,00
202Οκτώβριος 2017159.659,00
203Νοέμβριος 2017158.887,00
204Δεκέμβριος 2017152.468,00
205Ιανούαριος 2018153.343,00
206Φεβρουάριος 2018154.128,00
207Μάρτιος 2018155.029,00
208Απρίλιος 2018155.966,00
209Μάιος 2018157.403,00
210Ιούνιος 2018159.879,00
211Ιούλιος 2018159.724,00
212Αύγουστος 2018161.865,00
213Σεπτέμβριος 2018162.370,00
214Οκτώβριος 2018162.901,00
215Νοέμβριος 2018162.579,00
216Δεκέμβριος 2018167.978,00
217Ιανουάριος 2019166.106,00
218Φεβρουάριος 2019164.937,00
219Μάρτιος 2019165.911,00
220Απρίλιος 2019165.446,00
221Μάιος 2019166.316,00
222Ιούνιος 2019178.168,00
223Ιούλιος 2019176.863,00
224Αύγουστος 2019177.656,00
225Σεπτέμβριος 2019199.877,00
226Οκτώβριος 2019199.989,00
227Νοέμβριος 2019199.931,00
228Δεκέμβριος 2019203.731,00
229Ιανουάριος 2020201.539,00
230Φεβρουάριος 2020202.030,00
231Μάρτιος 2020199.354,00
232Απρίλιος 2020202.535,00
233Μάιος 2020202.021,00

Μηνιαία εξέλιξη Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγή

wdt_IDΜήναςΔείκτης
wdt_IDΜήναςΔείκτης
1Ιανουάριος 2000123,45
2Φεβρουάριος 2000135,64
3Μάρτιος 2000141,18
4Απρίλιος 2000140,10
5Μάιος 2000139,73
6Ιούνιος 2000147,56
7Ιούλιος 2000148,72
8Αύγουστος 2000131,02
9Σεπτέμβριος 2000141,50
10Οκτώβριος 2000137,49
11Νοέμβριος 2000136,60
12Δεκέμβριος 2000133,89
13Ιανουάριος 2001123,97
14Φεβρουάριος 2001134,65
15Μάρτιος 2001133,55
16Απρίλιος 2001130,66
17Μάιος 2001137,55
18Ιούνιος 2001142,18
19Ιούλιος 2001144,84
20Αύγουστος 2001127,13
21Σεπτέμβριος 2001139,82
22Οκτώβριος 2001134,62
23Νοέμβριος 2001134,59
24Δεκέμβριος 2001121,04
25Ιανουάριος 2002119,19
26Φεβρουάριος 2002133,08
27Μάρτιος 2002135,05
28Απρίλιος 2002136,60
29Μάιος 2002134,52
30Ιούνιος 2002143,53
31Ιούλιος 2002146,66
32Αύγουστος 2002123,37
33Σεπτέμβριος 2002138,28
34Οκτώβριος 2002134,94
35Νοέμβριος 2002134,47
36Δεκέμβριος 2002129,90
37Ιανουάριος 2003120,80
38Φεβρουάριος 2003129,99
39Μάρτιος 2003133,31
40Απρίλιος 2003134,21
41Μάιος 2003138,45
42Ιούνιος 2003144,46
43Ιούλιος 2003148,69
44Αύγουστος 2003120,91
45Σεπτέμβριος 2003144,52
46Οκτώβριος 2003135,74
47Νοέμβριος 2003132,15
48Δεκέμβριος 2003132,91
49Ιανουάριος 2004118,87
50Φεβρουάριος 2004132,77
51Μάρτιος 2004138,79
52Απρίλιος 2004138,68
53Μάιος 2004142,07
54Ιούνιος 2004145,39
55Ιούλιος 2004151,69
56Αύγουστος 2004120,57
57Σεπτέμβριος 2004145,09
58Οκτώβριος 2004130,35
59Νοέμβριος 2004134,14
60Δεκέμβριος 2004129,70
61Ιανουάριος 2005121,50
62Φεβρουάριος 2005132,18
63Μάρτιος 2005132,07
64Απρίλιος 2005130,94
65Μάιος 2005138,12
66Ιούνιος 2005140,61
67Ιούλιος 2005145,22
68Αύγουστος 2005125,02
69Σεπτέμβριος 2005143,89
70Οκτώβριος 2005133,15
71Νοέμβριος 2005132,64
72Δεκέμβριος 2005127,24
73Ιανουάριος 2006119,31
74Φεβρουάριος 2006131,95
75Μάρτιος 2006138,21
76Απρίλιος 2006133,91
77Μάιος 2006141,74
78Ιούνιος 2006145,19
79Ιούλιος 2006145,42
80Αύγουστος 2006127,32
81Σεπτέμβριος 2006140,15
82Οκτώβριος 2006134,11
83Νοέμβριος 2006128,98
84Δεκέμβριος 2006129,89
85Ιανουάριος 2007127,40
86Φεβρουάριος 2007136,77
87Μάρτιος 2007134,94
88Απρίλιος 2007134,91
89Μάιος 2007142,23
90Ιούνιος 2007147,70
91Ιούλιος 2007153,18
92Αύγουστος 2007128,31
93Σεπτέμβριος 2007144,65
94Οκτώβριος 2007135,10
95Νοέμβριος 2007135,66
96Δεκέμβριος 2007132,45
97Ιανουάριος 2008125,71
98Φεβρουάριος 2008128,85
99Μάρτιος 2008128,87
100Απρίλιος 2008135,52
101Μάιος 2008133,23
102Ιούνιος 2008146,80
103Ιούλιος 2008149,73
104Αύγουστος 2008124,76
105Σεπτέμβριος 2008139,06
106Οκτώβριος 2008128,95
107Νοέμβριος 2008124,00
108Δεκέμβριος 2008121,50
109Ιανουάριος 2009108,31
110Φεβρουάριος 2009121,25
111Μάρτιος 2009120,03
112Απρίλιος 2009117,62
113Μάιος 2009121,77
114Ιούνιος 2009127,67
115Ιούλιος 2009134,51
116Αύγουστος 2009112,64
117Σεπτέμβριος 2009126,41
118Οκτώβριος 2009116,63
119Νοέμβριος 2009117,55
120Δεκέμβριος 2009113,31
121Ιανουάριος 2010102,77
122Φεβρουάριος 2010109,55
123Μάρτιος 2010114,89
124Απρίλιος 2010110,28
125Μάιος 2010115,71
126Ιούνιος 2010121,35
127Ιούλιος 2010121,68
128Αύγουστος 2010111,76
129Σεπτέμβριος 2010113,05
130Οκτώβριος 2010112,22
131Νοέμβριος 2010110,56
132Δεκέμβριος 2010109,29
133Ιανουάριος 201199,65
134Φεβρουάριος 2011105,95
135Μάρτιος 2011108,58
136Απρίλιος 2011103,28
137Μάιος 2011107,91
138Ιούνιος 2011108,76
139Ιούλιος 2011122,76
140Αύγουστος 2011102,35
141Σεπτέμβριος 2011116,80
142Οκτώβριος 2011100,26
143Νοέμβριος 2011102,85
144Δεκέμβριος 201196,95
145Ιανουάριος 201295,78
146Φεβρουάριος 201299,22
147Μάρτιος 2012101,20
148Απρίλιος 2012100,46
149Μάιος 2012105,94
150Ιούνιος 2012109,73
151Ιούλιος 2012119,19
152Αύγουστος 2012105,59
153Σεπτέμβριος 2012109,84
154Οκτώβριος 2012104,74
155Νοέμβριος 2012100,42
156Δεκέμβριος 201298,74
157Ιανουάριος 201392,82
158Φεβρουάριος 201396,40
159Μάρτιος 2013100,84
160Απρίλιος 2013101,44
161Μάιος 2013101,27
162Ιούνιος 2013112,21
163Ιούλιος 2013110,56
164Αύγουστος 201399,76
165Σεπτέμβριος 2013106,35
166Οκτώβριος 201398,34
167Νοέμβριος 201393,80
168Δεκέμβριος 201397,38
169Ιανουάριος 201490,18
170Φεβρουάριος 201496,91
171Μάρτιος 201496,87
172Απρίλιος 201498,24
173Μάιος 2014101,60
174Ιούνιος 2014106,41
175Ιούλιος 2014110,64
176Αύγουστος 201495,08
177Σεπτέμβριος 2014101,74
178Οκτώβριος 201498,31
179Νοέμβριος 201496,92
180Δεκέμβριος 201494,71
181Ιανουάριος 201589,46
182Φεβρουάριος 201598,48
183Μάρτιος 2015101,74
184Απρίλιος 201599,95
185Μάιος 201596,67
186Ιούνιος 2015100,28
187Ιούλιος 2015107,86
188Αύγουστος 201598,58
189Σεπτέμβριος 2015104,21
190Οκτώβριος 201597,87
191Νοέμβριος 2015100,28
192Δεκέμβριος 2015104,62
193Ιανουάριος 201693,60
194Φεβρουάριος 201695,49
195Μάρτιος 2016100,13
196Απρίλιος 2016102,12
197Μάιος 2016101,12
198Ιούνιος 2016106,77
199Ιούλιος 2016114,31
200Aύγουστος 2016100,17
201Σεπτέμβριος 2016105,06
202Οκτώβριος 2016103,47
203Νοέμβριος 2016102,31
204Δεκέμβριος 2016106,06
205Ιανουάριος 201799,14
206Φεβρουάριος 2017105,55
207Μάρτιος 2017108,22
208Απρίλιος 2017101,85
209Μάιος 2017107,43
210Ιούνιος 2017111,43
211Ιούλιος 2017116,75
212Αύγουστος 2017105,23
213Σεπτέμβριος 2017107,39
214Οκτώβριος 2017105,16
215Νοέμβριος 2017103,34
216Δεκέμβριος 2017106,90
217Ιανουάριος 201898,71
218Φεβρουάριος 2018104,86
219Mάρτιος 2018109,14
220Απρίλιος 2018105,08
221Μάιος 2018108,56
222Ιούνιος 2018112,90
223Ιούλιος 2018120,86
224Αύγουστος 2018104,96
225Σεπτέμβριος 2018110,95
226Οκτώβριος 2018105,16
227Νοέμβριος 2018108,75
228Δεκέμβριος 2018109,38
229Ιανουάριος 2019102,52
230Φεβρουάριος 2019106,59
231Μάρτιος 2019108,46
232Απρίλιος 2019107,51
233Μάιος 2019107,86
234Ιούνιος 2019112,34
235Ιούλιος 2019118,38
236Αύγουστος 2019104,97
237Σεπτέμβριος 2019112,89
238Οκτώβριος 2019104,20
239Νοέμβριος 201998,30
240Δεκέμβριος 2019104,79
241Ιανουάριος 2020101,70
242Φεβρουάριος 2020103,24
243Μάρτιος 2020108,91
244Απρίλιος 202096,87

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

wdt_IDMήναςΔείκτης
wdt_IDMήναςΔείκτης
1Iανουάριος 2001125,20
2Φεβρουάριος 2001123,70
3Μάρτιος 2001121,00
4Απρίλιος 2001126,00
5Μάιος 2001122,50
6Ιούνιος 2001123,50
7Ιούλιος 2001124,90
8Αύγουστος 2001123,20
9Σεπτέμβριος 2001122,60
10Οκτώβριος 2001126,00
11Νοέμβριος 2001127,20
12Δεκέμβριος 2001125,80
13Iανουάριος 2002127,30
14Φεβρουάριος 2002128,80
15Μάρτιος 2002126,50
16Απρίλιος 2002127,20
17Μάιος 2002132,70
18Ιούνιος 2002130,60
19Ιούλιος 2002131,40
20Αύγουστος 2002130,90
21Σεπτέμβριος 2002132,40
22Οκτώβριος 2002132,40
23Νοέμβριος 2002132,00
24Δεκέμβριος 2002135,10
25Iανουάριος 2003137,60
26Φεβρουάριος 2003133,70
27Μάρτιος 2003134,40
28Απρίλιος 2003135,20
29Μάιος 2003136,50
30Ιούνιος 2003135,50
31Ιούλιος 2003135,60
32Αύγουστος 2003138,20
33Σεπτέμβριος 2003139,90
34Οκτώβριος 2003138,60
35Νοέμβριος 2003139,80
36Δεκέμβριος 2003141,00
37Iανουάριος 2004143,60
38Φεβρουάριος 2004141,10
39Μάρτιος 2004142,60
40Απρίλιος 2004143,20
41Μάιος 2004140,50
42Ιούνιος 2004142,50
43Ιούλιος 2004141,60
44Αύγουστος 2004142,10
45Σεπτέμβριος 2004144,70
46Οκτώβριος 2004142,30
47Νοέμβριος 2004146,00
48Δεκέμβριος 2004146,20
49Iανουάριος 2005142,10
50Φεβρουάριος 2005146,20
51Μάρτιος 2005147,20
52Απρίλιος 2005144,80
53Μάιος 2005147,60
54Ιούνιος 2005148,80
55Ιούλιος 2005152,90
56Αύγουστος 2005152,70
57Σεπτέμβριος 2005152,20
58Οκτώβριος 2005158,00
59Νοέμβριος 2005153,30
60Δεκέμβριος 2005150,60
61Iανουάριος 2006150,40
62Φεβρουάριος 2006158,60
63Μάρτιος 2006160,90
64Απρίλιος 2006161,70
65Μάιος 2006161,00
66Ιούνιος 2006163,10
67Ιούλιος 2006164,60
68Αύγουστος 2006167,40
69Σεπτέμβριος 2006170,10
70Οκτώβριος 2006162,90
71Νοέμβριος 2006166,80
72Δεκέμβριος 2006169,90
73Iανουάριος 2007163,60
74Φεβρουάριος 2007170,00
75Μάρτιος 2007167,00
76Απρίλιος 2007163,60
77Μάιος 2007168,60
78Ιούνιος 2007167,30
79Ιούλιος 2007167,20
80Αύγουστος 2007169,20
81Σεπτέμβριος 2007164,20
82Οκτώβριος 2007162,90
83Νοέμβριος 2007169,10
84Δεκέμβριος 2007171,50
85Iανουάριος 2008175,00
86Φεβρουάριος 2008172,20
87Μάρτιος 2008177,90
88Απρίλιος 2008176,20
89Μάιος 2008173,90
90Ιούνιος 2008170,90
91Ιούλιος 2008166,80
92Αύγουστος 2008159,00
93Σεπτέμβριος 2008163,60
94Οκτώβριος 2008172,40
95Νοέμβριος 2008162,40
96Δεκέμβριος 2008160,90
97Iανουάριος 2009153,40
98Φεβρουάριος 2009149,50
99Μάρτιος 2009147,00
100Απρίλιος 2009150,80
101Μάιος 2009148,80
102Ιούνιος 2009147,80
103Ιούλιος 2009149,40
104Αύγουστος 2009149,70
105Σεπτέμβριος 2009148,50
106Οκτώβριος 2009145,40
107Νοέμβριος 2009146,30
108Δεκέμβριος 2009162,10
109Iανουάριος 2010159,50
110Φεβρουάριος 2010151,20
111Μάρτιος 2010162,20
112Απρίλιος 2010142,70
113Μάιος 2010138,80
114Ιούνιος 2010141,10
115Ιούλιος 2010133,90
116Αύγουστος 2010131,10
117Σεπτέμβριος 2010132,90
118Οκτώβριος 2010134,50
119Νοέμβριος 2010131,70
120Δεκέμβριος 2010132,40
121Iανουάριος 2011133,30
122Φεβρουάριος 2011134,70
123Μάρτιος 2011133,50
124Απρίλιος 2011130,20
125Μάιος 2011124,40
126Ιούνιος 2011125,00
127Ιούλιος 2011126,40
128Αύγουστος 2011126,30
129Σεπτέμβριος 2011123,80
130Οκτώβριος 2011121,80
131Νοέμβριος 2011121,20
132Δεκέμβριος 2011116,00
133Iανουάριος 2012120,80
134Φεβρουάριος 2012118,40
135Μάρτιος 2012111,30
136Απρίλιος 2012113,80
137Μάιος 2012111,20
138Ιούνιος 2012110,60
139Ιούλιος 2012114,70
140Αύγουστος 2012111,90
141Σεπτέμβριος 2012107,00
142Οκτώβριος 2012102,30
143Νοέμβριος 2012101,50
144Δεκέμβριος 2012106,00
145Iανουάριος 2013102,50
146Φεβρουάριος 2013102,70
147Μάρτιος 2013103,90
148Απρίλιος 201398,50
149Μάιος 2013107,30
150Ιούνιος 2013100,40
151Ιούλιος 201399,90
152Αύγουστος 2013101,20
153Σεπτέμβριος 2013101,70
154Οκτώβριος 2013100,90
155Νοέμβριος 2013103,40
156Δεκέμβριος 2013100,70
157Iανουάριος 2014100,40
158Φεβρουάριος 2014101,20
159Μάρτιος 2014100,00
160Απρίλιος 2014103,30
161Μάιος 201499,70
162Ιούνιος 2014102,10
163Ιούλιος 2014102,00
164Αύγουστος 2014102,80
165Σεπτέμβριος 2014102,20
166Οκτώβριος 2014102,60
167Νοέμβριος 2014101,30
168Δεκέμβριος 2014100,40
169Iανουάριος 2015101,00
170Φεβρουάριος 2015100,60
171Μάρτιος 2015101,50
172Απρίλιος 2015101,30
173Μάιος 2015103,10
174Ιούνιος 2015101,90
175Ιούλιος 201594,50
176Αύγουστος 2015100,20
177Σεπτέμβριος 201598,70
178Οκτώβριος 201599,30
179Νοέμβριος 201597,60
180Δεκέμβριος 2015100,90
181Iανουάριος 201698,90
182Φεβρουάριος 201694,50
183Μάρτιος 2016100,70
184Απρίλιος 201698,80
185Μάιος 201697,90
186Ιούνιος 201698,00
187Ιούλιος 2016100,80
188Αύγουστος 201699,30
189Σεπτέμβριος 2016101,00
190Οκτώβριος 2016101,20
191Νοέμβριος 2016102,00
192Δεκέμβριος 201699,80
193Ιανουάριος 2017100,00
194Φεβρουάριος 2017103,40
195Μάρτιος 201799,70
196Απρίλιος 2017100,40
197Μάιος 201799,40
198Ιούνιος 2017101,30
199Ιούλιος 2017101,80
200Αύγουστος 201799,90
201Σεπτέμβριος 201799,30
202Οκτώβριος 2017101,60
203Νοέμβριος 201799,40
204Δεκέμβριος 2017101,50
205Ιανουάριος 2018102,20
206Φεβρουάριος 2018103,10
207Μάρτιος 2018100,50
220Απρίλιος 2018102,90
221Μάιος 2018103,60
222Ιούνιος 2018101,90
223Ιουλιος 2018104,20
224Αύγουστος 2018102,80
225Σεπτέμβριος 2018100,80
226Οκτώβριος 201898,50
227Νοέμβριος 2018102,00
228Δεκέμβριος 2018102,10
229Ιανουάριος 201999,20
230Φεβρουάριος 2019100,60
231Μάρτιος 2019104,50
232Απρίλιος 2019101,50
233Μάιος 2019101,60
234Ιούνιος 2019103,50
235Ιούλιος 2019102,70
236Αύγουστος 2019103,90
237Σεπτέμβριος 2019105,80
238Οκτώβριος 2019105,20
239Νοέμβριος 2019104,50
240Δεκέμβριος 2019101,80
241Ιανουάριος 2020105,00
242Φεβρουάριος 2020102,90
243Μάρτιος 2020102,20

Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

wdt_IDΈτοςΑριθμός Οικοδομικών Αδειών
wdt_IDΈτοςΑριθμός Οικοδομικών Αδειών
1200779.407,00
2200866.740,00
3200957.001,00
4201050.982,00
5201136.075,00
6201222.836,00
7201316.416,00
8201413.434,00
9201513.350,00
10201612.641,00
11201713.785,00
12201815.180,00
13201917.229,00

Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη ως % ΑΕΠ

wdt_IDΈτοςΙδιωτική Kαταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ*Δημόσια Καταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΙδιωτική Kαταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ*Δημόσια Καταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ
1199667,9617,61
2199766,7117,68
3199867,0017,50
4199966,7417,98
5200066,8918,26
6200166,1618,71
7200266,1519,23
8200364,7718,96
9200464,0219,16
10200566,1620,02
11200664,1920,16
12200764,8320,52
13200867,3720,72
14200968,1323,31
15201069,3722,20
16201169,8821,79
17201269,9121,74
18201370,7720,44
19201470,2120,28
20201569,4420,30
21201669,1820,06
22201768,7019,81
24201868,0119,14

Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

ΈτοςΑκαθάριστος Σχηματισμός Παγίου ΚεφαλαίουΑποσβέσεις Παγίου ΚεφαλαίουΚαθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
wdt_IDΈτοςΑκαθάριστος Σχηματισμός Παγίου ΚεφαλαίουΑποσβέσεις Παγίου ΚεφαλαίουΚαθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
1200035,2020,7014,50
2200137,6022,3015,30
3200238,6024,2014,40
4200345,3025,9019,40
5200447,3027,5019,80
6200541,5028,6012,90
7200651,6031,2020,40
8200760,5033,6027,00
9200857,6036,4021,30
10200949,4037,7011,70
11201039,7037,901,80
12201131,6036,90-5,30
13201224,1037,00-12,90
14201322,0035,00-13,00
15201420,6032,00-11,40
16201520,5030,90-10,40
17201621,3030,00-8,70
18201723,2029,50-6,20
19201820,5029,20-8,70
20201921,4028,80-7,40

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

wdt_IDΈτοςΙσοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠΕξαγωγές ως % ΑΕΠΕισαγωγές ως % ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΙσοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠΕξαγωγές ως % ΑΕΠΕισαγωγές ως % ΑΕΠ
11996-3,4914,3023,20
21997-3,7216,2023,10
31998-2,6216,3026,00
41999-3,5919,3028,10
52000-5,9323,7034,70
62001-5,3722,8033,40
72002-6,8320,1030,20
82003-8,4518,5029,60
92004-7,7120,7029,20
102005-8,8721,3029,60
112006-11,4921,2031,70
122007-15,1922,5035,00
132008-15,1123,4036,00
142009-12,3519,0028,80
152010-11,3822,1030,70
162011-10,0125,5032,30
172012-3,8328,7033,10
182013-2,0430,4033,20
192014-1,6432,4034,80
2020150,1231,6031,50
212016-0,6330,1030,80
222017-0,2833,0034,00
232018-0,2636,1036,40
2420190,0037,2037,20

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

Έτος% ΑΕΠ
wdt_IDΈτος% ΑΕΠ
11996-8,16
21997-6,06
31998-6,27
41999-5,79
52000-4,06
62001-5,47
72002-6,02
82003-7,83
92004-8,83
102005-6,19

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

Έτος% ΑΕΠ
wdt_IDΈτος% ΑΕΠ
119962,10
219972,27
319981,43
419991,79
520002,79
620010,82
72002-0,46
82003-2,93
92004-4,04
102005-1,49

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

wdt_IDΤρίμηνοΔείκτης Οικονομικού Κλίματος
wdt_IDΤρίμηνοΔείκτης Οικονομικού Κλίματος
1Iανουάριος 2000114,90
2Φεβρουάριος 2000117,40
3Μάρτιος 2000119,90
4Απρίλιος 2000119,30
5Μάϊος 2000119,10
6Ιούνιος 2000119,90
7Ιούλιος 2000120,70
8Αύγουστος 2000120,20
9Σεπτέμβριος 2000119,90
10Οκτώβριος 2000114,50
11Νοέμβριος 2000114,70
12Δεκέμβριος 2000116,00
13Iανουάριος 2001112,50
14Φεβρουάριος 2001112,50
15Μάρτιος 2001111,60
16Απρίλιος 2001112,90
17Μάϊος 2001112,90
18Ιούνιος 2001111,80
19Ιούλιος 2001111,30
20Αύγουστος 2001112,00
21Σεπτέμβριος 2001112,50
22Οκτώβριος 2001105,00
23Νοέμβριος 2001104,10
24Δεκέμβριος 2001103,60
25Iανουάριος 2002106,40
26Φεβρουάριος 2002107,50
27Μάρτιος 2002107,20
28Απρίλιος 2002103,50
29Μάϊος 2002106,20
30Ιούνιος 2002106,20
31Ιούλιος 2002105,50
32Αύγουστος 2002104,30
33Σεπτέμβριος 2002102,30
34Οκτώβριος 2002105,50
35Νοέμβριος 2002106,80
36Δεκέμβριος 2002105,50
37Iανουάριος 2003105,80
38Φεβρουάριος 2003104,20
39Μάρτιος 2003102,50
40Απρίλιος 200399,50
41Μάϊος 2003102,60
42Ιούνιος 2003104,40
43Ιούλιος 2003105,10
44Αύγουστος 2003105,20
45Σεπτέμβριος 2003104,70
46Οκτώβριος 2003108,10
47Νοέμβριος 2003108,20
48Δεκέμβριος 2003109,90
49Iανουάριος 2004112,30
50Φεβρουάριος 2004109,40
51Μάρτιος 2004111,50
52Απρίλιος 2004112,90
53Μάϊος 2004110,80
54Ιούνιος 2004109,40
55Ιούλιος 2004107,50
56Αύγουστος 2004105,30
57Σεπτέμβριος 2004103,40
58Οκτώβριος 2004103,60
59Νοέμβριος 2004102,40
60Δεκέμβριος 2004102,00
61Iανουάριος 2005104,40
62Φεβρουάριος 2005103,90
63Μάρτιος 2005103,40
64Απρίλιος 2005103,80
65Μάϊος 2005101,20
66Ιούνιος 2005100,00
67Ιούλιος 200599,90
68Αύγουστος 2005101,00
69Σεπτέμβριος 2005101,80
70Οκτώβριος 2005101,70
71Νοέμβριος 2005102,00
72Δεκέμβριος 2005103,30
73Iανουάριος 2006103,70
74Φεβρουάριος 2006104,20
75Μάρτιος 2006106,10
76Απρίλιος 2006107,20
77Μάϊος 2006108,20
78Ιούνιος 2006109,00
79Ιούλιος 2006109,10
80Αύγουστος 2006108,40
81Σεπτέμβριος 2006110,30
82Οκτώβριος 2006110,10
83Νοέμβριος 2006110,10
84Δεκέμβριος 2006110,00
85Iανουάριος 2007109,60
86Φεβρουάριος 2007108,70
87Μάρτιος 2007111,20
88Απρίλιος 2007113,00
89Μάϊος 2007111,70
90Ιούνιος 2007110,40
91Ιούλιος 2007111,00
92Αύγουστος 2007111,40
93Σεπτέμβριος 2007112,90
94Οκτώβριος 2007110,50
95Νοέμβριος 2007109,90
96Δεκέμβριος 2007108,50
97Iανουάριος 2008108,80
98Φεβρουάριος 2008108,80
99Μάρτιος 2008107,30
100Απρίλιος 2008106,50
101Μάϊος 2008104,10
102Ιούνιος 2008104,00
103Ιούλιος 2008104,10
104Αύγουστος 2008103,90
105Σεπτέμβριος 2008100,10
106Οκτώβριος 200896,30
107Νοέμβριος 200893,40
108Δεκέμβριος 200887,80
109Iανουάριος 200985,10
110Φεβρουάριος 200981,90
111Μάρτιος 200979,60
112Απρίλιος 200980,70
113Μάϊος 200982,20
114Ιούνιος 200987,60
115Ιούλιος 200986,70
116Αύγουστος 200986,90
117Σεπτέμβριος 200989,20
118Οκτώβριος 200992,10
119Νοέμβριος 200990,90
120Δεκέμβριος 200990,70
121Iανουάριος 201090,90
122Φεβρουάριος 201088,60
123Μάρτιος 201087,00
124Απρίλιος 201087,00
125Μάϊος 201082,50
126Ιούνιος 201083,80
127Ιούλιος 201085,50
128Αύγουστος 201085,90
129Σεπτέμβριος 201085,40
130Οκτώβριος 201086,90
131Νοέμβριος 201086,10
132Δεκέμβριος 201085,70
133Iανουάριος 201187,00
134Φεβρουάριος 201189,40
135Μάρτιος 201188,50
136Απρίλιος 201185,70
137Μάϊος 201185,40
138Ιούνιος 201182,80
139Ιούλιος 201183,40
140Αύγουστος 201185,40
141Σεπτέμβριος 201183,00
142Οκτώβριος 201181,30
143Νοέμβριος 201182,00
144Δεκέμβριος 201183,40
145Iανουάριος 201282,40
146Φεβρουάριος 201282,70
147Μάρτιος 201283,30
148Απρίλιος 201284,40
149Μάϊος 201283,40
150Ιούνιος 201281,20
151Ιούλιος 201282,40
152Αύγουστος 201283,20
153Σεπτέμβριος 201283,20
154Οκτώβριος 201283,00
155Νοέμβριος 201285,30
156Δεκέμβριος 201289,70
157Iανουάριος 201388,80
158Φεβρουάριος 201390,50
159Μάρτιος 201391,50
160Απρίλιος 201392,20
161Μάϊος 201396,30
162Ιούνιος 201396,50
163Ιούλιος 201395,00
164Αύγουστος 201393,20
165Σεπτέμβριος 201396,30
166Οκτώβριος 201394,50
167Νοέμβριος 201394,40
168Δεκέμβριος 201394,20
169Iανουάριος 201495,50
170Φεβρουάριος 201497,80
171Μάρτιος 2014100,40
172Απρίλιος 201498,10
173Μάϊος 2014101,10
174Ιούνιος 2014105,90
175Ιούλιος 2014105,30
176Αύγουστος 2014104,80
177Σεπτέμβριος 2014101,90
178Οκτώβριος 2014104,80
179Νοέμβριος 2014105,80
180Δεκέμβριος 2014102,30
181Iανουάριος 201597,90
182Φεβρουάριος 201599,50
183Μάρτιος 201598,50
184Απρίλιος 201594,90
185Μάϊος 201593,70
186Ιούνιος 201593,30
187Ιούλιος 201584,80
188Αύγουστος 201579,30
189Σεπτέμβριος 201587,10
190Οκτώβριος 201589,90
191Νοέμβριος 201590,10
192Δεκέμβριος 201590,90
193Iανουάριος 201694,50
194Φεβρουάριος 201691,70
195Μάρτιος 201693,00
196Απρίλιος 201693,50
197Μάϊος 201692,80
198Ιούνιος 201692,80
199Ιούλιος 201694,20
200Αύγουστος 201695,70
201Σεπτέμβριος 201694,50
202Οκτώβριος 201696,70
203Νοέμβριος 201695,50
204Δεκέμβριος 201697,30
205Iανουάριος 201797,50
206Φεβρουάριος 201795,70
207Μάρτιος 201795,90
208Απρίλιος 201798,00
209Μάϊος 201796,10
210Ιούνιος 201796,40
211Ιούλιος 2017100,00
212Αύγουστος 2017101,20
213Σεπτέμβριος 2017102,40
214Οκτώβριος 2017100,30
215Νοέμβριος 2017100,40
216Δεκέμβριος 2017102,50
217Ιανουάριος 2018103,00
218Φεβρουάριος 2018105,40
219Μάρτιος 2018101,10
220Απρίλιος 2018104,40
221Μάιος 2018105,30
222Ιούνιος 2018103,80
223Ιούλιος 2018106,20
224Αύγουστος 2018105,90
225Σεπτέμβριος 2018102,30
226Οκτώβριος 2018102,20
227Νοέμβριος 2018102,80
228Δεκέμβριος 2018102,70
229Ιανουάριος 2019101,30
230Φεβρουάριος 2019102,90
231Μάρτιος 2019103,00
232Απρίλιος 2019102,00
233Μάιος 2019102,40
234Ιούνιος 2019102,70
235Ιούλιος 2019106,60
236Αύγουστος 2019109,50
237Σεπτέμβριος 2019108,30
238Οκτώβριος 2019107,80
239Νοέμβριος 2019108,10
240Δεκέμβριος 2019110,40
241Ιανουάριος 2020109,50
242Φεβρουάριος 2020113,20
243Μάρτιος 2020109,40
244Απρίλιος 202099,30
245Μάιος 202088,50
246Ιούνιος 202087,60

Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

wdt_IDΈτοςΠοσοστό Πληθυσμού
wdt_IDΈτοςΠοσοστό Πληθυσμού
1199621,00
2199721,00
3199821,00
4199921,00
5200020,00
6200120,00
720020,00
8200320,70
9200419,90
10200519,60
11200620,50
12200720,30
13200820,10
14200919,70
15201020,10
16201121,40
17201223,10
18201323,10
19201422,10
20201521,40
21201621,20
22201720,20
23201818,50