Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους μια σειρά από δεκατρείς δείκτες που, όλοι μαζί, αποτυπώνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα διαδραστικά γραφήματα και οι πίνακες στο τέλος της σελίδας είναι συνδεδεμένα με μία βάση δεδομένων που θα ανανεώνεται συνεχώς με τα νέα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών.

Tελευταία ενημέρωση στοιχείων: 4/11/2022


Με αφορμή τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία, δημοσιεύσαμε, επίσης, τις προβλέψεις με εκτιμήσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση των εκτιμήσεων για την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους οικονομικούς φορείς.

Μπορείτε να βρείτε τις εκτιμήσεις εδώ:

Οι Εκτιμήσεις Των Φορέων Για Την Ελληνική Οικονομία

 


1. Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία του συνόλου των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί τον πιο συνηθισμένο δείκτη μέτρησης του συνολικού μεγέθους μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή πραγματικό ΑΕΠ μετρά το ΑΕΠ μιας χώρας όταν έχουμε αφαιρέσει την επίδραση της μεταβολής των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού.2. Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ. Δηλαδή, τη μακροχρόνια τάση και όχι τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του. Ο αρνητικός ρυθμός μεγέθυνσης υποδηλώνει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.3. Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας

Άνεργοι είναι τα άτομα εκείνα που έχουν συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας τους και παρ’ ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν, δεν βρίσκουν εργασία. Η ανεργία μετριέται ως ποσοστό στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Μακροχρόνια άνεργοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.4. Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

Tο Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος δείχνει την εγχώρια ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, τη δυνατότητα να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να πραγματοποιούνται επενδύσεις. Το σύνολο των εγχώριων καταθέσεων αποτελείται από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές. Repo είναι μια συμφωνία, όπου αφενός ο δανειζόμενος (π.χ. τράπεζα) συμφωνεί να πουλήσει σε έναν δανειστή (π.χ. φυσικό πρόσωπο) ένα χρεόγραφο σε συγκεκριμένη τιμή, και αφετέρου συμφωνεί να το επαναγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Χαρακτηριστικό των repos (συμφωνιών επαναγοράς) είναι ότι μπορεί να μετατραπούν σε χρήμα, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Σημείωση: στις παραπάνω μετρήσεις δεν προσμετράται ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική)», καθώς αφορά σε λογιστική διόρθωση του παθητικού των εμπορικών τραπεζών και όχι σε καταθέσεις.5. Μηνιαία  Εξέλιξη  Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής  Παραγωγής

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μετρά τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της συνολικής παραγωγής σε τέσσερις κλάδους: ορυχείων και λατομείων, μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 6. Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο μετρά τη μεταβολή του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (π.χ. τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.α.).7. Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

Ο αριθμός νέων οικοδομικών αδειών αποτελεί μας σημαντική παράμετρο της ανάλυσης της εικόνας της κτηματαγοράς μιας χώρας.8. Ιδιωτική και Δημόσια Καταναλωτική Δαπάνη

 

Το ΑΕΠ μιας χώρας ισούται με το άθροισμα α) της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυρικά (ΜΚΙΕΝ), β) της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες της κυβέρνησης, γ) των επενδύσεων και δ) των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών (εάν από τις εξαγωγές αφαιρέσουμε τις εισαγωγές).


Δεδομένου ότι οι καθαρές εξαγωγές είναι διαχρονικά αρνητικές (βλέπε ενότητα 10), το γεγονός ότι η τελική δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση ξεπέρασε το 90% του ΑΕΠ στην αρχή της οικονομικής κρίσης –και διατηρείται άνω του 89% εφεξής– περιορίζει τις εγχώριες αποταμιεύσεις και δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στις επενδύσεις (βλέπε ενότητα 9).


* Το σύνολο τελικής κατανάλωσης Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ.
** Το σύνολο συλλογικής και ατομικής τελικής κατανάλωσης της Γενικής Κυβερνήσεως.
*** Το άθροισμα της τελικής ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης."

 9. Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

 

Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο μετριούνται με τον εθνικολογιστικό λογαριασμό του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ). Το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονομία δεν επηρεάζεται μόνο από τις επενδύσεις σε αυτό, καθώς παράλληλα ένα μέρος του χάνει την αξία του από τη χρήση ή την παλαιότητά του. Η φυσιολογική αυτή ανάλωση-απομείωση μετριέται από το λογαριασμό των Αποσβέσεων Παγίου Κεφαλαίου. Η τελική μεταβολή του παγίου κεφαλαίου στην οικονομία, μετριέται από τη διαφορά των δύο παραπάνω λογαριασμών και ονομάζεται Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΚΣΠΚ).

Η Ελλάδα διατηρεί αρνητικό Καθαρό Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου από το 2011. Οι σωρευμένες, μάλιστα, απώλειες παγίου κεφαλαίου ξεπερνούν τα €95 δισ. Η μείωση αυτή του φυσικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων (δυνητικό προϊόν πλήρους απασχόλησης), μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και κατά συνέπεια μείωση των πραγματικών μισθών. Δεν νοείται πραγματική ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς αύξηση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου της. 10. Εξαγωγές, Εισαγωγές και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) είναι το άθροισμα του Εμπορικού Ισοζυγίου και του Ισοζυγίου Υπηρεσιών (τα δύο αυτά ισοζύγια, τα οποία αποτελούν το κυρίαρχο μέρος του ΙΤΣ, ορίζουν από κοινού τις καθαρές εξαγωγές: έσοδα εξαγωγών μείον έξοδα εισαγωγών), του Ισοζυγίου Εισοδημάτων (εισρέοντα εισοδήματα από το εξωτερικό μείον εκρέοντα εισοδήματα προς το εξωτερικό) και του Ισοζυγίου Τρεχουσών Μεταβιβάσεων (διεθνείς εισπράξεις μείον διεθνείς πληρωμές Γενικής Κυβέρνησης, μη συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού). Όταν μια χώρα εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει, δίχως να μπορεί να καλύψει τη διαφορά με εισοδήματα ή μεταβιβάσεις από το εξωτερικό, αντιμετωπίζει έλλειμμα στο ΙΤΣ. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα, χρειάζεται να καταφύγει σε διεθνή δανεισμό ή να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό. Αντίθετα, όταν έχει πλεόνασμα στο ΙΤΣ, δανείζει σε ξένες χώρες ή αγοράζει περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή.

* Από τον Ιανουάριο του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος προσάρμοσε τη μεθοδολογία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας στις συστάσεις και τους ορισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην τελευταία (6η) έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωμών (BPM6). Ιστορικά στοιχεία με βάση τη νέα μεθοδολογία είναι διαθέσιμα από τον Ιανουάριο του 2002.  11. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
Ως % ΑΕΠ

Η Γενική Κυβέρνηση μαζί με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε δημόσιο τομέα μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Κυβέρνηση έχει τρεις υποτομείς: α) την Κεντρική Κυβέρνηση, β) την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και γ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ΙΓΚ) ή αλλιώς Δημοσιονομικό Ισοζύγιο ισούται με τα έσοδα  (π.χ. κυρίως φόροι, αποκρατικοποιήσεις) μείον τα έξοδα (π.χ. συντάξεις, μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, επιδόματα κ.α.) της  Γενικής Κυβέρνησης. Το έλλειμμα στο ΙΓΚ, δηλαδή όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, καλύπτεται συνήθως με κρατικό δανεισμό. Η διαχρονική συσσώρευση ελλειμμάτων σε μια οικονομία αυξάνει το δημόσιο χρέος και μπορεί να οδηγήσει στην χρεοκοπία.

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ονομάζεται το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης όταν έχουν αφαιρεθεί  οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.12. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic Sentiment Indicator) είναι ένας σύνθετος μηνιαίος δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος συντελείται από 5 υπο-δείκτες με άνισα βάρη (Δείκτης Κλίματος Βιομηχανίας: 40%, Κατασκευών: 5%, Υπηρεσιών: 30%, Λιανεμπορίου: 5% και Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης: 20%) και αποδίδει τις προσδοκίες των συνιστωσών της οικονομίας ως προς την προσεχή πορεία της. Ο δείκτης αυτός, εκ κατασκευής, διαθέτει μια διαχρονική-διακρατική μέση τιμή ίση με 100 και τυπική απόκλιση ίση με 10. Συνεπώς, μια τιμή της τάξεως του 100 αποδίδει μια ουδέτερη κατάσταση ως προς τις προσδοκίες των συντελεστών της οικονομίας, ενώ μια απομάκρυνση μίας, μιάμιση ή δύο τυπικών αποκλίσεων από αυτήν ερμηνεύει ολοένα και πιο έντονες θετικές ή αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας. 13. Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με διαθέσιμο εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μεταβιβάσεων) κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους ιθύνοντες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
 στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα datasets των συγκεκριμένων δεικτών
Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

wdt_ID Τρίμηνο Σε Δισ. Ευρώ
1 1995Q1 40,70
2 1995Q2 41,10
3 1995Q3 41,30
4 1995Q4 41,60
5 1996Q1 41,80
6 1996Q2 42,00
7 1996Q3 42,60
8 1996Q4 43,10
9 1997Q1 43,30
10 1997Q2 44,00
11 1997Q3 44,70
12 1997Q4 45,20
13 1998Q1 45,70
14 1998Q2 45,90
15 1998Q3 46,10
16 1998Q4 46,40
17 1999Q1 46,80
18 1999Q2 47,20
19 1999Q3 47,40
20 1999Q4 48,20
21 2000Q1 48,40
22 2000Q2 48,80
23 2000Q3 49,70
24 2000Q4 50,40
25 2001Q1 51,00
26 2001Q2 50,90
27 2001Q3 51,70
28 2001Q4 51,90
29 2002Q1 52,30
30 2002Q2 53,50
31 2002Q3 53,80
32 2002Q4 54,20
33 2003Q1 55,30
34 2003Q2 56,30
35 2003Q3 56,60
36 2003Q4 57,90
37 2004Q1 58,90
38 2004Q2 58,90
39 2004Q3 59,70
40 2004Q4 59,50
41 2005Q1 59,10
42 2005Q2 59,30
43 2005Q3 60,10
44 2005Q4 60,40
45 2006Q1 62,30
46 2006Q2 62,50
47 2006Q3 62,80
48 2006Q4 64,40
49 2007Q1 63,90
50 2007Q2 65,80
51 2007Q3 65,40
52 2007Q4 65,10
53 2008Q1 65,50
54 2008Q2 65,00
55 2008Q3 65,00
56 2008Q4 64,10
57 2009Q1 61,00
58 2009Q2 62,70
59 2009Q3 62,30
60 2009Q4 62,30
61 2010Q1 58,80
62 2010Q2 56,70
63 2010Q3 54,90
64 2010Q4 54,50
65 2011Q1 52,30
66 2011Q2 51,40
67 2011Q3 50,30
68 2011Q4 48,00
69 2012Q1 48,00
70 2012Q2 47,10
71 2012Q3 46,30
72 2012Q4 46,00
73 2013Q1 45,60
74 2013Q2 45,60
75 2013Q3 45,60
76 2013Q4 45,90
77 2014Q1 45,80
78 2014Q2 45,80
79 2014Q3 46,30
80 2014Q4 45,80
81 2015Q1 46,10
82 2015Q2 46,00
83 2015Q3 45,20
84 2015Q4 46,00
85 2016Q1 45,50
86 2016Q2 45,40
87 2016Q3 45,60
88 2016Q4 45,90
89 2017Q1 45,80
90 2017Q2 46,00
91 2017Q3 46,40
92 2017Q4 46,00
93 2018Q1 46,70
94 2018Q2 46,80
95 2018Q3 46,70
96 2018Q4 47,10
97 2019Q1 47,40
98 2019Q2 47,90
99 2019Q3 47,70
100 2019Q4 47,50
101 2020 Q1 46,70
102 2020 Q2 40,40
103 2020 Q3 42,60
104 2020 Q4 44,30
105 2021 Q1 45,80
106 2021 Q2 46,40
107 2021 Q3 47,90
108 2021 Q4 48,10
109 2022 Q1 49,40
110 2022 Q2 49,70
111 2022 Q3 49,80
112 2022 Q4 50,40
113 2023 Q1 50,40
114 2023 Q2 51,00

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
1 1996 2,86
2 1997 4,48
3 1998 3,89
4 1999 3,07
5 2000 3,92
6 2001 4,13
7 2002 3,92
8 2003 5,79
9 2004 5,06
10 2005 0,60
11 2006 5,65
12 2007 3,27
13 2008 -0,34
14 2009 -4,30
15 2010 -5,48
16 2011 -10,15
17 2012 -7,09
18 2013 -2,52
19 2014 0,48
20 2015 -0,20
21 2016 -0,49
22 2017 1,09
23 2018 1,67
24 2019 1,88
25 2020 -9,00
26 2021 8,43
27 2022 5,91

Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας Ανά Ηλικιακή Ομάδα

wdt_ID Τρίμηνο % Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24 % Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
wdt_ID Τρίμηνο % Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24 % Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
1 2001 Q1 11,20 5,00 28,95 5,71
2 2001 Q2 10,50 5,00 27,93 5,51
3 2001 Q3 10,20 5,39 26,86 5,45
4 2001 Q4 11,20 5,77 28,42 5,50
5 2002 Q1 11,40 5,69 28,61 5,54
6 2002 Q2 10,00 5,15 25,83 5,22
7 2002 Q3 9,80 5,09 25,55 5,16
8 2002 Q4 10,20 5,17 26,24 5,24
9 2003 Q1 10,40 5,14 26,71 5,28
10 2003 Q2 9,40 4,78 25,37 5,27
11 2003 Q3 9,30 4,83 26,56 5,32
12 2003 Q4 10,00 5,72 27,89 5,54
13 2004 Q1 11,40 5,36 28,40 5,48
14 2004 Q2 10,30 4,93 26,13 5,62
15 2004 Q3 10,20 4,77 25,20 5,65
16 2004 Q4 10,50 4,87 26,26 5,64
17 2005 Q1 10,50 4,68 25,40 5,41
18 2005 Q2 9,80 4,37 25,04 5,22
19 2005 Q3 9,80 4,46 26,03 5,15
20 2005 Q4 9,90 4,42 26,70 4,97
21 2006 Q1 9,80 4,33 25,11 5,07
22 2006 Q2 8,90 4,03 24,29 4,91
23 2006 Q3 8,40 3,93 24,21 4,77
24 2006 Q4 8,90 4,02 26,29 4,76
25 2007 Q1 9,20 4,03 24,79 4,40
26 2007 Q2 8,20 3,70 21,69 4,10
27 2007 Q3 8,00 3,68 21,91 4,17
28 2007 Q4 8,20 3,72 22,32 4,01
29 2008 Q1 8,40 3,68 23,27 3,85
30 2008 Q2 7,30 3,27 20,37 3,60
31 2008 Q3 7,30 3,25 21,04 3,60
32 2008 Q4 8,00 3,44 22,80 3,56
33 2009 Q1 9,50 3,88 25,29 3,71
34 2009 Q2 9,00 3,66 24,44 3,69
35 2009 Q3 9,40 3,87 24,73 3,85
36 2009 Q4 10,50 4,21 28,35 4,28
37 2010 Q1 11,90 4,51 30,58 5,01
38 2010 Q2 12,00 4,56 31,35 5,39
39 2010 Q3 12,60 4,87 32,81 5,74
40 2010 Q4 14,40 5,51 37,19 6,55
41 2011 Q1 16,10 6,01 39,92 7,17
42 2011 Q2 16,50 6,37 43,30 8,07
43 2011 Q3 17,90 6,94 45,37 9,11
44 2011 Q4 20,90 7,72 50,16 10,93
45 2012 Q1 22,80 7,95 52,81 12,45
46 2012 Q2 23,80 8,11 53,95 13,56
47 2012 Q3 24,90 8,47 56,56 15,09
48 2012 Q4 26,20 8,64 57,93 16,68
49 2013 Q1 27,60 8,84 59,99 17,55
50 2013 Q2 27,30 9,05 59,18 17,78
51 2013 Q3 27,20 8,76 57,15 18,83
52 2013 Q4 27,80 8,81 56,73 19,57
53 2014 Q1 27,80 8,39 56,72 19,87
54 2014 Q2 26,60 7,84 51,99 19,76
55 2014 Q3 25,50 7,75 49,55 19,25
56 2014 Q4 26,10 7,88 51,50 19,02
57 2015 Q1 26,60 7,54 51,86 19,06
58 2015 Q2 24,60 6,83 49,48 17,96
59 2015 Q3 24,00 6,62 48,83 17,70
60 2015 Q4 24,40 6,79 48,96 18,11
61 2016 Q1 24,90 6,60 50,90 17,49
62 2016 Q2 23,10 6,18 49,10 16,67
63 2016 Q3 22,60 5,89 44,13 16,70
64 2016 Q4 23,60 5,98 45,22 16,91
65 2017 Q1 23,30 6,04 46,85 16,32
66 2017 Q2 21,10 43,80 15,64
67 2017 Q3 20,20 40,09 15,32
68 2017 Q4 21,20 43,60 15,24
69 2018 Q1 21,20 43,05 14,49
70 2018 Q2 19,00 38,79 13,71
71 2018 Q3 18,30 36,29 13,13
72 2018 Q4 18,70 40,00 12,96
73 2019 Q1 19,20 40,93 12,48
74 2019 Q2 16,90 33,59 11,97
75 2019 Q3 16,40 32,42 12,04
76 2019 Q4 16,80 34,05 12,08
77 2020 Q1 16,20 34,45 11,43
78 2020 Q2 16,70 36,06 11,03
79 2020 Q3 16,20 34,18 10,17
80 2020 Q4 16,20 35,34 10,76
81 2021 Q1 17,10 43,30 10,21
82 2021 Q2 15,80 38,19 9,75
83 2021 Q3 13,00 29,41 8,78
84 2021 Q4 13,20 31,76 8,54
85 2022 Q1 13,80 34,91 8,10
86 2022 Q2 12,40 32,30 8,89

Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

wdt_ID Μήνας Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
wdt_ID Μήνας Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
1 Iανουάριος 2001 118,10
2 Φεβρουάριος 2001 120,10
3 Μάρτιος 2001 121,80
4 Απρίλιος 2001 124,50
5 Μάιος 2001 125,20
6 Ιούνιος 2001 127,30
7 Ιούλιος 2001 128,40
8 Αύγουστος 2001 129,30
9 Σεπτέμβριος 2001 130,90
10 Οκτώβριος 2001 133,70
11 Νοέμβριος 2001 134,50
12 Δεκέμβριος 2001 135,70
13 Iανουάριος 2002 132,50
14 Φεβρουάριος 2002 135,10
15 Μάρτιος 2002 133,30
16 Απρίλιος 2002 135,40
17 Μάιος 2002 133,30
18 Ιούνιος 2002 134,50
19 Ιούλιος 2002 135,30
20 Αύγουστος 2002 134,80
21 Σεπτέμβριος 2002 136,00
22 Οκτώβριος 2002 135,90
23 Νοέμβριος 2002 133,00
24 Δεκέμβριος 2002 133,80
25 Iανουάριος 2003 134,10
26 Φεβρουάριος 2003 131,50
27 Μάρτιος 2003 132,00
28 Απρίλιος 2003 132,00
29 Μάιος 2003 131,80
30 Ιούνιος 2003 134,10
31 Ιούλιος 2003 134,70
32 Αύγουστος 2003 135,30
33 Σεπτέμβριος 2003 137,30
34 Οκτώβριος 2003 137,00
35 Νοέμβριος 2003 138,30
36 Δεκέμβριος 2003 140,00
37 Iανουάριος 2004 140,40
38 Φεβρουάριος 2004 146,00
39 Μάρτιος 2004 143,40
40 Απρίλιος 2004 147,90
41 Μάιος 2004 149,80
42 Ιούνιος 2004 152,30
43 Ιούλιος 2004 153,50
44 Αύγουστος 2004 153,30
45 Σεπτέμβριος 2004 158,50
46 Οκτώβριος 2004 156,80
47 Νοέμβριος 2004 158,80
48 Δεκέμβριος 2004 159,90
49 Iανουάριος 2005 160,80
50 Φεβρουάριος 2005 165,50
51 Μάρτιος 2005 162,90
52 Απρίλιος 2005 168,20
53 Μάιος 2005 170,90
54 Ιούνιος 2005 172,40
55 Ιούλιος 2005 172,30
56 Αύγουστος 2005 173,30
57 Σεπτέμβριος 2005 180,70
58 Οκτώβριος 2005 184,20
59 Νοέμβριος 2005 187,00
60 Δεκέμβριος 2005 187,60
61 Iανουάριος 2006 189,30
62 Φεβρουάριος 2006 189,30
63 Μάρτιος 2006 191,00
64 Απρίλιος 2006 190,90
65 Μάιος 2006 198,30
66 Ιούνιος 2006 197,60
67 Ιούλιος 2006 197,70
68 Αύγουστος 2006 198,90
69 Σεπτέμβριος 2006 202,00
70 Οκτώβριος 2006 205,00
71 Νοέμβριος 2006 205,10
72 Δεκέμβριος 2006 211,50
73 Iανουάριος 2007 214,70
74 Φεβρουάριος 2007 219,40
75 Μάρτιος 2007 225,30
76 Απρίλιος 2007 224,60
77 Μάιος 2007 228,10
78 Ιούνιος 2007 232,50
79 Ιούλιος 2007 236,50
80 Αύγουστος 2007 236,60
81 Σεπτέμβριος 2007 236,70
82 Οκτώβριος 2007 236,50
83 Νοέμβριος 2007 242,00
84 Δεκέμβριος 2007 248,70
85 Iανουάριος 2008 249,70
86 Φεβρουάριος 2008 251,50
87 Μάρτιος 2008 254,50
88 Απρίλιος 2008 258,60
89 Μάιος 2008 263,30
90 Ιούνιος 2008 267,10
91 Ιούλιος 2008 267,20
92 Αύγουστος 2008 270,60
93 Σεπτέμβριος 2008 273,90
94 Οκτώβριος 2008 279,50
95 Νοέμβριος 2008 280,60
96 Δεκέμβριος 2008 280,40
97 Iανουάριος 2009 279,60
98 Φεβρουάριος 2009 278,30
99 Μάρτιος 2009 277,60
100 Απρίλιος 2009 281,60
101 Μάιος 2009 278,00
102 Ιούνιος 2009 281,40
103 Ιούλιος 2009 276,70
104 Αύγουστος 2009 279,80
105 Σεπτέμβριος 2009 282,20
106 Οκτώβριος 2009 279,20
107 Νοέμβριος 2009 277,40
108 Δεκέμβριος 2009 279,50
109 Iανουάριος 2010 274,00
110 Φεβρουάριος 2010 273,20
111 Μάρτιος 2010 270,90
112 Απρίλιος 2010 262,60
113 Μάιος 2010 260,70
114 Ιούνιος 2010 256,30
115 Ιούλιος 2010 249,50
116 Αύγουστος 2010 248,60
117 Σεπτέμβριος 2010 253,30
118 Οκτώβριος 2010 250,40
119 Νοέμβριος 2010 247,00
120 Δεκέμβριος 2010 247,20
121 Iανουάριος 2011 244,70
122 Φεβρουάριος 2011 243,30
123 Μάρτιος 2011 244,40
124 Απρίλιος 2011 237,80
125 Μάιος 2011 224,20
126 Ιούνιος 2011 219,00
127 Ιούλιος 2011 227,10
128 Αύγουστος 2011 220,50
129 Σεπτέμβριος 2011 212,90
130 Οκτώβριος 2011 204,60
131 Νοέμβριος 2011 202,80
132 Δεκέμβριος 2011 202,20
133 Iανουάριος 2012 199,10
134 Φεβρουάριος 2012 192,60
135 Μάρτιος 2012 191,60
136 Απρίλιος 2012 193,60
137 Μάιος 2012 184,50
138 Ιούνιος 2012 176,20
139 Ιούλιος 2012 180,10
140 Αύγουστος 2012 179,60
141 Σεπτέμβριος 2012 180,60
142 Οκτώβριος 2012 181,30
143 Νοέμβριος 2012 182,40
144 Δεκέμβριος 2012 191,20
145 Iανουάριος 2013 193,70
146 Φεβρουάριος 2013 195,60
147 Μάρτιος 2013 195,40
148 Απρίλιος 2013 190,30
149 Μάιος 2013 191,30
150 Ιούνιος 2013 189,70
151 Ιούλιος 2013 191,70
152 Αύγουστος 2013 192,90
153 Σεπτέμβριος 2013 191,90
154 Οκτώβριος 2013 190,70
155 Νοέμβριος 2013 190,80
156 Δεκέμβριος 2013 190,50
157 Iανουάριος 2014 187,50
158 Φεβρουάριος 2014 186,80
159 Μάρτιος 2014 188,80
160 Απρίλιος 2014 189,60
161 Μάιος 2014 187,40
162 Ιούνιος 2014 191,60
163 Ιούλιος 2014 193,40
164 Αύγουστος 2014 192,90
165 Σεπτέμβριος 2014 192,50
166 Οκτώβριος 2014 192,20
167 Νοέμβριος 2014 191,70
168 Δεκέμβριος 2014 186,60
169 Iανουάριος 2015 173,50
170 Φεβρουάριος 2015 165,40
171 Μάρτιος 2015 161,60
172 Απρίλιος 2015 155,10
173 Μάιος 2015 151,00
174 Ιούνιος 2015 140,30
175 Ιούλιος 2015 139,00
176 Αύγουστος 2015 139,40
177 Σεπτέμβριος 2015 140,40
178 Οκτώβριος 2015 139,60
179 Νοέμβριος 2015 137,60
180 Δεκέμβριος 2015 140,20
181 Iανουάριος 2016 138,50
182 Φεβρουάριος 2016 138,10
183 Μάρτιος 2016 137,30
184 Απρίλιος 2016 136,50
185 Μάιος 2016 137,10
186 Ιούνιος 2016 138,90
187 Ιούλιος 2016 140,20
188 Αύγουστος 2016 141,20
189 Σεπτέμβριος 2016 141,30
190 Οκτώβριος 2016 143,40
191 Νοέμβριος 2016 144,90
192 Δεκέμβριος 2016 140,20
193 Ιανουάριος 2017 139,40
194 Φεβρουάριος 2017 138,80
195 Μάρτιος 2017 138,40
196 Απρίλιος 2017 138,50
197 Μάιος 2017 138,80
198 Ιούνιος 2017 139,60
199 Ιούλιος 2017 139,80
200 Αύγουστος 2017 141,30
201 Σεπτέμβριος 2017 141,40
202 Οκτώβριος 2017 144,80
203 Νοέμβριος 2017 146,30
204 Δεκέμβριος 2017 144,30
205 Ιανούαριος 2018 145,30
206 Φεβρουάριος 2018 146,10
207 Μάρτιος 2018 146,80
208 Απρίλιος 2018 147,90
209 Μάιος 2018 149,50
210 Ιούνιος 2018 150,70
211 Ιούλιος 2018 151,70
212 Αύγουστος 2018 153,90
213 Σεπτέμβριος 2018 154,40
214 Οκτώβριος 2018 155,00
215 Νοέμβριος 2018 154,70
216 Δεκέμβριος 2018 159,50
217 Ιανουάριος 2019 157,70
218 Φεβρουάριος 2019 157,10
219 Μάρτιος 2019 157,90
220 Απρίλιος 2019 157,10
221 Μάιος 2019 158,20
222 Ιούνιος 2019 160,70
223 Ιούλιος 2019 159,50
224 Αύγουστος 2019 160,40
225 Σεπτέμβριος 2019 161,30
226 Οκτώβριος 2019 161,30
227 Νοέμβριος 2019 162,20
228 Δεκέμβριος 2019 166,90
229 Ιανουάριος 2020 165,20
230 Φεβρουάριος 2020 165,60
231 Μάρτιος 2020 170,50
232 Απρίλιος 2020 168,00
233 Μάιος 2020 167,80
234 Ιούνιος 2020 169,00
235 Ιούλιος 2020 170,80
236 Αύγουστος 2020 170,90
237 Σεπτέμβριος 2020 172,00
238 Οκτώβριος 2020 174,40
239 Νοέμβριος 2020 176,80
240 Δεκέμβριος 2020 182,00
241 Ιανουάριος 2021 180,50
242 Φεβρουάριος 2021 180,80
243 Μάρτιος 2021 183,20
244 Απρίλιος 2021 186,50
245 Μάιος 2021 187,50
246 Ιούνιος 2021 190,10
247 Ιούλιος 2021 191,70
248 Αύγουστος 2021 193,60
249 Σεπτέμβριος 2021 194,20
251 Οκτώβριος 2021 195,10
252 Νοέμβριος 2021 197,50
253 Δεκέμβριος 2021 201,40
254 Ιανουάριος 2022 199,50
255 Φεβρουάριος 2022 199,90
256 Μάρτιος 2022 199,40
257 Απρίλιος 2022 200,90
258 Μάιος 2022 202,40
259 Ιούνιος 2022 204,60
260 Ιούλιος 2022 206,40
261 Αύγουστος 2022 208,00
262 Σεπτέμβριος 2022 210,10
263 Οκτώβριος 2022 209,00
264 Νοέμβριος 2022 208,40
265 Δεκέμβριος 2022 212,50
266 Ιανουάριος 2023 207,80
267 Φεβρουάριος 2023 207,10
268 Μάρτιος 2023 210,40
269 Απρίλιος 2023 210,80
270 Μάιος 2023 211,90
271 Ιούνιος 2023 213,80
272 Ιούλιος 2023 212,80

Μηνιαία εξέλιξη Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγή

wdt_ID Μήνας Δείκτης
wdt_ID Μήνας Δείκτης
1 Ιανουάριος 2000 161,38
2 Φεβρουάριος 2000 418,83
3 Μάρτιος 2000 395,45
4 Απρίλιος 2000 1.141,29
5 Μάιος 2000 843,99
6 Ιούνιος 2000 1.017,02
7 Ιούλιος 2000 1.034,98
8 Αύγουστος 2000 769,16
9 Σεπτέμβριος 2000 663,73
10 Οκτώβριος 2000 937,19
11 Νοέμβριος 2000 848,25
12 Δεκέμβριος 2000 801,66
13 Ιανουάριος 2001 865,88
14 Φεβρουάριος 2001 1.454,60
15 Μάρτιος 2001 571,03
16 Απρίλιος 2001 881,42
17 Μάιος 2001 435,49
18 Ιούνιος 2001 567,51
19 Ιούλιος 2001 516,94
20 Αύγουστος 2001 228,50
21 Σεπτέμβριος 2001 366,12
22 Οκτώβριος 2001 399,90
23 Νοέμβριος 2001 338,89
24 Δεκέμβριος 2001 367,04
25 Ιανουάριος 2002 304,36
26 Φεβρουάριος 2002 549,63
27 Μάρτιος 2002 361,35
28 Απρίλιος 2002 341,07
29 Μάιος 2002 252,95
30 Ιούνιος 2002 486,87
31 Ιούλιος 2002 426,81
32 Αύγουστος 2002 283,07
33 Σεπτέμβριος 2002 468,66
34 Οκτώβριος 2002 458,76
35 Νοέμβριος 2002 504,06
36 Δεκέμβριος 2002 629,18
37 Ιανουάριος 2003 158,15
38 Φεβρουάριος 2003 245,90
39 Μάρτιος 2003 445,12
40 Απρίλιος 2003 275,70
41 Μάιος 2003 365,74
42 Ιούνιος 2003 777,47
43 Ιούλιος 2003 443,40
44 Αύγουστος 2003 227,16
45 Σεπτέμβριος 2003 574,38
46 Οκτώβριος 2003 342,83
47 Νοέμβριος 2003 291,80
48 Δεκέμβριος 2003 519,50
49 Ιανουάριος 2004 191,33
50 Φεβρουάριος 2004 275,09
51 Μάρτιος 2004 459,79
52 Απρίλιος 2004 322,16
53 Μάιος 2004 321,53
54 Ιούνιος 2004 548,88
55 Ιούλιος 2004 486,32
56 Αύγουστος 2004 380,93
57 Σεπτέμβριος 2004 508,89
58 Οκτώβριος 2004 369,68
59 Νοέμβριος 2004 375,28
60 Δεκέμβριος 2004 458,28
61 Ιανουάριος 2005 245,68
62 Φεβρουάριος 2005 285,27
63 Μάρτιος 2005 271,49
64 Απρίλιος 2005 244,37
65 Μάιος 2005 219,82
66 Ιούνιος 2005 299,64
67 Ιούλιος 2005 293,32
68 Αύγουστος 2005 170,58
69 Σεπτέμβριος 2005 276,36
70 Οκτώβριος 2005 216,52
71 Νοέμβριος 2005 268,67
72 Δεκέμβριος 2005 291,72
73 Ιανουάριος 2006 161,63
74 Φεβρουάριος 2006 222,64
75 Μάρτιος 2006 262,89
76 Απρίλιος 2006 264,24
77 Μάιος 2006 271,26
78 Ιούνιος 2006 255,79
79 Ιούλιος 2006 216,62
80 Αύγουστος 2006 138,92
81 Σεπτέμβριος 2006 268,78
82 Οκτώβριος 2006 212,43
83 Νοέμβριος 2006 263,94
84 Δεκέμβριος 2006 249,30
85 Ιανουάριος 2007 172,92
86 Φεβρουάριος 2007 230,78
87 Μάρτιος 2007 211,58
88 Απρίλιος 2007 188,08
89 Μάιος 2007 163,78
90 Ιούνιος 2007 201,69
91 Ιούλιος 2007 170,78
92 Αύγουστος 2007 125,18
93 Σεπτέμβριος 2007 232,93
94 Οκτώβριος 2007 211,05
95 Νοέμβριος 2007 192,83
96 Δεκέμβριος 2007 183,45
97 Ιανουάριος 2008 164,62
98 Φεβρουάριος 2008 207,50
99 Μάρτιος 2008 232,94
100 Απρίλιος 2008 205,50
101 Μάιος 2008 202,96
102 Ιούνιος 2008 191,52
103 Ιούλιος 2008 177,93
104 Αύγουστος 2008 99,17
105 Σεπτέμβριος 2008 192,01
106 Οκτώβριος 2008 220,57
107 Νοέμβριος 2008 192,19
108 Δεκέμβριος 2008 136,91
109 Ιανουάριος 2009 96,12
110 Φεβρουάριος 2009 102,15
111 Μάρτιος 2009 143,56
112 Απρίλιος 2009 108,29
113 Μάιος 2009 123,83
114 Ιούνιος 2009 104,40
115 Ιούλιος 2009 92,62
116 Αύγουστος 2009 36,78
117 Σεπτέμβριος 2009 125,30
118 Οκτώβριος 2009 109,44
119 Νοέμβριος 2009 115,53
120 Δεκέμβριος 2009 127,20
121 Ιανουάριος 2010 49,51
122 Φεβρουάριος 2010 74,59
123 Μάρτιος 2010 89,56
124 Απρίλιος 2010 101,69
125 Μάιος 2010 81,15
126 Ιούνιος 2010 84,84
127 Ιούλιος 2010 66,91
128 Αύγουστος 2010 51,01
129 Σεπτέμβριος 2010 84,13
130 Οκτώβριος 2010 89,23
131 Νοέμβριος 2010 83,12
132 Δεκέμβριος 2010 87,91
133 Ιανουάριος 2011 42,00
134 Φεβρουάριος 2011 62,40
135 Μάρτιος 2011 74,94
136 Απρίλιος 2011 78,17
137 Μάιος 2011 60,10
138 Ιούνιος 2011 66,42
139 Ιούλιος 2011 59,17
140 Αύγουστος 2011 28,95
141 Σεπτέμβριος 2011 64,48
142 Οκτώβριος 2011 42,55
143 Νοέμβριος 2011 52,36
144 Δεκέμβριος 2011 75,38
145 Ιανουάριος 2012 48,90
146 Φεβρουάριος 2012 62,91
147 Μάρτιος 2012 73,54
148 Απρίλιος 2012 51,18
149 Μάιος 2012 70,71
150 Ιούνιος 2012 70,22
151 Ιούλιος 2012 59,70
152 Αύγουστος 2012 38,24
153 Σεπτέμβριος 2012 57,19
154 Οκτώβριος 2012 58,77
155 Νοέμβριος 2012 66,34
156 Δεκέμβριος 2012 74,82
157 Ιανουάριος 2013 39,12
158 Φεβρουάριος 2013 53,61
159 Μάρτιος 2013 73,42
160 Απρίλιος 2013 47,27
161 Μάιος 2013 44,04
162 Ιούνιος 2013 51,24
163 Ιούλιος 2013 92,63
164 Αύγουστος 2013 67,72
165 Σεπτέμβριος 2013 129,08
166 Οκτώβριος 2013 73,98
167 Νοέμβριος 2013 86,61
168 Δεκέμβριος 2013 85,93
169 Ιανουάριος 2014 72,39
170 Φεβρουάριος 2014 80,14
171 Μάρτιος 2014 90,02
172 Απρίλιος 2014 68,40
173 Μάιος 2014 72,35
174 Ιούνιος 2014 75,87
175 Ιούλιος 2014 54,50
176 Αύγουστος 2014 92,93
177 Σεπτέμβριος 2014 60,58
178 Οκτώβριος 2014 84,14
179 Νοέμβριος 2014 66,08
180 Δεκέμβριος 2014 118,47
181 Ιανουάριος 2015 94,94
182 Φεβρουάριος 2015 97,63
183 Μάρτιος 2015 111,43
184 Απρίλιος 2015 84,90
185 Μάιος 2015 81,99
186 Ιούνιος 2015 80,04
187 Ιούλιος 2015 92,61
188 Αύγουστος 2015 122,34
189 Σεπτέμβριος 2015 71,13
190 Οκτώβριος 2015 82,18
191 Νοέμβριος 2015 106,05
192 Δεκέμβριος 2015 174,76
193 Ιανουάριος 2016 70,33
194 Φεβρουάριος 2016 84,21
195 Μάρτιος 2016 96,30
196 Απρίλιος 2016 91,12
197 Μάιος 2016 74,79
198 Ιούνιος 2016 88,09
199 Ιούλιος 2016 105,64
200 Aύγουστος 2016 73,10
201 Σεπτέμβριος 2016 109,56
202 Οκτώβριος 2016 106,85
203 Νοέμβριος 2016 138,90
204 Δεκέμβριος 2016 132,31
205 Ιανουάριος 2017 82,30
206 Φεβρουάριος 2017 100,12
207 Μάρτιος 2017 111,26
208 Απρίλιος 2017 97,03
209 Μάιος 2017 110,11
210 Ιούνιος 2017 103,63
211 Ιούλιος 2017 89,29
212 Αύγουστος 2017 69,49
213 Σεπτέμβριος 2017 95,15
214 Οκτώβριος 2017 101,33
215 Νοέμβριος 2017 125,34
216 Δεκέμβριος 2017 180,66
217 Ιανουάριος 2018 90,22
218 Φεβρουάριος 2018 87,33
219 Mάρτιος 2018 127,12
220 Απρίλιος 2018 115,61
221 Μάιος 2018 117,58
222 Ιούνιος 2018 117,00
223 Ιούλιος 2018 110,31
224 Αύγουστος 2018 93,93
225 Σεπτέμβριος 2018 127,69
226 Οκτώβριος 2018 130,84
227 Νοέμβριος 2018 135,52
228 Δεκέμβριος 2018 156,81
229 Ιανουάριος 2019 103,59
230 Φεβρουάριος 2019 144,77
231 Μάρτιος 2019 121,90
232 Απρίλιος 2019 181,98
233 Μάιος 2019 143,13
234 Ιούνιος 2019 159,25
235 Ιούλιος 2019 132,36
236 Αύγουστος 2019 111,25
237 Σεπτέμβριος 2019 151,52
238 Οκτώβριος 2019 168,86
239 Νοέμβριος 2019 171,84
240 Δεκέμβριος 2019 226,08
241 Ιανουάριος 2020 132,33
242 Φεβρουάριος 2020 180,11
243 Μάρτιος 2020 159,86
244 Απρίλιος 2020 160,18
245 Μάιος 2020 135,76
246 Ιούνιος 2020 133,42
247 Ιούλιος 2020 152,36
248 Αύγουστός 2020 112,80
249 Σεπτέμβριος 2020 142,37
250 Οκτώβριος 2020 147,96
251 Νοέμβριος 2020 162,59
252 Δεκέμβριος 2020 200,35
253 Ιανουάριος 2021 148,10
254 Φεβρουάριος 2021 168,40
255 Μάρτιος 2021 203,23
256 Απρίλιος 2021 192,22
257 Μάιος 2021 200,47
258 Ιούνιος 2021 180,43
259 Ιούλιος 2021 199,86
260 Αύγουστος 2021 156,04
261 Σεπτέμβριος 2021 177,20
262 Οκτώβριος 2021 189,90
263 Νοέμβριος 2021 178,68
264 Δεκέμβριος 2021 281,15
265 Ιανουάριος 2022 137,78
266 Φεβρουάριος 2022 182,56
267 Μάρτιος 2022 255,23
268 Απρίλιος 2022 209,12
269 Μάιος 2022 180,24
270 Ιούνιος 2022 240,51
271 Ιούλιος 2022 259,23
272 Αύγουστος 2022 150,12

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

wdt_ID Mήνας Δείκτης
wdt_ID Mήνας Δείκτης
1 Iανουάριος 2001 124,70
2 Φεβρουάριος 2001 123,80
3 Μάρτιος 2001 121,10
4 Απρίλιος 2001 126,10
5 Μάιος 2001 122,30
6 Ιούνιος 2001 123,70
7 Ιούλιος 2001 124,90
8 Αύγουστος 2001 122,70
9 Σεπτέμβριος 2001 123,40
10 Οκτώβριος 2001 125,50
11 Νοέμβριος 2001 126,70
12 Δεκέμβριος 2001 126,30
13 Iανουάριος 2002 127,00
14 Φεβρουάριος 2002 128,80
15 Μάρτιος 2002 127,20
16 Απρίλιος 2002 126,70
17 Μάιος 2002 132,20
18 Ιούνιος 2002 131,70
19 Ιούλιος 2002 130,70
20 Αύγουστος 2002 131,10
21 Σεπτέμβριος 2002 132,50
22 Οκτώβριος 2002 132,00
23 Νοέμβριος 2002 132,30
24 Δεκέμβριος 2002 135,10
25 Iανουάριος 2003 137,10
26 Φεβρουάριος 2003 133,60
27 Μάρτιος 2003 135,30
28 Απρίλιος 2003 134,70
29 Μάιος 2003 136,70
30 Ιούνιος 2003 135,70
31 Ιούλιος 2003 134,80
32 Αύγουστος 2003 139,30
33 Σεπτέμβριος 2003 139,30
34 Οκτώβριος 2003 137,80
35 Νοέμβριος 2003 141,20
36 Δεκέμβριος 2003 140,30
37 Iανουάριος 2004 143,70
38 Φεβρουάριος 2004 141,70
39 Μάρτιος 2004 141,70
40 Απρίλιος 2004 142,50
41 Μάιος 2004 141,60
42 Ιούνιος 2004 141,90
43 Ιούλιος 2004 141,60
44 Αύγουστος 2004 142,30
45 Σεπτέμβριος 2004 144,30
46 Οκτώβριος 2004 143,40
47 Νοέμβριος 2004 145,50
48 Δεκέμβριος 2004 145,50
49 Iανουάριος 2005 143,00
50 Φεβρουάριος 2005 146,00
51 Μάρτιος 2005 146,40
52 Απρίλιος 2005 144,90
53 Μάιος 2005 147,70
54 Ιούνιος 2005 148,30
55 Ιούλιος 2005 153,80
56 Αύγουστος 2005 152,10
57 Σεπτέμβριος 2005 151,80
58 Οκτώβριος 2005 159,20
59 Νοέμβριος 2005 153,00
60 Δεκέμβριος 2005 150,90
61 Iανουάριος 2006 150,10
62 Φεβρουάριος 2006 158,30
63 Μάρτιος 2006 159,60
64 Απρίλιος 2006 162,80
65 Μάιος 2006 160,10
66 Ιούνιος 2006 162,60
67 Ιούλιος 2006 165,60
68 Αύγουστος 2006 167,00
69 Σεπτέμβριος 2006 170,70
70 Οκτώβριος 2006 163,30
71 Νοέμβριος 2006 166,80
72 Δεκέμβριος 2006 171,60
73 Iανουάριος 2007 162,00
74 Φεβρουάριος 2007 169,50
75 Μάρτιος 2007 166,10
76 Απρίλιος 2007 163,60
77 Μάιος 2007 167,50
78 Ιούνιος 2007 167,90
79 Ιούλιος 2007 167,40
80 Αύγουστος 2007 168,50
81 Σεπτέμβριος 2007 166,20
82 Οκτώβριος 2007 162,70
83 Νοέμβριος 2007 169,40
84 Δεκέμβριος 2007 174,10
85 Iανουάριος 2008 172,70
86 Φεβρουάριος 2008 170,80
87 Μάρτιος 2008 176,80
88 Απρίλιος 2008 175,00
89 Μάιος 2008 173,80
90 Ιούνιος 2008 171,60
91 Ιούλιος 2008 166,30
92 Αύγουστος 2008 160,80
93 Σεπτέμβριος 2008 163,90
94 Οκτώβριος 2008 173,00
95 Νοέμβριος 2008 165,70
96 Δεκέμβριος 2008 161,90
97 Iανουάριος 2009 152,00
98 Φεβρουάριος 2009 148,40
99 Μάρτιος 2009 143,50
100 Απρίλιος 2009 149,80
101 Μάιος 2009 149,40
102 Ιούνιος 2009 147,40
103 Ιούλιος 2009 148,90
104 Αύγουστος 2009 151,20
105 Σεπτέμβριος 2009 149,00
106 Οκτώβριος 2009 146,70
107 Νοέμβριος 2009 148,10
108 Δεκέμβριος 2009 163,30
109 Iανουάριος 2010 159,80
110 Φεβρουάριος 2010 150,80
111 Μάρτιος 2010 156,90
112 Απρίλιος 2010 142,10
113 Μάιος 2010 139,60
114 Ιούνιος 2010 140,90
115 Ιούλιος 2010 134,20
116 Αύγουστος 2010 131,50
117 Σεπτέμβριος 2010 133,00
118 Οκτώβριος 2010 136,00
119 Νοέμβριος 2010 132,00
120 Δεκέμβριος 2010 132,60
121 Iανουάριος 2011 134,00
122 Φεβρουάριος 2011 134,70
123 Μάρτιος 2011 130,20
124 Απρίλιος 2011 130,70
125 Μάιος 2011 124,40
126 Ιούνιος 2011 124,60
127 Ιούλιος 2011 127,60
128 Αύγουστος 2011 125,80
129 Σεπτέμβριος 2011 123,50
130 Οκτώβριος 2011 122,90
131 Νοέμβριος 2011 121,10
132 Δεκέμβριος 2011 116,50
133 Iανουάριος 2012 120,80
134 Φεβρουάριος 2012 118,20
135 Μάρτιος 2012 110,20
136 Απρίλιος 2012 114,10
137 Μάιος 2012 110,70
138 Ιούνιος 2012 110,80
139 Ιούλιος 2012 115,00
140 Αύγουστος 2012 111,40
141 Σεπτέμβριος 2012 108,10
142 Οκτώβριος 2012 101,70
143 Νοέμβριος 2012 101,20
144 Δεκέμβριος 2012 106,90
145 Iανουάριος 2013 101,90
146 Φεβρουάριος 2013 102,80
147 Μάρτιος 2013 104,00
148 Απρίλιος 2013 98,20
149 Μάιος 2013 106,80
150 Ιούνιος 2013 101,30
151 Ιούλιος 2013 99,50
152 Αύγουστος 2013 101,30
153 Σεπτέμβριος 2013 102,00
154 Οκτώβριος 2013 100,50
155 Νοέμβριος 2013 103,60
156 Δεκέμβριος 2013 100,90
157 Iανουάριος 2014 99,90
158 Φεβρουάριος 2014 101,20
159 Μάρτιος 2014 100,30
160 Απρίλιος 2014 102,90
161 Μάιος 2014 99,90
162 Ιούνιος 2014 102,30
163 Ιούλιος 2014 101,60
164 Αύγουστος 2014 103,50
165 Σεπτέμβριος 2014 101,80
166 Οκτώβριος 2014 102,20
167 Νοέμβριος 2014 102,10
168 Δεκέμβριος 2014 100,00
169 Iανουάριος 2015 101,10
170 Φεβρουάριος 2015 100,60
171 Μάρτιος 2015 101,30
172 Απρίλιος 2015 100,90
173 Μάιος 2015 104,00
174 Ιούνιος 2015 101,50
175 Ιούλιος 2015 94,00
176 Αύγουστος 2015 101,00
177 Σεπτέμβριος 2015 98,40
178 Οκτώβριος 2015 99,40
179 Νοέμβριος 2015 97,70
180 Δεκέμβριος 2015 100,50
181 Iανουάριος 2016 99,60
182 Φεβρουάριος 2016 94,40
183 Μάρτιος 2016 100,10
184 Απρίλιος 2016 98,90
185 Μάιος 2016 98,10
186 Ιούνιος 2016 97,60
187 Ιούλιος 2016 101,60
188 Αύγουστος 2016 98,80
189 Σεπτέμβριος 2016 100,60
190 Οκτώβριος 2016 101,70
191 Νοέμβριος 2016 101,50
192 Δεκέμβριος 2016 100,00
193 Ιανουάριος 2017 100,10
194 Φεβρουάριος 2017 103,50
195 Μάρτιος 2017 99,10
196 Απρίλιος 2017 101,10
197 Μάιος 2017 99,20
198 Ιούνιος 2017 100,80
199 Ιούλιος 2017 102,70
200 Αύγουστος 2017 99,50
201 Σεπτέμβριος 2017 99,40
202 Οκτώβριος 2017 101,20
203 Νοέμβριος 2017 98,80
204 Δεκέμβριος 2017 102,50
205 Ιανουάριος 2018 101,70
206 Φεβρουάριος 2018 103,10
207 Μάρτιος 2018 100,40
220 Απρίλιος 2018 102,90
221 Μάιος 2018 103,60
222 Ιούνιος 2018 101,90
223 Ιουλιος 2018 104,60
224 Αύγουστος 2018 102,50
225 Σεπτέμβριος 2018 101,70
226 Οκτώβριος 2018 97,10
227 Νοέμβριος 2018 101,10
228 Δεκέμβριος 2018 103,50
229 Ιανουάριος 2019 98,90
230 Φεβρουάριος 2019 100,70
231 Μάρτιος 2019 105,00
232 Απρίλιος 2019 100,70
233 Μάιος 2019 102,00
234 Ιούνιος 2019 103,90
235 Ιούλιος 2019 102,70
236 Αύγουστος 2019 104,30
237 Σεπτέμβριος 2019 106,20
238 Οκτώβριος 2019 102,80
239 Νοέμβριος 2019 103,80
240 Δεκέμβριος 2019 103,60
241 Ιανουάριος 2020 104,60
242 Φεβρουάριος 2020 103,70
243 Μάρτιος 2020 102,70
244 Απρίλιος 2020 76,00
245 Μάιος 2020 99,20
246 Ιούνιος 2020 99,60
247 Ιούλιος 2020 100,30
248 Αύγουστος 2020 103,70
249 Σεπτέμβριος 2020 102,00
250 Οκτώβριος 2020 106,10
251 Νοέμβριος 2020 95,50
252 Δεκέμβριος 2020 93,10
253 Ιανουάριος 2021 102,10
254 Φεβρουάριος 2021 101,30
255 Μάρτιος 2021 102,20
256 Απρίλιος 2021 105,90
257 Μάιος 2021 114,00
258 Ιούνιος 2021 114,30
259 Ιούλιος 2021 111,50
260 Aύγουστος 2021 109,40
261 Σεπτέμβριος 2021 111,90
262 Οκτώβριος 2021 114,00
263 Νοέμβριος 2021 111,40
264 Δεκέμβριος 2021 112,00
265 Ιανουάριος 2022 110,40
266 Φεβρουάριος 2022 112,50
267 Μάρτιος 2022 114,50
268 Απρίλιος 2022 114,60
269 Μάιος 2022 109,40
270 Ιούνιος 2022 111,40
271 Ιούλιος 2022 113,10
272 Αύγουστος 2022 114,10

Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

wdt_ID Έτος Αριθμός Οικοδομικών Αδειών
wdt_ID Έτος Αριθμός Οικοδομικών Αδειών
1 2007 79.407,00
2 2008 66.740,00
3 2009 57.001,00
4 2010 50.982,00
5 2011 36.075,00
6 2012 22.836,00
7 2013 16.416,00
8 2014 13.434,00
9 2015 13.350,00
10 2016 12.641,00
11 2017 13.785,00
12 2018 15.180,00
13 2019 17.229,00
14 2020 18.768,00
15 2021 22.361,00
16 2022 9.476,00

Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη ως % ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Τελική Ιδιωτική Κατανάλωση* (% ΑΕΠ) Τελική Δημόσια Κατανάλωση (% ΑΕΠ)** Συνολική Τελική Κατανάλωση (% ΑΕΠ)***
wdt_ID Έτος Τελική Ιδιωτική Κατανάλωση* (% ΑΕΠ) Τελική Δημόσια Κατανάλωση (% ΑΕΠ)** Συνολική Τελική Κατανάλωση (% ΑΕΠ)***
1 1995 68,00 17,80 85,80
2 1996 68,00 17,60 85,60
3 1997 66,70 17,70 84,40
4 1998 67,00 17,50 84,50
5 1999 66,70 18,00 84,70
6 2000 66,90 18,30 85,20
7 2001 66,20 18,70 84,90
8 2002 66,10 19,20 85,40
9 2003 64,80 19,00 83,70
10 2004 64,00 19,20 83,20
11 2005 66,20 20,00 86,20
12 2006 64,20 20,20 84,40
13 2007 64,80 20,50 85,40
14 2008 67,40 20,70 88,10
15 2009 68,10 23,30 91,40
16 2010 67,30 22,40 89,60
17 2011 69,70 22,10 91,80
18 2012 70,20 22,30 92,50
19 2013 69,80 20,70 90,50
20 2014 69,10 20,60 89,70
21 2015 68,30 20,60 88,90
22 2016 68,00 20,60 88,60
24 2017 69,00 20,50 89,50
25 2018 69,20 19,80 89,00
26 2019 69,10 20,10 89,20
27 2020 69,90 22,90 92,70
28 2021 67,90 21,60 89,60
29 2022 68,70 19,30 88,00

Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

Έτος Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου Αποσβέσεις Παγίου Κεφαλαίου Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
wdt_ID Έτος Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου Αποσβέσεις Παγίου Κεφαλαίου Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
1 1995 20,90 14,30 6,50
2 1996 23,90 15,70 8,20
3 1997 25,50 17,00 8,50
4 1998 30,60 17,60 13,00
5 1999 34,30 19,60 14,70
6 2000 35,20 20,70 14,50
7 2001 37,60 22,30 15,30
8 2002 38,60 24,20 14,40
9 2003 45,30 25,90 19,40
10 2004 47,30 27,50 19,80
11 2005 41,50 28,60 12,90
12 2006 51,60 31,20 20,40
13 2007 60,50 33,60 27,00
14 2008 57,60 36,40 21,30
15 2009 49,40 37,70 11,70
16 2010 37,10 37,40 -0,30
17 2011 27,80 35,70 -7,90
18 2012 21,70 34,10 -12,40
19 2013 20,10 32,40 -12,30
20 2014 19,20 30,70 -11,50
21 2015 19,00 29,40 -10,40
22 2016 19,20 28,50 -9,30
23 2017 20,90 27,90 -7,10
24 2018 20,00 27,50 -7,50
25 2019 19,60 26,90 -7,30
26 2020 19,80 26,40 -6,60
27 2021 24,10 26,50 -2,40
28 2022 28,50 28,00 0,50

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Εξαγωγές ως % ΑΕΠ Εισαγωγές ως % ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Εξαγωγές ως % ΑΕΠ Εισαγωγές ως % ΑΕΠ
1 2002 -6,80 19,80 27,70
2 2003 -8,40 18,60 26,90
3 2004 -7,70 20,80 28,20
4 2005 -8,90 21,30 28,90
5 2006 -11,50 21,20 30,90
6 2007 -15,20 22,40 34,20
7 2008 -15,10 23,20 35,00
8 2009 -12,30 18,90 28,00
9 2010 -10,10 21,80 28,50
10 2011 -8,80 25,40 30,20
11 2012 -3,50 28,70 32,10
12 2013 -1,40 30,10 32,30
13 2014 -0,70 32,30 33,60
14 2015 -0,80 32,00 32,60
15 2016 -1,70 31,20 32,10
16 2017 -1,90 34,90 35,90
17 2018 -2,90 38,70 40,50
18 2019 -1,50 39,60 40,50
19 2020 -6,60 31,20 38,00
20 2021 -6,80 40,90 48,60
21 2022 -9,70 48,60 58,00

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Τόκοι εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους
wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Τόκοι εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους
1 1995 -9,70 1,00 10,70
2 1996 -8,20 2,10 10,30
3 1997 -6,10 2,20 8,30
4 1998 -6,30 1,40 7,70
5 1999 -5,80 1,80 7,60
6 2000 -4,10 2,80 6,90
7 2001 -5,50 0,80 6,30
8 2002 -6,00 -0,40 5,60
9 2003 -7,80 -2,90 4,90
10 2004 -8,80 -4,00 4,80
11 2005 -6,20 -1,50 4,70
12 2006 -5,90 -1,50 4,40
13 2007 -6,70 -2,20 4,50
14 2008 -10,20 -5,40 4,80
15 2009 -15,10 -10,20 5,00
16 2010 -11,30 -5,30 6,10
17 2011 -10,50 -2,80 7,70
18 2012 -9,10 -3,80 5,30
19 2013 -13,40 -9,30 4,10
20 2014 -3,60 0,30 4,00
21 2015 -5,90 -2,30 3,60
22 2016 0,20 3,40 3,20
23 2017 0,60 3,70 3,10
24 2018 0,90 4,30 3,40
25 2019 1,10 3,90 3,00
26 2020 -10,20 -6,70 3,00
27 2021 -7,40 -4,60 2,50
28 2022 -2,30 0,10 2,40

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

wdt_ID Τρίμηνο Ελλάδα Ε.Ε-27
wdt_ID Τρίμηνο Ελλάδα Ε.Ε-27
1 Iανουάριος 2000 114,40 114,00
2 Φεβρουάριος 2000 116,70 116,40
3 Μάρτιος 2000 118,30 117,20
4 Απρίλιος 2000 118,80 115,80
5 Μάϊος 2000 118,60 117,00
6 Ιούνιος 2000 118,70 115,20
7 Ιούλιος 2000 119,80 115,60
8 Αύγουστος 2000 119,20 115,80
9 Σεπτέμβριος 2000 120,00 113,70
10 Οκτώβριος 2000 115,40 114,60
11 Νοέμβριος 2000 115,80 113,90
12 Δεκέμβριος 2000 116,50 112,80
13 Iανουάριος 2001 110,80 112,10
14 Φεβρουάριος 2001 111,20 108,80
15 Μάρτιος 2001 109,60 107,00
16 Απρίλιος 2001 113,00 104,10
17 Μάϊος 2001 113,30 101,30
18 Ιούνιος 2001 111,50 101,20
19 Ιούλιος 2001 111,40 100,80
20 Αύγουστος 2001 112,70 98,80
21 Σεπτέμβριος 2001 114,10 95,40
22 Οκτώβριος 2001 105,50 91,90
23 Νοέμβριος 2001 105,10 89,60
24 Δεκέμβριος 2001 104,90 92,30
25 Iανουάριος 2002 105,90 94,90
26 Φεβρουάριος 2002 107,70 95,40
27 Μάρτιος 2002 106,30 97,30
28 Απρίλιος 2002 103,80 96,80
29 Μάϊος 2002 107,30 97,40
30 Ιούνιος 2002 106,50 95,80
31 Ιούλιος 2002 106,50 94,70
32 Αύγουστος 2002 105,70 92,60
33 Σεπτέμβριος 2002 104,30 94,30
34 Οκτώβριος 2002 105,90 92,50
35 Νοέμβριος 2002 107,40 92,30
36 Δεκέμβριος 2002 105,60 91,30
37 Iανουάριος 2003 104,10 92,00
38 Φεβρουάριος 2003 103,40 92,30
39 Μάρτιος 2003 101,10 90,80
40 Απρίλιος 2003 98,90 91,50
41 Μάϊος 2003 104,10 91,20
42 Ιούνιος 2003 105,40 92,00
43 Ιούλιος 2003 106,00 92,40
44 Αύγουστος 2003 106,60 94,40
45 Σεπτέμβριος 2003 106,90 94,90
46 Οκτώβριος 2003 109,00 96,40
47 Νοέμβριος 2003 108,80 98,30
48 Δεκέμβριος 2003 110,10 98,00
49 Iανουάριος 2004 110,40 97,60
50 Φεβρουάριος 2004 107,60 99,00
51 Μάρτιος 2004 109,40 98,70
52 Απρίλιος 2004 110,60 99,60
53 Μάϊος 2004 110,40 100,00
54 Ιούνιος 2004 108,30 100,40
55 Ιούλιος 2004 106,30 100,40
56 Αύγουστος 2004 104,60 99,80
57 Σεπτέμβριος 2004 103,70 100,60
58 Οκτώβριος 2004 103,00 100,70
59 Νοέμβριος 2004 102,20 99,60
60 Δεκέμβριος 2004 101,90 99,50
61 Iανουάριος 2005 103,70 100,40
62 Φεβρουάριος 2005 103,20 99,40
63 Μάρτιος 2005 102,20 98,40
64 Απρίλιος 2005 102,40 98,10
65 Μάϊος 2005 101,80 97,30
66 Ιούνιος 2005 100,40 97,40
67 Ιούλιος 2005 100,10 98,50
68 Αύγουστος 2005 101,60 99,80
69 Σεπτέμβριος 2005 102,40 100,20
70 Οκτώβριος 2005 102,00 102,00
71 Νοέμβριος 2005 102,60 102,20
72 Δεκέμβριος 2005 104,40 103,30
73 Iανουάριος 2006 105,00 105,20
74 Φεβρουάριος 2006 105,20 105,50
75 Μάρτιος 2006 106,40 106,20
76 Απρίλιος 2006 106,90 107,70
77 Μάϊος 2006 109,40 108,10
78 Ιούνιος 2006 109,30 108,30
79 Ιούλιος 2006 108,70 108,60
80 Αύγουστος 2006 107,60 109,20
81 Σεπτέμβριος 2006 109,70 109,90
82 Οκτώβριος 2006 109,20 110,70
83 Νοέμβριος 2006 109,60 110,90
84 Δεκέμβριος 2006 109,90 112,00
85 Iανουάριος 2007 110,20 110,50
86 Φεβρουάριος 2007 108,10 111,10
87 Μάρτιος 2007 110,70 111,30
88 Απρίλιος 2007 112,80 111,60
89 Μάϊος 2007 112,60 111,30
90 Ιούνιος 2007 110,10 111,00
91 Ιούλιος 2007 110,20 110,60
92 Αύγουστος 2007 110,20 109,50
93 Σεπτέμβριος 2007 112,10 107,90
94 Οκτώβριος 2007 109,50 107,60
95 Νοέμβριος 2007 108,90 106,90
96 Δεκέμβριος 2007 107,90 106,30
97 Iανουάριος 2008 109,20 104,70
98 Φεβρουάριος 2008 108,10 103,10
99 Μάρτιος 2008 107,00 102,30
100 Απρίλιος 2008 106,50 100,20
101 Μάϊος 2008 104,70 98,90
102 Ιούνιος 2008 103,30 94,80
103 Ιούλιος 2008 103,30 91,90
104 Αύγουστος 2008 102,60 89,40
105 Σεπτέμβριος 2008 99,10 88,90
106 Οκτώβριος 2008 93,50 83,00
107 Νοέμβριος 2008 90,80 78,00
108 Δεκέμβριος 2008 86,00 71,90
109 Iανουάριος 2009 84,90 71,80
110 Φεβρουάριος 2009 81,20 69,50
111 Μάρτιος 2009 80,10 68,50
112 Απρίλιος 2009 82,70 70,60
113 Μάϊος 2009 85,10 74,60
114 Ιούνιος 2009 90,40 77,10
115 Ιούλιος 2009 89,20 79,90
116 Αύγουστος 2009 89,10 83,90
117 Σεπτέμβριος 2009 91,90 86,40
118 Οκτώβριος 2009 92,70 88,50
119 Νοέμβριος 2009 90,60 90,10
120 Δεκέμβριος 2009 89,20 92,20
121 Iανουάριος 2010 89,80 93,30
122 Φεβρουάριος 2010 85,40 93,30
123 Μάρτιος 2010 84,60 95,30
124 Απρίλιος 2010 86,20 98,20
125 Μάϊος 2010 81,70 97,20
126 Ιούνιος 2010 84,00 97,20
127 Ιούλιος 2010 85,90 99,10
128 Αύγουστος 2010 86,20 100,20
129 Σεπτέμβριος 2010 86,60 101,30
130 Οκτώβριος 2010 86,50 101,50
131 Νοέμβριος 2010 84,90 102,40
132 Δεκέμβριος 2010 82,90 102,80
133 Iανουάριος 2011 84,80 102,80
134 Φεβρουάριος 2011 85,30 103,20
135 Μάρτιος 2011 84,80 102,60
136 Απρίλιος 2011 83,60 101,80
137 Μάϊος 2011 83,10 101,50
138 Ιούνιος 2011 82,00 100,90
139 Ιούλιος 2011 83,20 99,30
140 Αύγουστος 2011 86,20 96,50
141 Σεπτέμβριος 2011 84,50 94,20
142 Οκτώβριος 2011 81,60 93,30
143 Νοέμβριος 2011 81,50 92,90
144 Δεκέμβριος 2011 80,90 91,00
145 Iανουάριος 2012 80,70 91,20
146 Φεβρουάριος 2012 79,10 91,70
147 Μάρτιος 2012 79,80 92,50
148 Απρίλιος 2012 82,70 91,90
149 Μάϊος 2012 80,80 90,20
150 Ιούνιος 2012 80,30 89,80
151 Ιούλιος 2012 82,80 88,30
152 Αύγουστος 2012 85,00 87,50
153 Σεπτέμβριος 2012 85,50 86,40
154 Οκτώβριος 2012 84,60 85,30
155 Νοέμβριος 2012 86,10 86,10
156 Δεκέμβριος 2012 89,00 86,60
157 Iανουάριος 2013 88,10 88,00
158 Φεβρουάριος 2013 88,10 88,90
159 Μάρτιος 2013 88,90 88,80
160 Απρίλιος 2013 91,20 88,10
161 Μάϊος 2013 94,30 88,60
162 Ιούνιος 2013 94,80 90,00
163 Ιούλιος 2013 94,50 90,80
164 Αύγουστος 2013 93,60 92,90
165 Σεπτέμβριος 2013 97,30 95,50
166 Οκτώβριος 2013 94,10 95,50
167 Νοέμβριος 2013 93,70 96,60
168 Δεκέμβριος 2013 92,90 97,40
169 Iανουάριος 2014 94,60 98,40
170 Φεβρουάριος 2014 95,80 98,70
171 Μάρτιος 2014 98,80 99,70
172 Απρίλιος 2014 97,20 99,30
173 Μάϊος 2014 100,30 99,10
174 Ιούνιος 2014 105,50 98,80
175 Ιούλιος 2014 105,00 98,60
176 Αύγουστος 2014 105,50 97,90
177 Σεπτέμβριος 2014 102,50 97,00
178 Οκτώβριος 2014 103,80 97,70
179 Νοέμβριος 2014 103,70 98,00
180 Δεκέμβριος 2014 99,60 98,20
181 Iανουάριος 2015 95,00 99,20
182 Φεβρουάριος 2015 97,10 101,00
183 Μάρτιος 2015 96,90 102,60
184 Απρίλιος 2015 93,30 102,50
185 Μάϊος 2015 92,60 102,40
186 Ιούνιος 2015 93,30 102,40
187 Ιούλιος 2015 83,70 102,50
188 Αύγουστος 2015 78,90 102,90
189 Σεπτέμβριος 2015 89,50 103,90
190 Οκτώβριος 2015 91,30 104,20
191 Νοέμβριος 2015 91,00 104,60
192 Δεκέμβριος 2015 91,20 104,70
193 Iανουάριος 2016 94,60 104,60
194 Φεβρουάριος 2016 91,90 103,90
195 Μάρτιος 2016 94,20 103,50
196 Απρίλιος 2016 93,70 103,80
197 Μάϊος 2016 93,60 103,50
198 Ιούνιος 2016 94,90 103,60
199 Ιούλιος 2016 93,50 103,50
200 Αύγουστος 2016 94,40 103,00
201 Σεπτέμβριος 2016 95,50 103,90
202 Οκτώβριος 2016 97,60 105,30
203 Νοέμβριος 2016 95,60 106,00
204 Δεκέμβριος 2016 96,90 107,10
205 Iανουάριος 2017 96,60 107,90
206 Φεβρουάριος 2017 93,80 107,80
207 Μάρτιος 2017 95,40 108,40
208 Απρίλιος 2017 96,50 109,30
209 Μάϊος 2017 95,20 108,90
210 Ιούνιος 2017 97,20 110,10
211 Ιούλιος 2017 98,30 110,90
212 Αύγουστος 2017 98,40 110,90
213 Σεπτέμβριος 2017 102,70 112,10
214 Οκτώβριος 2017 100,90 113,30
215 Νοέμβριος 2017 100,50 113,60
216 Δεκέμβριος 2017 102,30 114,50
217 Ιανουάριος 2018 102,50 114,20
218 Φεβρουάριος 2018 103,50 113,60
219 Μάρτιος 2018 99,90 112,00
220 Απρίλιος 2018 103,00 112,40
221 Μάιος 2018 104,40 110,80
222 Ιούνιος 2018 104,40 111,00
223 Ιούλιος 2018 104,20 110,40
224 Αύγουστος 2018 102,70 110,10
225 Σεπτέμβριος 2018 102,00 110,00
226 Οκτώβριος 2018 102,70 109,80
227 Νοέμβριος 2018 102,60 109,80
228 Δεκέμβριος 2018 102,60 108,50
229 Ιανουάριος 2019 101,40 107,20
230 Φεβρουάριος 2019 101,90 106,70
231 Μάρτιος 2019 102,30 106,20
232 Απρίλιος 2019 101,70 104,40
233 Μάιος 2019 102,30 104,60
234 Ιούνιος 2019 103,70 102,80
235 Ιούλιος 2019 106,60 101,90
236 Αύγουστος 2019 109,10 102,40
237 Σεπτέμβριος 2019 109,70 101,70
238 Οκτώβριος 2019 109,10 101,70
239 Νοέμβριος 2019 108,50 102,60
240 Δεκέμβριος 2019 111,20 103,20
241 Ιανουάριος 2020 109,70 104,90
242 Φεβρουάριος 2020 113,00 105,10
243 Μάρτιος 2020 107,70 94,50
244 Απρίλιος 2020 96,40 58,70
245 Μάιος 2020 83,40 62,70
246 Ιούνιος 2020 85,20 74,20
247 Ιούλιος 2020 89,60 82,50
248 Αύγουστος 2020 90,10 89,10
249 Σεπτέμβριος 2020 90,60 94,10
250 Οκτώβριος 2020 93,80 94,80
251 Νοέμβριος 2020 92,10 91,70
252 Δεκέμβριος 2020 94,20 96,20
253 Ιανουάριος 2021 92,60 96,00
254 Φεβρουάριος 2021 94,80 97,90
255 Μάρτιος 2021 98,80 102,30
256 Απρίλιος 2021 98,10 104,60
257 Μάιος 2021 107,40 109,00
258 Ιούνιος 2021 108,00 114,30
259 Ιούλιος 2021 112,20 116,20
260 Αύγουστος 2021 114,30 115,80
261 Σεπτέμβριος 2021 110,70 116,80
262 Οκτώβριος 2021 113,30 117,80
263 Νοέμβριος 2021 113,20 115,80
264 Δεκέμβριος 2021 110,10 114,20
265 Ιανουάριος 2022 113,20 112,50
266 Φεβρουάριος 2022 114,10 113,70
267 Μάρτιος 2022 111,70 105,50
268 Απρίλος 2022 103,70 103,60
269 Μάιος 2022 107,20 103,70
270 Ιούνιος 2022 104,10 102,10
271 Ιούλιος 2022 100,30 98,00
272 Αύγουστος 2022 100,70 97,30
273 Σεπτέμβριος 2022 105,70 94,10
274 Οκτώβριος 2022 99,00 93,00
275 Νοέμβριος 2022 101,60 94,10
276 Δεκέμβριος 2022 103,80 95,60
277 Ιανουάριος 2023 106,00 97,70
278 Φεβρουάριος 2023 107,70 97,50
279 Μάρτιος 2023 106,90 97,00
280 Απρίλιος 2023 108,80 96,90
281 Μάιος 2023 108,20 95,10
282 Ιούνιος 2023 110,00 94,00
283 Ιούλιος 2023 111,00 93,50
284 Αύγουστος 2023 111,70 92,90

Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

wdt_ID Έτος Ποσοστό Πληθυσμού
wdt_ID Έτος Ποσοστό Πληθυσμού
1 1996 21,00
2 1997 21,00
3 1998 21,00
4 1999 21,00
5 2000 20,00
6 2001 20,00
7 2002 0,00
8 2003 20,70
9 2004 19,90
10 2005 19,60
11 2006 20,50
12 2007 20,30
13 2008 20,10
14 2009 19,70
15 2010 20,10
16 2011 21,40
17 2012 23,10
18 2013 23,10
19 2014 22,10
20 2015 21,40
21 2016 21,20
22 2017 20,20
23 2018 18,50
24 2019 17,90
25 2020 17,70
27 2021 19,60
28 2022 18,80