Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους μια σειρά από δεκατρείς δείκτες που, όλοι μαζί, αποτυπώνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα διαδραστικά γραφήματα και οι πίνακες στο τέλος της σελίδας είναι συνδεδεμένα με μία βάση δεδομένων που θα ανανεώνεται συνεχώς με τα νέα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών.

Tελευταία ενημέρωση στοιχείων: 13/9/2021


Με αφορμή τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία, δημοσιεύσαμε, επίσης, τις προβλέψεις με εκτιμήσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση των εκτιμήσεων για την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους οικονομικούς φορείς.

Μπορείτε να βρείτε τις εκτιμήσεις εδώ:

Οι Εκτιμήσεις Των Φορέων Για Την Ελληνική Οικονομία

 


1. Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία του συνόλου των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί τον πιο συνηθισμένο δείκτη μέτρησης του συνολικού μεγέθους μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή πραγματικό ΑΕΠ μετρά το ΑΕΠ μιας χώρας όταν έχουμε αφαιρέσει την επίδραση της μεταβολής των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού.2. Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ. Δηλαδή, τη μακροχρόνια τάση και όχι τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του. Ο αρνητικός ρυθμός μεγέθυνσης υποδηλώνει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.3. Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας

Άνεργοι είναι τα άτομα εκείνα που έχουν συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας τους και παρ’ ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν, δεν βρίσκουν εργασία. Η ανεργία μετριέται ως ποσοστό στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Μακροχρόνια άνεργοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.4. Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

Tο Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος δείχνει την εγχώρια ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, τη δυνατότητα να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να πραγματοποιούνται επενδύσεις. Το σύνολο των εγχώριων καταθέσεων αποτελείται από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές. Repo είναι μια συμφωνία, όπου αφενός ο δανειζόμενος (π.χ. τράπεζα) συμφωνεί να πουλήσει σε έναν δανειστή (π.χ. φυσικό πρόσωπο) ένα χρεόγραφο σε συγκεκριμένη τιμή, και αφετέρου συμφωνεί να το επαναγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Χαρακτηριστικό των repos (συμφωνιών επαναγοράς) είναι ότι μπορεί να μετατραπούν σε χρήμα, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Σημείωση: στις παραπάνω μετρήσεις δεν προσμετράται ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική)», καθώς αφορά σε λογιστική διόρθωση του παθητικού των εμπορικών τραπεζών και όχι σε καταθέσεις.5. Μηνιαία  Εξέλιξη  Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής  Παραγωγής

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μετρά τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της συνολικής παραγωγής σε τέσσερις κλάδους: ορυχείων και λατομείων, μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 6. Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο μετρά τη μεταβολή του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (π.χ. τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.α.).7. Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

Ο αριθμός νέων οικοδομικών αδειών αποτελεί μας σημαντική παράμετρο της ανάλυσης της εικόνας της κτηματαγοράς μιας χώρας.8. Ιδιωτική και Δημόσια Καταναλωτική Δαπάνη

 

Το ΑΕΠ μιας χώρας ισούται με το άθροισμα α) της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυρικά (ΜΚΙΕΝ), β) της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες της κυβέρνησης, γ) των επενδύσεων και δ) των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών (εάν από τις εξαγωγές αφαιρέσουμε τις εισαγωγές).

* Το σύνολο τελικής κατανάλωσης Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ.
** Το σύνολο συλλογικής και ατομικής τελικής κατανάλωσης της Γενικής Κυβερνήσεως.
*** Το άθροισμα της τελικής ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης.9. Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

 

Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο μετριούνται με τον εθνικολογιστικό λογαριασμό του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ). Το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονομία δεν επηρεάζεται μόνο από τις επενδύσεις σε αυτό, καθώς παράλληλα ένα μέρος του χάνει την αξία του από τη χρήση ή την παλαιότητά του. Η φυσιολογική αυτή ανάλωση-απομείωση μετριέται από το λογαριασμό των Αποσβέσεων Παγίου Κεφαλαίου. Η τελική μεταβολή του παγίου κεφαλαίου στην οικονομία, μετριέται από τη διαφορά των δύο παραπάνω λογαριασμών και ονομάζεται Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΚΣΠΚ).

Η Ελλάδα διατηρεί αρνητικό Καθαρό Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου από το 2011. Οι σωρευμένες, μάλιστα, απώλειες παγίου κεφαλαίου ξεπερνούν τα €95 δισ. Η μείωση αυτή του φυσικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων (δυνητικό προϊόν πλήρους απασχόλησης), μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και κατά συνέπεια μείωση των πραγματικών μισθών. Δεν νοείται πραγματική ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς αύξηση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου της. 10. Εξαγωγές, Εισαγωγές και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) είναι το άθροισμα του Εμπορικού Ισοζυγίου και του Ισοζυγίου Υπηρεσιών (τα δύο αυτά ισοζύγια, τα οποία αποτελούν το κυρίαρχο μέρος του ΙΤΣ, ορίζουν από κοινού τις καθαρές εξαγωγές: έσοδα εξαγωγών μείον έξοδα εισαγωγών), του Ισοζυγίου Εισοδημάτων (εισρέοντα εισοδήματα από το εξωτερικό μείον εκρέοντα εισοδήματα προς το εξωτερικό) και του Ισοζυγίου Τρεχουσών Μεταβιβάσεων (διεθνείς εισπράξεις μείον διεθνείς πληρωμές Γενικής Κυβέρνησης, μη συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού). Όταν μια χώρα εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει, δίχως να μπορεί να καλύψει τη διαφορά με εισοδήματα ή μεταβιβάσεις από το εξωτερικό, αντιμετωπίζει έλλειμμα στο ΙΤΣ. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα, χρειάζεται να καταφύγει σε διεθνή δανεισμό ή να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό. Αντίθετα, όταν έχει πλεόνασμα στο ΙΤΣ, δανείζει σε ξένες χώρες ή αγοράζει περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή.

* Από τον Ιανουάριο του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος προσάρμοσε τη μεθοδολογία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας στις συστάσεις και τους ορισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην τελευταία (6η) έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωμών (BPM6). Ιστορικά στοιχεία με βάση τη νέα μεθοδολογία είναι διαθέσιμα από τον Ιανουάριο του 2002.  11. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
Ως % ΑΕΠ

Η Γενική Κυβέρνηση μαζί με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε δημόσιο τομέα μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Κυβέρνηση έχει τρεις υποτομείς: α) την Κεντρική Κυβέρνηση, β) την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και γ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ΙΓΚ) ή αλλιώς Δημοσιονομικό Ισοζύγιο ισούται με τα έσοδα  (π.χ. κυρίως φόροι, αποκρατικοποιήσεις) μείον τα έξοδα (π.χ. συντάξεις, μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, επιδόματα κ.α.) της  Γενικής Κυβέρνησης. Το έλλειμμα στο ΙΓΚ, δηλαδή όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, καλύπτεται συνήθως με κρατικό δανεισμό. Η διαχρονική συσσώρευση ελλειμμάτων σε μια οικονομία αυξάνει το δημόσιο χρέος και μπορεί να οδηγήσει στην χρεοκοπία.

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ονομάζεται το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης όταν έχουν αφαιρεθεί  οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.12. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic Sentiment Indicator) είναι ένας σύνθετος μηνιαίος δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος συντελείται από 5 υπο-δείκτες με άνισα βάρη (Δείκτης Κλίματος Βιομηχανίας: 40%, Κατασκευών: 5%, Υπηρεσιών: 30%, Λιανεμπορίου: 5% και Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης: 20%) και αποδίδει τις προσδοκίες των συνιστωσών της οικονομίας ως προς την προσεχή πορεία της. Ο δείκτης αυτός, εκ κατασκευής, διαθέτει μια διαχρονική-διακρατική μέση τιμή ίση με 100 και τυπική απόκλιση ίση με 10. Συνεπώς, μια τιμή της τάξεως του 100 αποδίδει μια ουδέτερη κατάσταση ως προς τις προσδοκίες των συντελεστών της οικονομίας, ενώ μια απομάκρυνση μίας, μιάμιση ή δύο τυπικών αποκλίσεων από αυτήν ερμηνεύει ολοένα και πιο έντονες θετικές ή αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας. 13. Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με διαθέσιμο εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μεταβιβάσεων) κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους ιθύνοντες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
 στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα datasets των συγκεκριμένων δεικτών
Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

wdt_IDΤρίμηνοΣε Εκ. Ευρώ
11995Q140,70
21995Q241,10
31995Q341,30
41995Q441,60
51996Q141,80
61996Q242,00
71996Q342,60
81996Q443,10
91997Q143,30
101997Q244,00
111997Q344,80
121997Q445,20
131998Q145,70
141998Q245,90
151998Q346,10
161998Q446,40
171999Q146,80
181999Q247,20
191999Q347,40
201999Q448,20
212000Q148,40
222000Q248,80
232000Q349,70
242000Q450,40
252001Q151,00
262001Q250,90
272001Q351,70
282001Q451,90
292002Q152,30
302002Q253,50
312002Q353,80
322002Q454,20
332003Q155,30
342003Q256,30
352003Q356,70
362003Q457,90
372004Q158,90
382004Q258,90
392004Q359,70
402004Q459,50
412005Q159,10
422005Q259,30
432005Q360,10
442005Q460,40
452006Q162,40
462006Q262,50
472006Q362,80
482006Q464,40
492007Q163,90
502007Q265,80
512007Q365,40
522007Q465,10
532008Q165,50
542008Q265,00
552008Q365,00
562008Q464,10
572009Q161,00
582009Q262,70
592009Q362,30
602009Q462,30
612010Q158,70
622010Q256,80
632010Q355,00
642010Q454,30
652011Q152,40
662011Q251,30
672011Q350,30
682011Q448,30
692012Q147,90
702012Q247,10
712012Q346,40
722012Q446,20
732013Q145,60
742013Q245,70
752013Q345,60
762013Q445,80
772014Q146,10
782014Q245,90
792014Q346,30
802014Q445,90
812015Q146,00
822015Q246,00
832015Q345,20
842015Q445,70
852016Q145,50
862016Q245,30
872016Q345,50
882016Q445,70
892017Q145,70
902017Q246,00
912017Q346,40
922017Q446,20
932018Q146,60
942018Q246,70
952018Q346,70
962018Q447,00
972019Q147,40
982019Q247,70
992019Q347,50
1002019Q447,40
1012020 Q147,20
1022020 Q241,10
1032020 Q342,70
1042020 Q444,20
1052021 Q146,20
1062022 Q247,80

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ

wdt_IDΈτοςΡυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΡυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
119962,86
219974,48
319983,89
419993,07
520003,92
620014,13
720023,92
820035,79
920045,06
1020050,60
1120065,65
1220073,27
132008-0,34
142009-4,30
152010-5,48
162011-10,15
172012-7,08
182013-2,74
1920140,70
202015-0,41
212016-0,49
2220171,28
2320181,56
2420191,86
252020-8,20

Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας Ανά Ηλικιακή Ομάδα

wdt_IDΤρίμηνο% Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24% Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
wdt_IDΤρίμηνο% Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24% Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
12001 Q111,205,0028,955,71
22001 Q210,505,0027,935,51
32001 Q310,205,3926,865,45
42001 Q411,205,7728,425,50
52002 Q111,405,6928,615,54
62002 Q210,005,1525,835,22
72002 Q39,805,0925,555,16
82002 Q410,205,1726,245,24
92003 Q110,405,1426,715,28
102003 Q29,404,7825,375,27
112003 Q39,304,8326,565,32
122003 Q410,005,7227,895,54
132004 Q111,405,3628,405,48
142004 Q210,304,9326,135,62
152004 Q310,204,7725,205,65
162004 Q410,504,8726,265,64
172005 Q110,504,6825,405,41
182005 Q29,804,3725,045,22
192005 Q39,804,4626,035,15
202005 Q49,904,4226,704,97
212006 Q19,804,3325,115,07
222006 Q28,904,0324,294,91
232006 Q38,403,9324,214,77
242006 Q48,904,0226,294,76
252007 Q19,204,0324,794,40
262007 Q28,203,7021,694,10
272007 Q38,003,6821,914,17
282007 Q48,203,7222,324,01
292008 Q18,403,6823,273,85
302008 Q27,303,2720,373,60
312008 Q37,303,2521,043,60
322008 Q48,003,4422,803,56
332009 Q19,503,8825,293,71
342009 Q29,003,6624,443,69
352009 Q39,403,8724,733,85
362009 Q410,504,2128,354,28
372010 Q111,904,5130,585,01
382010 Q212,004,5631,355,39
392010 Q312,604,8732,815,74
402010 Q414,405,5137,196,55
412011 Q116,106,0139,927,17
422011 Q216,506,3743,308,07
432011 Q317,906,9445,379,11
442011 Q420,907,7250,1610,93
452012 Q122,807,9552,8112,45
462012 Q223,808,1153,9513,56
472012 Q324,908,4756,5615,09
482012 Q426,208,6457,9316,68
492013 Q127,608,8459,9917,55
502013 Q227,309,0559,1817,78
512013 Q327,208,7657,1518,83
522013 Q427,808,8156,7319,57
532014 Q127,808,3956,7219,87
542014 Q226,607,8451,9919,76
552014 Q325,507,7549,5519,25
562014 Q426,107,8851,5019,02
572015 Q126,607,5451,8619,06
582015 Q224,606,8349,4817,96
592015 Q324,006,6248,8317,70
602015 Q424,406,7948,9618,11
612016 Q124,906,6050,9017,49
622016 Q223,106,1849,1016,67
632016 Q322,605,8944,1316,70
642016 Q423,605,9845,2216,91
652017 Q123,306,0446,8516,32
662017 Q221,1043,8015,64
672017 Q320,2040,0915,32
682017 Q421,2043,6015,24
692018 Q121,2043,0514,49
702018 Q219,0038,7913,71
712018 Q318,3036,2913,13
722018 Q418,7040,0012,96
732019 Q119,2040,9312,48
742019 Q216,9033,5911,97
752019 Q316,4032,4212,04
762019 Q416,8034,0512,08
772020 Q116,2034,4511,43
782020 Q216,7036,0611,03
792020 Q316,2034,1810,17
802020 Q416,2035,3410,76
812021 Q117,1043,3010,21

Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

wdt_IDΜήναςΣύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
wdt_IDΜήναςΣύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
1Iανουάριος 2001118,11
2Φεβρουάριος 2001120,11
3Μάρτιος 2001121,77
4Απρίλιος 2001124,51
5Μάιος 2001125,19
6Ιούνιος 2001127,27
7Ιούλιος 2001128,43
8Αύγουστος 2001129,34
9Σεπτέμβριος 2001130,87
10Οκτώβριος 2001133,71
11Νοέμβριος 2001134,46
12Δεκέμβριος 2001135,73
13Iανουάριος 2002132,53
14Φεβρουάριος 2002135,11
15Μάρτιος 2002133,31
16Απρίλιος 2002135,40
17Μάιος 2002133,33
18Ιούνιος 2002134,48
19Ιούλιος 2002135,34
20Αύγουστος 2002134,78
21Σεπτέμβριος 2002135,95
22Οκτώβριος 2002135,94
23Νοέμβριος 2002133,04
24Δεκέμβριος 2002133,85
25Iανουάριος 2003134,07
26Φεβρουάριος 2003131,50
27Μάρτιος 2003132,02
28Απρίλιος 2003131,96
29Μάιος 2003131,81
30Ιούνιος 2003134,07
31Ιούλιος 2003134,70
32Αύγουστος 2003135,29
33Σεπτέμβριος 2003137,30
34Οκτώβριος 2003136,96
35Νοέμβριος 2003138,29
36Δεκέμβριος 2003140,03
37Iανουάριος 2004140,44
38Φεβρουάριος 2004145,95
39Μάρτιος 2004143,38
40Απρίλιος 2004147,95
41Μάιος 2004149,84
42Ιούνιος 2004152,32
43Ιούλιος 2004153,45
44Αύγουστος 2004153,31
45Σεπτέμβριος 2004158,49
46Οκτώβριος 2004156,80
47Νοέμβριος 2004158,80
48Δεκέμβριος 2004159,85
49Iανουάριος 2005160,76
50Φεβρουάριος 2005165,48
51Μάρτιος 2005162,89
52Απρίλιος 2005168,19
53Μάιος 2005170,92
54Ιούνιος 2005172,43
55Ιούλιος 2005172,32
56Αύγουστος 2005173,25
57Σεπτέμβριος 2005180,67
58Οκτώβριος 2005184,18
59Νοέμβριος 2005187,02
60Δεκέμβριος 2005187,59
61Iανουάριος 2006189,26
62Φεβρουάριος 2006189,27
63Μάρτιος 2006190,98
64Απρίλιος 2006190,89
65Μάιος 2006198,31
66Ιούνιος 2006197,61
67Ιούλιος 2006197,68
68Αύγουστος 2006198,85
69Σεπτέμβριος 2006202,03
70Οκτώβριος 2006205,02
71Νοέμβριος 2006205,14
72Δεκέμβριος 2006211,46
73Iανουάριος 2007214,66
74Φεβρουάριος 2007219,40
75Μάρτιος 2007225,31
76Απρίλιος 2007224,65
77Μάιος 2007228,11
78Ιούνιος 2007232,50
79Ιούλιος 2007236,46
80Αύγουστος 2007236,62
81Σεπτέμβριος 2007236,69
82Οκτώβριος 2007236,52
83Νοέμβριος 2007241,96
84Δεκέμβριος 2007248,71
85Iανουάριος 2008249,72
86Φεβρουάριος 2008251,53
87Μάρτιος 2008254,47
88Απρίλιος 2008258,59
89Μάιος 2008263,31
90Ιούνιος 2008267,12
91Ιούλιος 2008267,20
92Αύγουστος 2008270,65
93Σεπτέμβριος 2008273,88
94Οκτώβριος 2008279,47
95Νοέμβριος 2008280,64
96Δεκέμβριος 2008280,39
97Iανουάριος 2009279,61
98Φεβρουάριος 2009278,27
99Μάρτιος 2009277,64
100Απρίλιος 2009281,62
101Μάιος 2009278,05
102Ιούνιος 2009281,42
103Ιούλιος 2009276,74
104Αύγουστος 2009279,78
105Σεπτέμβριος 2009282,16
106Οκτώβριος 2009279,19
107Νοέμβριος 2009277,40
108Δεκέμβριος 2009279,54
109Iανουάριος 2010273,96
110Φεβρουάριος 2010273,21
111Μάρτιος 2010270,95
112Απρίλιος 2010262,62
113Μάιος 2010260,68
114Ιούνιος 2010256,27
115Ιούλιος 2010249,46
116Αύγουστος 2010248,61
117Σεπτέμβριος 2010253,30
118Οκτώβριος 2010250,39
119Νοέμβριος 2010246,98
120Δεκέμβριος 2010247,19
121Iανουάριος 2011244,67
122Φεβρουάριος 2011243,28
123Μάρτιος 2011244,37
124Απρίλιος 2011237,80
125Μάιος 2011224,21
126Ιούνιος 2011219,03
127Ιούλιος 2011227,11
128Αύγουστος 2011220,54
129Σεπτέμβριος 2011212,92
130Οκτώβριος 2011204,60
131Νοέμβριος 2011202,76
132Δεκέμβριος 2011202,19
133Iανουάριος 2012199,11
134Φεβρουάριος 2012192,59
135Μάρτιος 2012191,64
136Απρίλιος 2012193,63
137Μάιος 2012184,55
138Ιούνιος 2012176,25
139Ιούλιος 2012180,10
140Αύγουστος 2012179,63
141Σεπτέμβριος 2012180,57
142Οκτώβριος 2012181,33
143Νοέμβριος 2012182,36
144Δεκέμβριος 2012191,20
145Iανουάριος 2013193,75
146Φεβρουάριος 2013195,55
147Μάρτιος 2013195,44
148Απρίλιος 2013190,34
149Μάιος 2013191,28
150Ιούνιος 2013189,72
151Ιούλιος 2013191,67
152Αύγουστος 2013192,90
153Σεπτέμβριος 2013191,92
154Οκτώβριος 2013190,71
155Νοέμβριος 2013190,78
156Δεκέμβριος 2013190,46
157Iανουάριος 2014187,50
158Φεβρουάριος 2014186,84
159Μάρτιος 2014188,81
160Απρίλιος 2014189,57
161Μάιος 2014187,42
162Ιούνιος 2014191,60
163Ιούλιος 2014193,43
164Αύγουστος 2014192,88
165Σεπτέμβριος 2014192,48
166Οκτώβριος 2014192,18
167Νοέμβριος 2014191,73
168Δεκέμβριος 2014186,63
169Iανουάριος 2015173,52
170Φεβρουάριος 2015165,42
171Μάρτιος 2015161,60
172Απρίλιος 2015155,09
173Μάιος 2015151,01
174Ιούνιος 2015140,34
175Ιούλιος 2015138,99
176Αύγουστος 2015139,35
177Σεπτέμβριος 2015140,36
178Οκτώβριος 2015139,57
179Νοέμβριος 2015137,60
180Δεκέμβριος 2015140,21
181Iανουάριος 2016138,54
182Φεβρουάριος 2016138,08
183Μάρτιος 2016137,30
184Απρίλιος 2016136,55
185Μάιος 2016137,11
186Ιούνιος 2016138,89
187Ιούλιος 2016140,19
188Αύγουστος 2016141,19
189Σεπτέμβριος 2016141,34
190Οκτώβριος 2016143,44
191Νοέμβριος 2016144,93
192Δεκέμβριος 2016140,21
193Ιανουάριος 2017139,44
194Φεβρουάριος 2017138,80
195Μάρτιος 2017138,40
196Απρίλιος 2017138,47
197Μάιος 2017138,81
198Ιούνιος 2017139,62
199Ιούλιος 2017139,84
200Αύγουστος 2017141,28
201Σεπτέμβριος 2017141,44
202Οκτώβριος 2017144,85
203Νοέμβριος 2017146,26
204Δεκέμβριος 2017144,26
205Ιανούαριος 2018145,28
206Φεβρουάριος 2018146,06
207Μάρτιος 2018146,81
208Απρίλιος 2018147,89
209Μάιος 2018149,49
210Ιούνιος 2018150,71
211Ιούλιος 2018151,73
212Αύγουστος 2018153,95
213Σεπτέμβριος 2018154,35
214Οκτώβριος 2018154,96
215Νοέμβριος 2018154,71
216Δεκέμβριος 2018159,47
217Ιανουάριος 2019157,71
218Φεβρουάριος 2019157,08
219Μάρτιος 2019157,85
220Απρίλιος 2019157,10
221Μάιος 2019158,16
222Ιούνιος 2019160,75
223Ιούλιος 2019159,53
224Αύγουστος 2019160,36
225Σεπτέμβριος 2019161,30
226Οκτώβριος 2019161,25
227Νοέμβριος 2019162,17
228Δεκέμβριος 2019166,86
229Ιανουάριος 2020165,20
230Φεβρουάριος 2020165,65
231Μάρτιος 2020170,53
232Απρίλιος 2020168,03
233Μάιος 2020167,80
234Ιούνιος 2020168,99
235Ιούλιος 2020170,83
236Αύγουστος 2020170,93
237Σεπτέμβριος 2020172,03
238Οκτώβριος 2020174,36
239Νοέμβριος 2020176,77
240Δεκέμβριος 2020181,99
241Ιανουάριος 2021180,50
242Φεβρουάριος 2021180,78
243Μάρτιος 2021183,25
244Απρίλιος 2021186,53
245Μάιος 2021187,49
246Ιούνιος 2021190,06
247Ιούλιος 2021191,72

Μηνιαία εξέλιξη Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγή

wdt_IDΜήναςΔείκτης
wdt_IDΜήναςΔείκτης
1Ιανουάριος 2000123,45
2Φεβρουάριος 2000135,64
3Μάρτιος 2000141,18
4Απρίλιος 2000140,10
5Μάιος 2000139,73
6Ιούνιος 2000147,56
7Ιούλιος 2000148,72
8Αύγουστος 2000131,02
9Σεπτέμβριος 2000141,50
10Οκτώβριος 2000137,49
11Νοέμβριος 2000136,60
12Δεκέμβριος 2000133,89
13Ιανουάριος 2001123,97
14Φεβρουάριος 2001134,65
15Μάρτιος 2001133,55
16Απρίλιος 2001130,66
17Μάιος 2001137,55
18Ιούνιος 2001142,18
19Ιούλιος 2001144,84
20Αύγουστος 2001127,13
21Σεπτέμβριος 2001139,82
22Οκτώβριος 2001134,62
23Νοέμβριος 2001134,59
24Δεκέμβριος 2001121,04
25Ιανουάριος 2002119,19
26Φεβρουάριος 2002133,08
27Μάρτιος 2002135,05
28Απρίλιος 2002136,60
29Μάιος 2002134,52
30Ιούνιος 2002143,53
31Ιούλιος 2002146,66
32Αύγουστος 2002123,37
33Σεπτέμβριος 2002138,28
34Οκτώβριος 2002134,94
35Νοέμβριος 2002134,47
36Δεκέμβριος 2002129,90
37Ιανουάριος 2003120,80
38Φεβρουάριος 2003129,99
39Μάρτιος 2003133,31
40Απρίλιος 2003134,21
41Μάιος 2003138,45
42Ιούνιος 2003144,46
43Ιούλιος 2003148,69
44Αύγουστος 2003120,91
45Σεπτέμβριος 2003144,52
46Οκτώβριος 2003135,74
47Νοέμβριος 2003132,15
48Δεκέμβριος 2003132,91
49Ιανουάριος 2004118,87
50Φεβρουάριος 2004132,77
51Μάρτιος 2004138,79
52Απρίλιος 2004138,68
53Μάιος 2004142,07
54Ιούνιος 2004145,39
55Ιούλιος 2004151,69
56Αύγουστος 2004120,57
57Σεπτέμβριος 2004145,09
58Οκτώβριος 2004130,35
59Νοέμβριος 2004134,14
60Δεκέμβριος 2004129,70
61Ιανουάριος 2005121,50
62Φεβρουάριος 2005132,18
63Μάρτιος 2005132,07
64Απρίλιος 2005130,94
65Μάιος 2005138,12
66Ιούνιος 2005140,61
67Ιούλιος 2005145,22
68Αύγουστος 2005125,02
69Σεπτέμβριος 2005143,89
70Οκτώβριος 2005133,15
71Νοέμβριος 2005132,64
72Δεκέμβριος 2005127,24
73Ιανουάριος 2006119,31
74Φεβρουάριος 2006131,95
75Μάρτιος 2006138,21
76Απρίλιος 2006133,91
77Μάιος 2006141,74
78Ιούνιος 2006145,19
79Ιούλιος 2006145,42
80Αύγουστος 2006127,32
81Σεπτέμβριος 2006140,15
82Οκτώβριος 2006134,11
83Νοέμβριος 2006128,98
84Δεκέμβριος 2006129,89
85Ιανουάριος 2007127,40
86Φεβρουάριος 2007136,77
87Μάρτιος 2007134,94
88Απρίλιος 2007134,91
89Μάιος 2007142,23
90Ιούνιος 2007147,70
91Ιούλιος 2007153,18
92Αύγουστος 2007128,31
93Σεπτέμβριος 2007144,65
94Οκτώβριος 2007135,10
95Νοέμβριος 2007135,66
96Δεκέμβριος 2007132,45
97Ιανουάριος 2008125,71
98Φεβρουάριος 2008128,85
99Μάρτιος 2008128,87
100Απρίλιος 2008135,52
101Μάιος 2008133,23
102Ιούνιος 2008146,80
103Ιούλιος 2008149,73
104Αύγουστος 2008124,76
105Σεπτέμβριος 2008139,06
106Οκτώβριος 2008128,95
107Νοέμβριος 2008124,00
108Δεκέμβριος 2008121,50
109Ιανουάριος 2009108,31
110Φεβρουάριος 2009121,25
111Μάρτιος 2009120,03
112Απρίλιος 2009117,62
113Μάιος 2009121,77
114Ιούνιος 2009127,67
115Ιούλιος 2009134,51
116Αύγουστος 2009112,64
117Σεπτέμβριος 2009126,41
118Οκτώβριος 2009116,63
119Νοέμβριος 2009117,55
120Δεκέμβριος 2009113,31
121Ιανουάριος 2010102,77
122Φεβρουάριος 2010109,55
123Μάρτιος 2010114,89
124Απρίλιος 2010110,28
125Μάιος 2010115,71
126Ιούνιος 2010121,35
127Ιούλιος 2010121,68
128Αύγουστος 2010111,76
129Σεπτέμβριος 2010113,05
130Οκτώβριος 2010112,22
131Νοέμβριος 2010110,56
132Δεκέμβριος 2010109,29
133Ιανουάριος 201199,65
134Φεβρουάριος 2011105,95
135Μάρτιος 2011108,58
136Απρίλιος 2011103,28
137Μάιος 2011107,91
138Ιούνιος 2011108,76
139Ιούλιος 2011122,76
140Αύγουστος 2011102,35
141Σεπτέμβριος 2011116,80
142Οκτώβριος 2011100,26
143Νοέμβριος 2011102,85
144Δεκέμβριος 201196,95
145Ιανουάριος 201295,78
146Φεβρουάριος 201299,22
147Μάρτιος 2012101,20
148Απρίλιος 2012100,46
149Μάιος 2012105,94
150Ιούνιος 2012109,73
151Ιούλιος 2012119,19
152Αύγουστος 2012105,59
153Σεπτέμβριος 2012109,84
154Οκτώβριος 2012104,74
155Νοέμβριος 2012100,42
156Δεκέμβριος 201298,74
157Ιανουάριος 201392,82
158Φεβρουάριος 201396,40
159Μάρτιος 2013100,84
160Απρίλιος 2013101,44
161Μάιος 2013101,27
162Ιούνιος 2013112,21
163Ιούλιος 2013110,56
164Αύγουστος 201399,76
165Σεπτέμβριος 2013106,35
166Οκτώβριος 201398,34
167Νοέμβριος 201393,80
168Δεκέμβριος 201397,38
169Ιανουάριος 201490,18
170Φεβρουάριος 201496,91
171Μάρτιος 201496,87
172Απρίλιος 201498,24
173Μάιος 2014101,60
174Ιούνιος 2014106,41
175Ιούλιος 2014110,64
176Αύγουστος 201495,08
177Σεπτέμβριος 2014101,74
178Οκτώβριος 201498,31
179Νοέμβριος 201496,92
180Δεκέμβριος 201494,71
181Ιανουάριος 201589,46
182Φεβρουάριος 201598,48
183Μάρτιος 2015101,74
184Απρίλιος 201599,95
185Μάιος 201596,67
186Ιούνιος 2015100,28
187Ιούλιος 2015107,86
188Αύγουστος 201598,58
189Σεπτέμβριος 2015104,21
190Οκτώβριος 201597,87
191Νοέμβριος 2015100,28
192Δεκέμβριος 2015104,62
193Ιανουάριος 201693,60
194Φεβρουάριος 201695,49
195Μάρτιος 2016100,13
196Απρίλιος 2016102,12
197Μάιος 2016101,12
198Ιούνιος 2016106,77
199Ιούλιος 2016114,31
200Aύγουστος 2016100,17
201Σεπτέμβριος 2016105,06
202Οκτώβριος 2016103,47
203Νοέμβριος 2016102,31
204Δεκέμβριος 2016106,06
205Ιανουάριος 201799,14
206Φεβρουάριος 2017105,55
207Μάρτιος 2017108,22
208Απρίλιος 2017101,85
209Μάιος 2017107,43
210Ιούνιος 2017111,43
211Ιούλιος 2017116,75
212Αύγουστος 2017105,23
213Σεπτέμβριος 2017107,39
214Οκτώβριος 2017105,16
215Νοέμβριος 2017103,34
216Δεκέμβριος 2017106,90
217Ιανουάριος 201898,71
218Φεβρουάριος 2018104,86
219Mάρτιος 2018109,14
220Απρίλιος 2018105,08
221Μάιος 2018108,56
222Ιούνιος 2018112,90
223Ιούλιος 2018120,86
224Αύγουστος 2018104,96
225Σεπτέμβριος 2018110,95
226Οκτώβριος 2018105,16
227Νοέμβριος 2018108,75
228Δεκέμβριος 2018109,38
229Ιανουάριος 2019102,78
230Φεβρουάριος 2019106,85
231Μάρτιος 2019108,50
232Απρίλιος 2019107,85
233Μάιος 2019108,13
234Ιούνιος 2019112,35
235Ιούλιος 2019118,42
236Αύγουστος 2019104,92
237Σεπτέμβριος 2019113,05
238Οκτώβριος 2019104,43
239Νοέμβριος 201998,28
240Δεκέμβριος 2019105,24
241Ιανουάριος 2020102,17
242Φεβρουάριος 2020103,80
243Μάρτιος 2020108,53
244Απρίλιος 202096,26
245Μάιος 202099,25
246Ιούνιος 2020107,19
247Ιούλιος 2020118,36
248Αύγουστός 2020100,78
249Σεπτέμβριος 2020110,70
250Οκτώβριος 2020101,05
251Νοέμβριος 2020107,02
252Δεκέμβριος 2020109,29
253Ιανουάριος 2021105,84
254Φεβρουάριος 2021108,24
255Μάρτιος 2021114,81
256Απρίλιος 2021118,03
257Μάιος 2021113,23
258Ιούνιος 2021116,68
259Ιούλιος 2021127,56

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

wdt_IDMήναςΔείκτης
wdt_IDMήναςΔείκτης
1Iανουάριος 2001124,70
2Φεβρουάριος 2001123,90
3Μάρτιος 2001121,20
4Απρίλιος 2001126,00
5Μάιος 2001122,40
6Ιούνιος 2001123,70
7Ιούλιος 2001124,90
8Αύγουστος 2001122,80
9Σεπτέμβριος 2001123,50
10Οκτώβριος 2001125,50
11Νοέμβριος 2001126,70
12Δεκέμβριος 2001126,20
13Iανουάριος 2002126,90
14Φεβρουάριος 2002128,80
15Μάρτιος 2002127,40
16Απρίλιος 2002126,70
17Μάιος 2002132,20
18Ιούνιος 2002131,70
19Ιούλιος 2002130,70
20Αύγουστος 2002131,20
21Σεπτέμβριος 2002132,50
22Οκτώβριος 2002132,00
23Νοέμβριος 2002132,30
24Δεκέμβριος 2002135,00
25Iανουάριος 2003136,90
26Φεβρουάριος 2003133,60
27Μάρτιος 2003135,30
28Απρίλιος 2003134,70
29Μάιος 2003136,70
30Ιούνιος 2003135,70
31Ιούλιος 2003134,90
32Αύγουστος 2003139,30
33Σεπτέμβριος 2003139,30
34Οκτώβριος 2003137,90
35Νοέμβριος 2003141,10
36Δεκέμβριος 2003140,30
37Iανουάριος 2004143,70
38Φεβρουάριος 2004141,70
39Μάρτιος 2004141,70
40Απρίλιος 2004142,60
41Μάιος 2004141,60
42Ιούνιος 2004142,00
43Ιούλιος 2004141,60
44Αύγουστος 2004142,30
45Σεπτέμβριος 2004144,20
46Οκτώβριος 2004143,30
47Νοέμβριος 2004145,40
48Δεκέμβριος 2004145,50
49Iανουάριος 2005143,20
50Φεβρουάριος 2005146,00
51Μάρτιος 2005146,40
52Απρίλιος 2005145,00
53Μάιος 2005147,70
54Ιούνιος 2005148,40
55Ιούλιος 2005153,70
56Αύγουστος 2005152,10
57Σεπτέμβριος 2005151,70
58Οκτώβριος 2005159,00
59Νοέμβριος 2005153,10
60Δεκέμβριος 2005150,90
61Iανουάριος 2006150,50
62Φεβρουάριος 2006158,20
63Μάρτιος 2006159,60
64Απρίλιος 2006162,80
65Μάιος 2006160,20
66Ιούνιος 2006162,70
67Ιούλιος 2006165,50
68Αύγουστος 2006167,00
69Σεπτέμβριος 2006170,60
70Οκτώβριος 2006163,40
71Νοέμβριος 2006166,80
72Δεκέμβριος 2006171,50
73Iανουάριος 2007162,30
74Φεβρουάριος 2007169,40
75Μάρτιος 2007166,10
76Απρίλιος 2007163,70
77Μάιος 2007167,50
78Ιούνιος 2007167,90
79Ιούλιος 2007167,40
80Αύγουστος 2007168,60
81Σεπτέμβριος 2007166,30
82Οκτώβριος 2007162,90
83Νοέμβριος 2007169,50
84Δεκέμβριος 2007174,00
85Iανουάριος 2008172,70
86Φεβρουάριος 2008170,80
87Μάρτιος 2008176,60
88Απρίλιος 2008174,90
89Μάιος 2008173,70
90Ιούνιος 2008171,50
91Ιούλιος 2008166,40
92Αύγουστος 2008161,00
93Σεπτέμβριος 2008164,10
94Οκτώβριος 2008172,90
95Νοέμβριος 2008165,80
96Δεκέμβριος 2008162,10
97Iανουάριος 2009151,80
98Φεβρουάριος 2009148,40
99Μάρτιος 2009143,50
100Απρίλιος 2009149,80
101Μάιος 2009149,40
102Ιούνιος 2009147,40
103Ιούλιος 2009149,00
104Αύγουστος 2009151,30
105Σεπτέμβριος 2009149,10
106Οκτώβριος 2009146,60
107Νοέμβριος 2009148,00
108Δεκέμβριος 2009163,40
109Iανουάριος 2010159,50
110Φεβρουάριος 2010150,70
111Μάρτιος 2010156,60
112Απρίλιος 2010142,20
113Μάιος 2010139,70
114Ιούνιος 2010140,90
115Ιούλιος 2010134,30
116Αύγουστος 2010131,60
117Σεπτέμβριος 2010133,10
118Οκτώβριος 2010135,90
119Νοέμβριος 2010132,00
120Δεκέμβριος 2010132,70
121Iανουάριος 2011133,80
122Φεβρουάριος 2011134,50
123Μάρτιος 2011130,20
124Απρίλιος 2011130,70
125Μάιος 2011124,60
126Ιούνιος 2011124,70
127Ιούλιος 2011127,50
128Αύγουστος 2011125,80
129Σεπτέμβριος 2011123,50
130Οκτώβριος 2011122,90
131Νοέμβριος 2011121,20
132Δεκέμβριος 2011116,60
133Iανουάριος 2012120,70
134Φεβρουάριος 2012118,10
135Μάρτιος 2012110,40
136Απρίλιος 2012114,20
137Μάιος 2012110,70
138Ιούνιος 2012110,80
139Ιούλιος 2012114,80
140Αύγουστος 2012111,30
141Σεπτέμβριος 2012108,10
142Οκτώβριος 2012101,90
143Νοέμβριος 2012101,30
144Δεκέμβριος 2012106,90
145Iανουάριος 2013101,90
146Φεβρουάριος 2013102,70
147Μάρτιος 2013104,00
148Απρίλιος 201398,30
149Μάιος 2013106,60
150Ιούνιος 2013101,30
151Ιούλιος 201399,60
152Αύγουστος 2013101,20
153Σεπτέμβριος 2013102,00
154Οκτώβριος 2013100,60
155Νοέμβριος 2013103,60
156Δεκέμβριος 2013100,90
157Iανουάριος 201499,90
158Φεβρουάριος 2014101,20
159Μάρτιος 2014100,40
160Απρίλιος 2014102,90
161Μάιος 201499,90
162Ιούνιος 2014102,30
163Ιούλιος 2014101,70
164Αύγουστος 2014103,40
165Σεπτέμβριος 2014101,80
166Οκτώβριος 2014102,20
167Νοέμβριος 2014102,20
168Δεκέμβριος 201499,90
169Iανουάριος 2015101,10
170Φεβρουάριος 2015100,70
171Μάρτιος 2015101,30
172Απρίλιος 2015100,80
173Μάιος 2015103,90
174Ιούνιος 2015101,50
175Ιούλιος 201594,20
176Αύγουστος 2015100,80
177Σεπτέμβριος 201598,40
178Οκτώβριος 201599,30
179Νοέμβριος 201597,80
180Δεκέμβριος 2015100,30
181Iανουάριος 201699,70
182Φεβρουάριος 201694,50
183Μάρτιος 2016100,00
184Απρίλιος 201698,80
185Μάιος 201698,20
186Ιούνιος 201697,70
187Ιούλιος 2016101,60
188Αύγουστος 201698,80
189Σεπτέμβριος 2016100,60
190Οκτώβριος 2016101,70
191Νοέμβριος 2016101,80
192Δεκέμβριος 201699,80
193Ιανουάριος 2017100,20
194Φεβρουάριος 2017103,40
195Μάρτιος 201799,20
196Απρίλιος 2017100,90
197Μάιος 201799,40
198Ιούνιος 2017100,90
199Ιούλιος 2017102,60
200Αύγουστος 201799,40
201Σεπτέμβριος 201799,40
202Οκτώβριος 2017101,30
203Νοέμβριος 201799,50
204Δεκέμβριος 2017101,90
205Ιανουάριος 2018101,80
206Φεβρουάριος 2018103,10
207Μάρτιος 2018100,40
220Απρίλιος 2018102,60
221Μάιος 2018103,90
222Ιούνιος 2018102,00
223Ιουλιος 2018104,60
224Αύγουστος 2018102,20
225Σεπτέμβριος 2018101,50
226Οκτώβριος 201897,20
227Νοέμβριος 2018102,30
228Δεκέμβριος 2018102,50
229Ιανουάριος 201999,00
230Φεβρουάριος 2019100,70
231Μάρτιος 2019104,90
232Απρίλιος 2019100,20
233Μάιος 2019102,70
234Ιούνιος 2019104,10
235Ιούλιος 2019103,00
236Αύγουστος 2019103,70
237Σεπτέμβριος 2019105,80
238Οκτώβριος 2019102,80
239Νοέμβριος 2019106,30
240Δεκέμβριος 2019101,50
241Ιανουάριος 2020104,80
242Φεβρουάριος 2020103,60
243Μάρτιος 2020102,40
244Απρίλιος 202075,20
245Μάιος 2020100,60
246Ιούνιος 202099,90
247Ιούλιος 2020101,00
248Αύγουστος 2020102,70
249Σεπτέμβριος 2020101,50
250Οκτώβριος 2020106,00
251Νοέμβριος 202099,20
252Δεκέμβριος 202090,10
253Ιανουάριος 2021102,00
254Φεβρουάριος 2021101,10
255Μάρτιος 2021101,90
256Απρίλιος 2021104,30
257Μάιος 2021116,20
258Ιούνιος 2021114,80
259Ιούλιος 2021108,90

Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

wdt_IDΈτοςΑριθμός Οικοδομικών Αδειών
wdt_IDΈτοςΑριθμός Οικοδομικών Αδειών
1200779.407,00
2200866.740,00
3200957.001,00
4201050.982,00
5201136.075,00
6201222.836,00
7201316.416,00
8201413.434,00
9201513.350,00
10201612.641,00
11201713.785,00
12201815.180,00
13201917.229,00
14202018.768,00

Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη ως % ΑΕΠ

wdt_IDΈτοςΤελική Ιδιωτική Κατανάλωση* (% ΑΕΠ)Τελική Δημόσια Κατανάλωση (% ΑΕΠ)**Συνολική Τελική Κατανάλωση (% ΑΕΠ)***
wdt_IDΈτοςΤελική Ιδιωτική Κατανάλωση* (% ΑΕΠ)Τελική Δημόσια Κατανάλωση (% ΑΕΠ)**Συνολική Τελική Κατανάλωση (% ΑΕΠ)***
1199568,0017,8085,80
2199668,0017,6085,60
3199766,7017,7084,40
4199867,0017,5084,50
5199966,7018,0084,70
6200066,9018,3085,20
7200166,2018,7084,90
8200266,1019,2085,40
9200364,8019,0083,70
10200464,0019,2083,20
11200566,2020,0086,20
12200664,2020,2084,40
13200764,8020,5085,40
14200867,4020,7088,10
15200968,1023,3091,40
16201067,3022,4089,60
17201169,7022,1091,80
18201270,3022,2092,50
19201369,9020,6090,50
20201469,1020,6089,70
21201568,5020,4088,90
22201668,2020,4088,60
24201768,7020,4089,10
25201869,2019,6088,80
26201969,3019,7089,00
27202071,7022,4094,10

Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

ΈτοςΑκαθάριστος Σχηματισμός Παγίου ΚεφαλαίουΑποσβέσεις Παγίου ΚεφαλαίουΚαθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
wdt_IDΈτοςΑκαθάριστος Σχηματισμός Παγίου ΚεφαλαίουΑποσβέσεις Παγίου ΚεφαλαίουΚαθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
1199520,9014,306,50
2199623,9015,708,20
3199725,5017,008,50
4199830,6017,6013,00
5199934,3019,6014,70
6200035,2020,7014,50
7200137,6022,3015,30
8200238,6024,2014,40
9200345,3025,9019,40
10200447,3027,5019,80
11200541,5028,6012,90
12200651,6031,2020,40
13200760,5033,6027,00
14200857,6036,4021,30
15200949,4037,7011,70
16201037,1037,40-0,30
17201127,8035,70-7,90
18201221,7034,10-12,40
19201320,1032,40-12,30
20201419,2030,70-11,50
21201519,0029,40-10,40
22201619,2028,50-9,30
23201720,8027,90-7,10
24201819,5027,60-8,10
25201918,6027,10-8,50
26202018,4026,70-8,20

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

wdt_IDΈτοςΙσοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠΕξαγωγές ως % ΑΕΠΕισαγωγές ως % ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΙσοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠΕξαγωγές ως % ΑΕΠΕισαγωγές ως % ΑΕΠ
12002-6,8019,8027,70
22003-8,4018,6026,90
32004-7,7020,8028,20
42005-8,9021,3028,90
52006-11,5021,2030,90
62007-15,2022,4034,20
72008-15,1023,2035,00
82009-12,3018,9028,00
92010-10,1021,8028,50
102011-8,8025,4030,20
112012-3,5028,7032,10
122013-1,4030,2032,40
132014-0,7032,3033,60
142015-0,8032,1032,70
152016-1,8031,2032,20
162017-1,9034,8035,80
172018-2,9038,7040,50
182019-1,5039,6040,50
192020-6,7031,1037,90

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

wdt_IDΈτοςΙσοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠΠρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΙσοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠΠρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ
11996-8,202,10
21997-6,192,10
31998-6,302,30
41999-5,801,40
52000-4,101,80
62001-5,502,80
72002-6,000,80
82003-7,80-0,50
92004-8,80-2,90
102005-6,20-4,00
112006-5,90-1,50
122007-6,70-1,50
132008-10,20-2,20
142009-15,10-5,40
152010-11,20-10,10
162011-10,30-5,20
172012-8,90-2,70
182013-13,20-3,60
192014-3,60-9,00
202015-5,600,40
2120160,50-2,10
2220170,703,70
2320181,003,80
2420191,304,30

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

wdt_IDΤρίμηνοΕλλάδαΕ.Ε-27
wdt_IDΤρίμηνοΕλλάδαΕ.Ε-27
1Iανουάριος 2000115,10112,80
2Φεβρουάριος 2000117,60115,10
3Μάρτιος 2000120,20116,40
4Απρίλιος 2000119,50117,00
5Μάϊος 2000119,30117,80
6Ιούνιος 2000120,10115,70
7Ιούλιος 2000120,80116,10
8Αύγουστος 2000120,30116,50
9Σεπτέμβριος 2000120,10114,30
10Οκτώβριος 2000114,70114,80
11Νοέμβριος 2000114,80113,20
12Δεκέμβριος 2000116,20112,50
13Iανουάριος 2001112,80113,10
14Φεβρουάριος 2001112,80109,70
15Μάρτιος 2001111,80108,10
16Απρίλιος 2001113,10107,10
17Μάϊος 2001113,10103,70
18Ιούνιος 2001112,00102,90
19Ιούλιος 2001111,40102,10
20Αύγουστος 2001112,1099,40
21Σεπτέμβριος 2001112,7095,90
22Οκτώβριος 2001105,3091,70
23Νοέμβριος 2001104,3088,60
24Δεκέμβριος 2001103,9090,30
25Iανουάριος 2002106,6093,80
26Φεβρουάριος 2002107,8093,90
27Μάρτιος 2002107,5095,70
28Απρίλιος 2002103,8097,30
29Μάϊος 2002106,5097,80
30Ιούνιος 2002106,5096,30
31Ιούλιος 2002105,8095,00
32Αύγουστος 2002104,6093,20
33Σεπτέμβριος 2002102,6095,30
34Οκτώβριος 2002105,8093,50
35Νοέμβριος 2002107,2092,80
36Δεκέμβριος 2002105,8091,20
37Iανουάριος 2003106,1092,00
38Φεβρουάριος 2003104,5092,00
39Μάρτιος 2003102,8089,90
40Απρίλιος 200399,8092,50
41Μάϊος 2003102,9091,80
42Ιούνιος 2003104,7092,80
43Ιούλιος 2003105,4093,00
44Αύγουστος 2003105,5094,90
45Σεπτέμβριος 2003104,9096,20
46Οκτώβριος 2003108,3097,80
47Νοέμβριος 2003108,4099,30
48Δεκέμβριος 2003110,2098,50
49Iανουάριος 2004112,5098,00
50Φεβρουάριος 2004109,5098,80
51Μάρτιος 2004111,8098,20
52Απρίλιος 2004113,10100,30
53Μάϊος 2004111,10100,80
54Ιούνιος 2004109,60101,60
55Ιούλιος 2004107,70101,80
56Αύγουστος 2004105,50101,10
57Σεπτέμβριος 2004103,70102,50
58Οκτώβριος 2004103,80103,10
59Νοέμβριος 2004102,60101,80
60Δεκέμβριος 2004102,20101,00
61Iανουάριος 2005104,60101,70
62Φεβρουάριος 2005104,1099,80
63Μάρτιος 2005103,5098,90
64Απρίλιος 2005103,9098,60
65Μάϊος 2005101,4097,70
66Ιούνιος 2005100,1097,80
67Ιούλιος 2005100,1098,70
68Αύγουστος 2005101,2099,60
69Σεπτέμβριος 2005102,00100,00
70Οκτώβριος 2005101,80101,90
71Νοέμβριος 2005102,10101,80
72Δεκέμβριος 2005103,40102,50
73Iανουάριος 2006103,80104,30
74Φεβρουάριος 2006104,40104,10
75Μάρτιος 2006106,30105,60
76Απρίλιος 2006107,40107,70
77Μάϊος 2006108,40108,40
78Ιούνιος 2006109,20109,00
79Ιούλιος 2006109,30109,40
80Αύγουστος 2006108,50109,70
81Σεπτέμβριος 2006110,50110,20
82Οκτώβριος 2006110,30110,90
83Νοέμβριος 2006110,30111,00
84Δεκέμβριος 2006110,20111,90
85Iανουάριος 2007109,80110,50
86Φεβρουάριος 2007108,90110,80
87Μάρτιος 2007111,40111,90
88Απρίλιος 2007113,20112,40
89Μάϊος 2007111,80112,60
90Ιούνιος 2007110,50112,50
91Ιούλιος 2007111,20112,00
92Αύγουστος 2007111,50111,00
93Σεπτέμβριος 2007113,10108,90
94Οκτώβριος 2007110,70107,80
95Νοέμβριος 2007110,00106,80
96Δεκέμβριος 2007108,60105,50
97Iανουάριος 2008109,00104,10
98Φεβρουάριος 2008108,90102,60
99Μάρτιος 2008107,40102,50
100Απρίλιος 2008106,60100,40
101Μάϊος 2008104,30100,00
102Ιούνιος 2008104,2096,60
103Ιούλιος 2008104,3093,80
104Αύγουστος 2008104,1091,80
105Σεπτέμβριος 2008100,3091,00
106Οκτώβριος 200896,3084,70
107Νοέμβριος 200893,5079,50
108Δεκέμβριος 200887,9072,60
109Iανουάριος 200985,2071,80
110Φεβρουάριος 200981,9069,20
111Μάρτιος 200979,7067,50
112Απρίλιος 200980,8069,00
113Μάϊος 200982,3072,20
114Ιούνιος 200987,7075,00
115Ιούλιος 200986,8077,80
116Αύγουστος 200987,0081,80
117Σεπτέμβριος 200989,3084,40
118Οκτώβριος 200992,3087,20
119Νοέμβριος 200991,1089,60
120Δεκέμβριος 200990,8092,30
121Iανουάριος 201091,1094,10
122Φεβρουάριος 201088,8095,30
123Μάρτιος 201087,2097,40
124Απρίλιος 201087,1099,90
125Μάϊος 201082,6098,30
126Ιούνιος 201084,0098,90
127Ιούλιος 201085,70100,60
128Αύγουστος 201086,10101,10
129Σεπτέμβριος 201085,50102,00
130Οκτώβριος 201087,10102,90
131Νοέμβριος 201086,30104,70
132Δεκέμβριος 201085,90105,90
133Iανουάριος 201187,20106,20
134Φεβρουάριος 201189,60107,60
135Μάρτιος 201188,70106,70
136Απρίλιος 201185,80105,10
137Μάϊος 201185,60104,00
138Ιούνιος 201183,00103,60
139Ιούλιος 201183,50101,40
140Αύγουστος 201185,5097,40
141Σεπτέμβριος 201183,1094,10
142Οκτώβριος 201181,4093,40
143Νοέμβριος 201182,2093,30
144Δεκέμβριος 201183,5092,30
145Iανουάριος 201282,6092,50
146Φεβρουάριος 201282,9093,80
147Μάρτιος 201283,5094,50
148Απρίλιος 201284,5092,80
149Μάϊος 201283,5090,20
150Ιούνιος 201281,4089,90
151Ιούλιος 201282,6088,10
152Αύγουστος 201283,4086,80
153Σεπτέμβριος 201283,4085,30
154Οκτώβριος 201283,3084,50
155Νοέμβριος 201285,5085,70
156Δεκέμβριος 201289,9086,90
157Iανουάριος 201389,0088,20
158Φεβρουάριος 201390,7089,10
159Μάρτιος 201391,8089,00
160Απρίλιος 201392,5087,20
161Μάϊος 201396,5088,00
162Ιούνιος 201396,7089,50
163Ιούλιος 201395,2090,60
164Αύγουστος 201393,3092,60
165Σεπτέμβριος 201396,5095,30
166Οκτώβριος 201394,7096,10
167Νοέμβριος 201394,5097,50
168Δεκέμβριος 201394,4099,00
169Iανουάριος 201495,7099,70
170Φεβρουάριος 201498,0099,90
171Μάρτιος 2014100,60101,00
172Απρίλιος 201498,30100,60
173Μάϊος 2014101,30101,00
174Ιούνιος 2014106,10100,70
175Ιούλιος 2014105,40100,70
176Αύγουστος 2014105,0099,90
177Σεπτέμβριος 2014102,1099,00
178Οκτώβριος 2014105,00100,00
179Νοέμβριος 2014105,9099,80
180Δεκέμβριος 2014102,50100,10
181Iανουάριος 201598,00100,30
182Φεβρουάριος 201599,60101,20
183Μάρτιος 201598,70102,20
184Απρίλιος 201595,10102,60
185Μάϊος 201593,90102,90
186Ιούνιος 201593,40102,80
187Ιούλιος 201584,90103,30
188Αύγουστος 201579,40103,60
189Σεπτέμβριος 201587,20104,70
190Οκτώβριος 201590,00105,50
191Νοέμβριος 201590,30105,60
192Δεκέμβριος 201591,00106,10
193Iανουάριος 201694,70105,30
194Φεβρουάριος 201692,00103,90
195Μάρτιος 201693,20102,90
196Απρίλιος 201693,70103,70
197Μάϊος 201693,00104,00
198Ιούνιος 201693,10104,10
199Ιούλιος 201694,40104,30
200Αύγουστος 201695,90103,60
201Σεπτέμβριος 201694,70104,30
202Οκτώβριος 201696,90105,80
203Νοέμβριος 201695,60106,10
204Δεκέμβριος 201697,50107,50
205Iανουάριος 201797,70107,60
206Φεβρουάριος 201795,90107,50
207Μάρτιος 201796,00107,30
208Απρίλιος 201798,10108,70
209Μάϊος 201796,20109,00
210Ιούνιος 201796,50110,40
211Ιούλιος 2017100,10111,50
212Αύγουστος 2017101,30111,50
213Σεπτέμβριος 2017102,50112,50
214Οκτώβριος 2017100,40113,70
215Νοέμβριος 2017100,60114,00
216Δεκέμβριος 2017102,70115,00
217Ιανουάριος 2018103,20114,40
218Φεβρουάριος 2018105,60114,20
219Μάρτιος 2018101,20112,50
220Απρίλιος 2018104,50112,80
221Μάιος 2018105,50112,20
222Ιούνιος 2018104,00112,50
223Ιούλιος 2018106,40111,90
224Αύγουστος 2018106,10111,70
225Σεπτέμβριος 2018102,50111,00
226Οκτώβριος 2018102,40110,20
227Νοέμβριος 2018102,90109,90
228Δεκέμβριος 2018102,90108,30
229Ιανουάριος 2019101,50106,80
230Φεβρουάριος 2019103,20106,80
231Μάρτιος 2019103,20106,30
232Απρίλιος 2019102,20104,60
233Μάιος 2019102,60105,60
234Ιούνιος 2019102,90103,80
235Ιούλιος 2019106,80103,10
236Αύγουστος 2019109,70103,40
237Σεπτέμβριος 2019108,50102,00
238Οκτώβριος 2019108,00101,20
239Νοέμβριος 2019108,30101,70
240Δεκέμβριος 2019110,60101,70
241Ιανουάριος 2020109,70103,20
242Φεβρουάριος 2020113,40103,90
243Μάρτιος 2020109,5095,90
244Απρίλιος 202099,5067,10
245Μάιος 202088,8069,30
246Ιούνιος 202087,9077,80
247Ιούλιος 202091,1083,80
248Αύγουστος 202091,0088,40
249Σεπτέμβριος 202089,8091,50
250Οκτώβριος 202092,5091,70
251Νοέμβριος 202091,2088,60
252Δεκέμβριος 202091,8091,70
253Ιανουάριος 202190,7091,10
254Φεβρουάριος 202191,9093,10
255Μάρτιος 202196,9099,90
256Απρίλιος 202197,90109,90
257Μάιος 2021108,60114,00
258Ιούνιος 2021108,70117,10
259Ιούλιος 2021111,20118,00
260Αύγουστος 2021113,00116,50

Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

wdt_IDΈτοςΠοσοστό Πληθυσμού
wdt_IDΈτοςΠοσοστό Πληθυσμού
1199621,00
2199721,00
3199821,00
4199921,00
5200020,00
6200120,00
720020,00
8200320,70
9200419,90
10200519,60
11200620,50
12200720,30
13200820,10
14200919,70
15201020,10
16201121,40
17201223,10
18201323,10
19201422,10
20201521,40
21201621,20
22201720,20
23201818,50
24201917,90