Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους μια σειρά από δεκατρείς δείκτες που, όλοι μαζί, αποτυπώνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα διαδραστικά γραφήματα και οι πίνακες στο τέλος της σελίδας είναι συνδεδεμένα με μία βάση δεδομένων που θα ανανεώνεται συνεχώς με τα νέα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών.

Tελευταία ενημέρωση στοιχείων: 13/9/2021


Με αφορμή τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία, δημοσιεύσαμε, επίσης, τις προβλέψεις με εκτιμήσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση των εκτιμήσεων για την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους οικονομικούς φορείς.

Μπορείτε να βρείτε τις εκτιμήσεις εδώ:

Οι Εκτιμήσεις Των Φορέων Για Την Ελληνική Οικονομία

 


1. Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία του συνόλου των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί τον πιο συνηθισμένο δείκτη μέτρησης του συνολικού μεγέθους μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή πραγματικό ΑΕΠ μετρά το ΑΕΠ μιας χώρας όταν έχουμε αφαιρέσει την επίδραση της μεταβολής των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού.2. Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ. Δηλαδή, τη μακροχρόνια τάση και όχι τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του. Ο αρνητικός ρυθμός μεγέθυνσης υποδηλώνει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.3. Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας

Άνεργοι είναι τα άτομα εκείνα που έχουν συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας τους και παρ’ ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν, δεν βρίσκουν εργασία. Η ανεργία μετριέται ως ποσοστό στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Μακροχρόνια άνεργοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.4. Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

Tο Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος δείχνει την εγχώρια ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, τη δυνατότητα να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να πραγματοποιούνται επενδύσεις. Το σύνολο των εγχώριων καταθέσεων αποτελείται από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές. Repo είναι μια συμφωνία, όπου αφενός ο δανειζόμενος (π.χ. τράπεζα) συμφωνεί να πουλήσει σε έναν δανειστή (π.χ. φυσικό πρόσωπο) ένα χρεόγραφο σε συγκεκριμένη τιμή, και αφετέρου συμφωνεί να το επαναγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Χαρακτηριστικό των repos (συμφωνιών επαναγοράς) είναι ότι μπορεί να μετατραπούν σε χρήμα, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Σημείωση: στις παραπάνω μετρήσεις δεν προσμετράται ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική)», καθώς αφορά σε λογιστική διόρθωση του παθητικού των εμπορικών τραπεζών και όχι σε καταθέσεις.5. Μηνιαία  Εξέλιξη  Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής  Παραγωγής

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μετρά τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της συνολικής παραγωγής σε τέσσερις κλάδους: ορυχείων και λατομείων, μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 6. Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο μετρά τη μεταβολή του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (π.χ. τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.α.).7. Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

Ο αριθμός νέων οικοδομικών αδειών αποτελεί μας σημαντική παράμετρο της ανάλυσης της εικόνας της κτηματαγοράς μιας χώρας.8. Ιδιωτική και Δημόσια Καταναλωτική Δαπάνη

 

Το ΑΕΠ μιας χώρας ισούται με το άθροισμα α) της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυρικά (ΜΚΙΕΝ), β) της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες της κυβέρνησης, γ) των επενδύσεων και δ) των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών (εάν από τις εξαγωγές αφαιρέσουμε τις εισαγωγές).


Δεδομένου ότι οι καθαρές εξαγωγές είναι διαχρονικά αρνητικές (βλέπε ενότητα 10), το γεγονός ότι η τελική δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση ξεπέρασε το 90% του ΑΕΠ στην αρχή της οικονομικής κρίσης –και διατηρείται άνω του 89% εφεξής– περιορίζει τις εγχώριες αποταμιεύσεις και δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στις επενδύσεις (βλέπε ενότητα 9).


* Το σύνολο τελικής κατανάλωσης Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ.
** Το σύνολο συλλογικής και ατομικής τελικής κατανάλωσης της Γενικής Κυβερνήσεως.
*** Το άθροισμα της τελικής ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης."

 9. Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

 

Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο μετριούνται με τον εθνικολογιστικό λογαριασμό του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ). Το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονομία δεν επηρεάζεται μόνο από τις επενδύσεις σε αυτό, καθώς παράλληλα ένα μέρος του χάνει την αξία του από τη χρήση ή την παλαιότητά του. Η φυσιολογική αυτή ανάλωση-απομείωση μετριέται από το λογαριασμό των Αποσβέσεων Παγίου Κεφαλαίου. Η τελική μεταβολή του παγίου κεφαλαίου στην οικονομία, μετριέται από τη διαφορά των δύο παραπάνω λογαριασμών και ονομάζεται Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΚΣΠΚ).

Η Ελλάδα διατηρεί αρνητικό Καθαρό Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου από το 2011. Οι σωρευμένες, μάλιστα, απώλειες παγίου κεφαλαίου ξεπερνούν τα €95 δισ. Η μείωση αυτή του φυσικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων (δυνητικό προϊόν πλήρους απασχόλησης), μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και κατά συνέπεια μείωση των πραγματικών μισθών. Δεν νοείται πραγματική ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς αύξηση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου της. 10. Εξαγωγές, Εισαγωγές και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) είναι το άθροισμα του Εμπορικού Ισοζυγίου και του Ισοζυγίου Υπηρεσιών (τα δύο αυτά ισοζύγια, τα οποία αποτελούν το κυρίαρχο μέρος του ΙΤΣ, ορίζουν από κοινού τις καθαρές εξαγωγές: έσοδα εξαγωγών μείον έξοδα εισαγωγών), του Ισοζυγίου Εισοδημάτων (εισρέοντα εισοδήματα από το εξωτερικό μείον εκρέοντα εισοδήματα προς το εξωτερικό) και του Ισοζυγίου Τρεχουσών Μεταβιβάσεων (διεθνείς εισπράξεις μείον διεθνείς πληρωμές Γενικής Κυβέρνησης, μη συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού). Όταν μια χώρα εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει, δίχως να μπορεί να καλύψει τη διαφορά με εισοδήματα ή μεταβιβάσεις από το εξωτερικό, αντιμετωπίζει έλλειμμα στο ΙΤΣ. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα, χρειάζεται να καταφύγει σε διεθνή δανεισμό ή να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό. Αντίθετα, όταν έχει πλεόνασμα στο ΙΤΣ, δανείζει σε ξένες χώρες ή αγοράζει περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή.

* Από τον Ιανουάριο του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος προσάρμοσε τη μεθοδολογία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας στις συστάσεις και τους ορισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην τελευταία (6η) έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωμών (BPM6). Ιστορικά στοιχεία με βάση τη νέα μεθοδολογία είναι διαθέσιμα από τον Ιανουάριο του 2002.  11. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
Ως % ΑΕΠ

Η Γενική Κυβέρνηση μαζί με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε δημόσιο τομέα μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Κυβέρνηση έχει τρεις υποτομείς: α) την Κεντρική Κυβέρνηση, β) την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και γ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ΙΓΚ) ή αλλιώς Δημοσιονομικό Ισοζύγιο ισούται με τα έσοδα  (π.χ. κυρίως φόροι, αποκρατικοποιήσεις) μείον τα έξοδα (π.χ. συντάξεις, μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, επιδόματα κ.α.) της  Γενικής Κυβέρνησης. Το έλλειμμα στο ΙΓΚ, δηλαδή όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, καλύπτεται συνήθως με κρατικό δανεισμό. Η διαχρονική συσσώρευση ελλειμμάτων σε μια οικονομία αυξάνει το δημόσιο χρέος και μπορεί να οδηγήσει στην χρεοκοπία.

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ονομάζεται το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης όταν έχουν αφαιρεθεί  οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.12. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic Sentiment Indicator) είναι ένας σύνθετος μηνιαίος δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος συντελείται από 5 υπο-δείκτες με άνισα βάρη (Δείκτης Κλίματος Βιομηχανίας: 40%, Κατασκευών: 5%, Υπηρεσιών: 30%, Λιανεμπορίου: 5% και Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης: 20%) και αποδίδει τις προσδοκίες των συνιστωσών της οικονομίας ως προς την προσεχή πορεία της. Ο δείκτης αυτός, εκ κατασκευής, διαθέτει μια διαχρονική-διακρατική μέση τιμή ίση με 100 και τυπική απόκλιση ίση με 10. Συνεπώς, μια τιμή της τάξεως του 100 αποδίδει μια ουδέτερη κατάσταση ως προς τις προσδοκίες των συντελεστών της οικονομίας, ενώ μια απομάκρυνση μίας, μιάμιση ή δύο τυπικών αποκλίσεων από αυτήν ερμηνεύει ολοένα και πιο έντονες θετικές ή αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας. 13. Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με διαθέσιμο εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μεταβιβάσεων) κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους ιθύνοντες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
 στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα datasets των συγκεκριμένων δεικτών
Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

wdt_ID Τρίμηνο Σε Εκ. Ευρώ
1 1995Q1 40,80
2 1995Q2 41,20
3 1995Q3 41,40
4 1995Q4 41,60
5 1996Q1 41,90
6 1996Q2 42,10
7 1996Q3 42,70
8 1996Q4 43,10
9 1997Q1 43,40
10 1997Q2 44,10
11 1997Q3 44,80
12 1997Q4 45,20
13 1998Q1 45,80
14 1998Q2 46,00
15 1998Q3 46,20
16 1998Q4 46,50
17 1999Q1 46,90
18 1999Q2 47,30
19 1999Q3 47,50
20 1999Q4 48,30
21 2000Q1 48,40
22 2000Q2 48,90
23 2000Q3 49,80
24 2000Q4 50,50
25 2001Q1 51,10
26 2001Q2 51,00
27 2001Q3 51,80
28 2001Q4 52,00
29 2002Q1 52,40
30 2002Q2 53,60
31 2002Q3 53,90
32 2002Q4 54,30
33 2003Q1 55,40
34 2003Q2 56,40
35 2003Q3 56,70
36 2003Q4 58,00
37 2004Q1 59,00
38 2004Q2 59,00
39 2004Q3 59,80
40 2004Q4 59,60
41 2005Q1 59,20
42 2005Q2 59,40
43 2005Q3 60,20
44 2005Q4 60,50
45 2006Q1 62,40
46 2006Q2 62,60
47 2006Q3 62,90
48 2006Q4 64,50
49 2007Q1 64,00
50 2007Q2 65,90
51 2007Q3 65,50
52 2007Q4 65,20
53 2008Q1 65,60
54 2008Q2 65,10
55 2008Q3 65,10
56 2008Q4 64,20
57 2009Q1 61,10
58 2009Q2 62,80
59 2009Q3 62,40
60 2009Q4 62,40
61 2010Q1 59,00
62 2010Q2 56,80
63 2010Q3 54,90
64 2010Q4 54,40
65 2011Q1 52,40
66 2011Q2 51,40
67 2011Q3 50,40
68 2011Q4 48,20
69 2012Q1 47,90
70 2012Q2 47,20
71 2012Q3 46,50
72 2012Q4 46,10
73 2013Q1 45,60
74 2013Q2 45,70
75 2013Q3 45,70
76 2013Q4 46,00
77 2014Q1 46,00
78 2014Q2 45,90
79 2014Q3 46,40
80 2014Q4 45,90
81 2015Q1 46,20
82 2015Q2 46,10
83 2015Q3 45,20
84 2015Q4 46,00
85 2016Q1 45,60
86 2016Q2 45,50
87 2016Q3 45,60
88 2016Q4 45,90
89 2017Q1 45,80
90 2017Q2 46,10
91 2017Q3 46,60
92 2017Q4 46,20
93 2018Q1 46,80
94 2018Q2 46,90
95 2018Q3 46,70
96 2018Q4 47,00
97 2019Q1 47,40
98 2019Q2 47,80
99 2019Q3 47,80
100 2019Q4 47,70
101 2020 Q1 46,90
102 2020 Q2 40,30
103 2020 Q3 42,60
104 2020 Q4 44,20
105 2021 Q1 46,10
106 2021 Q2 47,00
107 2021 Q3 48,30

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
1 1996 2,86
2 1997 4,48
3 1998 3,89
4 1999 3,07
5 2000 3,92
6 2001 4,13
7 2002 3,92
8 2003 5,79
9 2004 5,06
10 2005 0,60
11 2006 5,65
12 2007 3,27
13 2008 -0,34
14 2009 -4,30
15 2010 -5,48
16 2011 -10,15
17 2012 -7,08
18 2013 -2,74
19 2014 0,70
20 2015 -0,41
21 2016 -0,49
22 2017 1,28
23 2018 1,56
24 2019 1,86
25 2020 -8,20

Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας Ανά Ηλικιακή Ομάδα

wdt_ID Τρίμηνο % Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24 % Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
wdt_ID Τρίμηνο % Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24 % Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
1 2001 Q1 11,20 5,00 28,95 5,71
2 2001 Q2 10,50 5,00 27,93 5,51
3 2001 Q3 10,20 5,39 26,86 5,45
4 2001 Q4 11,20 5,77 28,42 5,50
5 2002 Q1 11,40 5,69 28,61 5,54
6 2002 Q2 10,00 5,15 25,83 5,22
7 2002 Q3 9,80 5,09 25,55 5,16
8 2002 Q4 10,20 5,17 26,24 5,24
9 2003 Q1 10,40 5,14 26,71 5,28
10 2003 Q2 9,40 4,78 25,37 5,27
11 2003 Q3 9,30 4,83 26,56 5,32
12 2003 Q4 10,00 5,72 27,89 5,54
13 2004 Q1 11,40 5,36 28,40 5,48
14 2004 Q2 10,30 4,93 26,13 5,62
15 2004 Q3 10,20 4,77 25,20 5,65
16 2004 Q4 10,50 4,87 26,26 5,64
17 2005 Q1 10,50 4,68 25,40 5,41
18 2005 Q2 9,80 4,37 25,04 5,22
19 2005 Q3 9,80 4,46 26,03 5,15
20 2005 Q4 9,90 4,42 26,70 4,97
21 2006 Q1 9,80 4,33 25,11 5,07
22 2006 Q2 8,90 4,03 24,29 4,91
23 2006 Q3 8,40 3,93 24,21 4,77
24 2006 Q4 8,90 4,02 26,29 4,76
25 2007 Q1 9,20 4,03 24,79 4,40
26 2007 Q2 8,20 3,70 21,69 4,10
27 2007 Q3 8,00 3,68 21,91 4,17
28 2007 Q4 8,20 3,72 22,32 4,01
29 2008 Q1 8,40 3,68 23,27 3,85
30 2008 Q2 7,30 3,27 20,37 3,60
31 2008 Q3 7,30 3,25 21,04 3,60
32 2008 Q4 8,00 3,44 22,80 3,56
33 2009 Q1 9,50 3,88 25,29 3,71
34 2009 Q2 9,00 3,66 24,44 3,69
35 2009 Q3 9,40 3,87 24,73 3,85
36 2009 Q4 10,50 4,21 28,35 4,28
37 2010 Q1 11,90 4,51 30,58 5,01
38 2010 Q2 12,00 4,56 31,35 5,39
39 2010 Q3 12,60 4,87 32,81 5,74
40 2010 Q4 14,40 5,51 37,19 6,55
41 2011 Q1 16,10 6,01 39,92 7,17
42 2011 Q2 16,50 6,37 43,30 8,07
43 2011 Q3 17,90 6,94 45,37 9,11
44 2011 Q4 20,90 7,72 50,16 10,93
45 2012 Q1 22,80 7,95 52,81 12,45
46 2012 Q2 23,80 8,11 53,95 13,56
47 2012 Q3 24,90 8,47 56,56 15,09
48 2012 Q4 26,20 8,64 57,93 16,68
49 2013 Q1 27,60 8,84 59,99 17,55
50 2013 Q2 27,30 9,05 59,18 17,78
51 2013 Q3 27,20 8,76 57,15 18,83
52 2013 Q4 27,80 8,81 56,73 19,57
53 2014 Q1 27,80 8,39 56,72 19,87
54 2014 Q2 26,60 7,84 51,99 19,76
55 2014 Q3 25,50 7,75 49,55 19,25
56 2014 Q4 26,10 7,88 51,50 19,02
57 2015 Q1 26,60 7,54 51,86 19,06
58 2015 Q2 24,60 6,83 49,48 17,96
59 2015 Q3 24,00 6,62 48,83 17,70
60 2015 Q4 24,40 6,79 48,96 18,11
61 2016 Q1 24,90 6,60 50,90 17,49
62 2016 Q2 23,10 6,18 49,10 16,67
63 2016 Q3 22,60 5,89 44,13 16,70
64 2016 Q4 23,60 5,98 45,22 16,91
65 2017 Q1 23,30 6,04 46,85 16,32
66 2017 Q2 21,10 43,80 15,64
67 2017 Q3 20,20 40,09 15,32
68 2017 Q4 21,20 43,60 15,24
69 2018 Q1 21,20 43,05 14,49
70 2018 Q2 19,00 38,79 13,71
71 2018 Q3 18,30 36,29 13,13
72 2018 Q4 18,70 40,00 12,96
73 2019 Q1 19,20 40,93 12,48
74 2019 Q2 16,90 33,59 11,97
75 2019 Q3 16,40 32,42 12,04
76 2019 Q4 16,80 34,05 12,08
77 2020 Q1 16,20 34,45 11,43
78 2020 Q2 16,70 36,06 11,03
79 2020 Q3 16,20 34,18 10,17
80 2020 Q4 16,20 35,34 10,76
81 2021 Q1 17,10 43,30 10,21
82 2021 Q2 15,80 38,19 9,75
83 2021 Q3 13,00 29,41 8,78

Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

wdt_ID Μήνας Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
wdt_ID Μήνας Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
1 Iανουάριος 2001 118,11
2 Φεβρουάριος 2001 120,11
3 Μάρτιος 2001 121,77
4 Απρίλιος 2001 124,51
5 Μάιος 2001 125,19
6 Ιούνιος 2001 127,27
7 Ιούλιος 2001 128,43
8 Αύγουστος 2001 129,34
9 Σεπτέμβριος 2001 130,87
10 Οκτώβριος 2001 133,71
11 Νοέμβριος 2001 134,46
12 Δεκέμβριος 2001 135,73
13 Iανουάριος 2002 132,53
14 Φεβρουάριος 2002 135,11
15 Μάρτιος 2002 133,31
16 Απρίλιος 2002 135,40
17 Μάιος 2002 133,33
18 Ιούνιος 2002 134,48
19 Ιούλιος 2002 135,34
20 Αύγουστος 2002 134,78
21 Σεπτέμβριος 2002 135,95
22 Οκτώβριος 2002 135,94
23 Νοέμβριος 2002 133,04
24 Δεκέμβριος 2002 133,85
25 Iανουάριος 2003 134,07
26 Φεβρουάριος 2003 131,50
27 Μάρτιος 2003 132,02
28 Απρίλιος 2003 131,96
29 Μάιος 2003 131,81
30 Ιούνιος 2003 134,07
31 Ιούλιος 2003 134,70
32 Αύγουστος 2003 135,29
33 Σεπτέμβριος 2003 137,30
34 Οκτώβριος 2003 136,96
35 Νοέμβριος 2003 138,29
36 Δεκέμβριος 2003 140,03
37 Iανουάριος 2004 140,44
38 Φεβρουάριος 2004 145,95
39 Μάρτιος 2004 143,38
40 Απρίλιος 2004 147,95
41 Μάιος 2004 149,84
42 Ιούνιος 2004 152,32
43 Ιούλιος 2004 153,45
44 Αύγουστος 2004 153,31
45 Σεπτέμβριος 2004 158,49
46 Οκτώβριος 2004 156,80
47 Νοέμβριος 2004 158,80
48 Δεκέμβριος 2004 159,85
49 Iανουάριος 2005 160,76
50 Φεβρουάριος 2005 165,48
51 Μάρτιος 2005 162,89
52 Απρίλιος 2005 168,19
53 Μάιος 2005 170,92
54 Ιούνιος 2005 172,43
55 Ιούλιος 2005 172,32
56 Αύγουστος 2005 173,25
57 Σεπτέμβριος 2005 180,67
58 Οκτώβριος 2005 184,18
59 Νοέμβριος 2005 187,02
60 Δεκέμβριος 2005 187,59
61 Iανουάριος 2006 189,26
62 Φεβρουάριος 2006 189,27
63 Μάρτιος 2006 190,98
64 Απρίλιος 2006 190,89
65 Μάιος 2006 198,31
66 Ιούνιος 2006 197,61
67 Ιούλιος 2006 197,68
68 Αύγουστος 2006 198,85
69 Σεπτέμβριος 2006 202,03
70 Οκτώβριος 2006 205,02
71 Νοέμβριος 2006 205,14
72 Δεκέμβριος 2006 211,46
73 Iανουάριος 2007 214,66
74 Φεβρουάριος 2007 219,40
75 Μάρτιος 2007 225,31
76 Απρίλιος 2007 224,65
77 Μάιος 2007 228,11
78 Ιούνιος 2007 232,50
79 Ιούλιος 2007 236,46
80 Αύγουστος 2007 236,62
81 Σεπτέμβριος 2007 236,69
82 Οκτώβριος 2007 236,52
83 Νοέμβριος 2007 241,96
84 Δεκέμβριος 2007 248,71
85 Iανουάριος 2008 249,72
86 Φεβρουάριος 2008 251,53
87 Μάρτιος 2008 254,47
88 Απρίλιος 2008 258,59
89 Μάιος 2008 263,31
90 Ιούνιος 2008 267,12
91 Ιούλιος 2008 267,20
92 Αύγουστος 2008 270,65
93 Σεπτέμβριος 2008 273,88
94 Οκτώβριος 2008 279,47
95 Νοέμβριος 2008 280,64
96 Δεκέμβριος 2008 280,39
97 Iανουάριος 2009 279,61
98 Φεβρουάριος 2009 278,27
99 Μάρτιος 2009 277,64
100 Απρίλιος 2009 281,62
101 Μάιος 2009 278,05
102 Ιούνιος 2009 281,42
103 Ιούλιος 2009 276,74
104 Αύγουστος 2009 279,78
105 Σεπτέμβριος 2009 282,16
106 Οκτώβριος 2009 279,19
107 Νοέμβριος 2009 277,40
108 Δεκέμβριος 2009 279,54
109 Iανουάριος 2010 273,96
110 Φεβρουάριος 2010 273,21
111 Μάρτιος 2010 270,95
112 Απρίλιος 2010 262,62
113 Μάιος 2010 260,68
114 Ιούνιος 2010 256,27
115 Ιούλιος 2010 249,46
116 Αύγουστος 2010 248,61
117 Σεπτέμβριος 2010 253,30
118 Οκτώβριος 2010 250,39
119 Νοέμβριος 2010 246,98
120 Δεκέμβριος 2010 247,19
121 Iανουάριος 2011 244,67
122 Φεβρουάριος 2011 243,28
123 Μάρτιος 2011 244,37
124 Απρίλιος 2011 237,80
125 Μάιος 2011 224,21
126 Ιούνιος 2011 219,03
127 Ιούλιος 2011 227,11
128 Αύγουστος 2011 220,54
129 Σεπτέμβριος 2011 212,92
130 Οκτώβριος 2011 204,60
131 Νοέμβριος 2011 202,76
132 Δεκέμβριος 2011 202,19
133 Iανουάριος 2012 199,11
134 Φεβρουάριος 2012 192,59
135 Μάρτιος 2012 191,64
136 Απρίλιος 2012 193,63
137 Μάιος 2012 184,55
138 Ιούνιος 2012 176,25
139 Ιούλιος 2012 180,10
140 Αύγουστος 2012 179,63
141 Σεπτέμβριος 2012 180,57
142 Οκτώβριος 2012 181,33
143 Νοέμβριος 2012 182,36
144 Δεκέμβριος 2012 191,20
145 Iανουάριος 2013 193,75
146 Φεβρουάριος 2013 195,55
147 Μάρτιος 2013 195,44
148 Απρίλιος 2013 190,34
149 Μάιος 2013 191,28
150 Ιούνιος 2013 189,72
151 Ιούλιος 2013 191,67
152 Αύγουστος 2013 192,90
153 Σεπτέμβριος 2013 191,92
154 Οκτώβριος 2013 190,71
155 Νοέμβριος 2013 190,78
156 Δεκέμβριος 2013 190,46
157 Iανουάριος 2014 187,50
158 Φεβρουάριος 2014 186,84
159 Μάρτιος 2014 188,81
160 Απρίλιος 2014 189,57
161 Μάιος 2014 187,42
162 Ιούνιος 2014 191,60
163 Ιούλιος 2014 193,43
164 Αύγουστος 2014 192,88
165 Σεπτέμβριος 2014 192,48
166 Οκτώβριος 2014 192,18
167 Νοέμβριος 2014 191,73
168 Δεκέμβριος 2014 186,63
169 Iανουάριος 2015 173,52
170 Φεβρουάριος 2015 165,42
171 Μάρτιος 2015 161,60
172 Απρίλιος 2015 155,09
173 Μάιος 2015 151,01
174 Ιούνιος 2015 140,34
175 Ιούλιος 2015 138,99
176 Αύγουστος 2015 139,35
177 Σεπτέμβριος 2015 140,36
178 Οκτώβριος 2015 139,57
179 Νοέμβριος 2015 137,60
180 Δεκέμβριος 2015 140,21
181 Iανουάριος 2016 138,54
182 Φεβρουάριος 2016 138,08
183 Μάρτιος 2016 137,30
184 Απρίλιος 2016 136,55
185 Μάιος 2016 137,11
186 Ιούνιος 2016 138,89
187 Ιούλιος 2016 140,19
188 Αύγουστος 2016 141,19
189 Σεπτέμβριος 2016 141,34
190 Οκτώβριος 2016 143,44
191 Νοέμβριος 2016 144,93
192 Δεκέμβριος 2016 140,21
193 Ιανουάριος 2017 139,44
194 Φεβρουάριος 2017 138,80
195 Μάρτιος 2017 138,40
196 Απρίλιος 2017 138,47
197 Μάιος 2017 138,81
198 Ιούνιος 2017 139,62
199 Ιούλιος 2017 139,84
200 Αύγουστος 2017 141,28
201 Σεπτέμβριος 2017 141,44
202 Οκτώβριος 2017 144,85
203 Νοέμβριος 2017 146,26
204 Δεκέμβριος 2017 144,26
205 Ιανούαριος 2018 145,28
206 Φεβρουάριος 2018 146,06
207 Μάρτιος 2018 146,81
208 Απρίλιος 2018 147,89
209 Μάιος 2018 149,49
210 Ιούνιος 2018 150,71
211 Ιούλιος 2018 151,73
212 Αύγουστος 2018 153,95
213 Σεπτέμβριος 2018 154,35
214 Οκτώβριος 2018 154,96
215 Νοέμβριος 2018 154,71
216 Δεκέμβριος 2018 159,47
217 Ιανουάριος 2019 157,71
218 Φεβρουάριος 2019 157,08
219 Μάρτιος 2019 157,85
220 Απρίλιος 2019 157,10
221 Μάιος 2019 158,16
222 Ιούνιος 2019 160,75
223 Ιούλιος 2019 159,53
224 Αύγουστος 2019 160,36
225 Σεπτέμβριος 2019 161,30
226 Οκτώβριος 2019 161,25
227 Νοέμβριος 2019 162,17
228 Δεκέμβριος 2019 166,86
229 Ιανουάριος 2020 165,20
230 Φεβρουάριος 2020 165,65
231 Μάρτιος 2020 170,53
232 Απρίλιος 2020 168,03
233 Μάιος 2020 167,80
234 Ιούνιος 2020 168,99
235 Ιούλιος 2020 170,83
236 Αύγουστος 2020 170,93
237 Σεπτέμβριος 2020 172,03
238 Οκτώβριος 2020 174,36
239 Νοέμβριος 2020 176,77
240 Δεκέμβριος 2020 181,99
241 Ιανουάριος 2021 180,50
242 Φεβρουάριος 2021 180,78
243 Μάρτιος 2021 183,25
244 Απρίλιος 2021 186,53
245 Μάιος 2021 187,49
246 Ιούνιος 2021 190,06
247 Ιούλιος 2021 191,72
248 Σεπτέμβριος 2021 194,20
249 Οκτώβριος 2021 195,10

Μηνιαία εξέλιξη Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγή

wdt_ID Μήνας Δείκτης
wdt_ID Μήνας Δείκτης
1 Ιανουάριος 2000 123,45
2 Φεβρουάριος 2000 135,64
3 Μάρτιος 2000 141,18
4 Απρίλιος 2000 140,10
5 Μάιος 2000 139,73
6 Ιούνιος 2000 147,56
7 Ιούλιος 2000 148,72
8 Αύγουστος 2000 131,02
9 Σεπτέμβριος 2000 141,50
10 Οκτώβριος 2000 137,49
11 Νοέμβριος 2000 136,60
12 Δεκέμβριος 2000 133,89
13 Ιανουάριος 2001 123,97
14 Φεβρουάριος 2001 134,65
15 Μάρτιος 2001 133,55
16 Απρίλιος 2001 130,66
17 Μάιος 2001 137,55
18 Ιούνιος 2001 142,18
19 Ιούλιος 2001 144,84
20 Αύγουστος 2001 127,13
21 Σεπτέμβριος 2001 139,82
22 Οκτώβριος 2001 134,62
23 Νοέμβριος 2001 134,59
24 Δεκέμβριος 2001 121,04
25 Ιανουάριος 2002 119,19
26 Φεβρουάριος 2002 133,08
27 Μάρτιος 2002 135,05
28 Απρίλιος 2002 136,60
29 Μάιος 2002 134,52
30 Ιούνιος 2002 143,53
31 Ιούλιος 2002 146,66
32 Αύγουστος 2002 123,37
33 Σεπτέμβριος 2002 138,28
34 Οκτώβριος 2002 134,94
35 Νοέμβριος 2002 134,47
36 Δεκέμβριος 2002 129,90
37 Ιανουάριος 2003 120,80
38 Φεβρουάριος 2003 129,99
39 Μάρτιος 2003 133,31
40 Απρίλιος 2003 134,21
41 Μάιος 2003 138,45
42 Ιούνιος 2003 144,46
43 Ιούλιος 2003 148,69
44 Αύγουστος 2003 120,91
45 Σεπτέμβριος 2003 144,52
46 Οκτώβριος 2003 135,74
47 Νοέμβριος 2003 132,15
48 Δεκέμβριος 2003 132,91
49 Ιανουάριος 2004 118,87
50 Φεβρουάριος 2004 132,77
51 Μάρτιος 2004 138,79
52 Απρίλιος 2004 138,68
53 Μάιος 2004 142,07
54 Ιούνιος 2004 145,39
55 Ιούλιος 2004 151,69
56 Αύγουστος 2004 120,57
57 Σεπτέμβριος 2004 145,09
58 Οκτώβριος 2004 130,35
59 Νοέμβριος 2004 134,14
60 Δεκέμβριος 2004 129,70
61 Ιανουάριος 2005 121,50
62 Φεβρουάριος 2005 132,18
63 Μάρτιος 2005 132,07
64 Απρίλιος 2005 130,94
65 Μάιος 2005 138,12
66 Ιούνιος 2005 140,61
67 Ιούλιος 2005 145,22
68 Αύγουστος 2005 125,02
69 Σεπτέμβριος 2005 143,89
70 Οκτώβριος 2005 133,15
71 Νοέμβριος 2005 132,64
72 Δεκέμβριος 2005 127,24
73 Ιανουάριος 2006 119,31
74 Φεβρουάριος 2006 131,95
75 Μάρτιος 2006 138,21
76 Απρίλιος 2006 133,91
77 Μάιος 2006 141,74
78 Ιούνιος 2006 145,19
79 Ιούλιος 2006 145,42
80 Αύγουστος 2006 127,32
81 Σεπτέμβριος 2006 140,15
82 Οκτώβριος 2006 134,11
83 Νοέμβριος 2006 128,98
84 Δεκέμβριος 2006 129,89
85 Ιανουάριος 2007 127,40
86 Φεβρουάριος 2007 136,77
87 Μάρτιος 2007 134,94
88 Απρίλιος 2007 134,91
89 Μάιος 2007 142,23
90 Ιούνιος 2007 147,70
91 Ιούλιος 2007 153,18
92 Αύγουστος 2007 128,31
93 Σεπτέμβριος 2007 144,65
94 Οκτώβριος 2007 135,10
95 Νοέμβριος 2007 135,66
96 Δεκέμβριος 2007 132,45
97 Ιανουάριος 2008 125,71
98 Φεβρουάριος 2008 128,85
99 Μάρτιος 2008 128,87
100 Απρίλιος 2008 135,52
101 Μάιος 2008 133,23
102 Ιούνιος 2008 146,80
103 Ιούλιος 2008 149,73
104 Αύγουστος 2008 124,76
105 Σεπτέμβριος 2008 139,06
106 Οκτώβριος 2008 128,95
107 Νοέμβριος 2008 124,00
108 Δεκέμβριος 2008 121,50
109 Ιανουάριος 2009 108,31
110 Φεβρουάριος 2009 121,25
111 Μάρτιος 2009 120,03
112 Απρίλιος 2009 117,62
113 Μάιος 2009 121,77
114 Ιούνιος 2009 127,67
115 Ιούλιος 2009 134,51
116 Αύγουστος 2009 112,64
117 Σεπτέμβριος 2009 126,41
118 Οκτώβριος 2009 116,63
119 Νοέμβριος 2009 117,55
120 Δεκέμβριος 2009 113,31
121 Ιανουάριος 2010 102,77
122 Φεβρουάριος 2010 109,55
123 Μάρτιος 2010 114,89
124 Απρίλιος 2010 110,28
125 Μάιος 2010 115,71
126 Ιούνιος 2010 121,35
127 Ιούλιος 2010 121,68
128 Αύγουστος 2010 111,76
129 Σεπτέμβριος 2010 113,05
130 Οκτώβριος 2010 112,22
131 Νοέμβριος 2010 110,56
132 Δεκέμβριος 2010 109,29
133 Ιανουάριος 2011 99,65
134 Φεβρουάριος 2011 105,95
135 Μάρτιος 2011 108,58
136 Απρίλιος 2011 103,28
137 Μάιος 2011 107,91
138 Ιούνιος 2011 108,76
139 Ιούλιος 2011 122,76
140 Αύγουστος 2011 102,35
141 Σεπτέμβριος 2011 116,80
142 Οκτώβριος 2011 100,26
143 Νοέμβριος 2011 102,85
144 Δεκέμβριος 2011 96,95
145 Ιανουάριος 2012 95,78
146 Φεβρουάριος 2012 99,22
147 Μάρτιος 2012 101,20
148 Απρίλιος 2012 100,46
149 Μάιος 2012 105,94
150 Ιούνιος 2012 109,73
151 Ιούλιος 2012 119,19
152 Αύγουστος 2012 105,59
153 Σεπτέμβριος 2012 109,84
154 Οκτώβριος 2012 104,74
155 Νοέμβριος 2012 100,42
156 Δεκέμβριος 2012 98,74
157 Ιανουάριος 2013 92,82
158 Φεβρουάριος 2013 96,40
159 Μάρτιος 2013 100,84
160 Απρίλιος 2013 101,44
161 Μάιος 2013 101,27
162 Ιούνιος 2013 112,21
163 Ιούλιος 2013 110,56
164 Αύγουστος 2013 99,76
165 Σεπτέμβριος 2013 106,35
166 Οκτώβριος 2013 98,34
167 Νοέμβριος 2013 93,80
168 Δεκέμβριος 2013 97,38
169 Ιανουάριος 2014 90,18
170 Φεβρουάριος 2014 96,91
171 Μάρτιος 2014 96,87
172 Απρίλιος 2014 98,24
173 Μάιος 2014 101,60
174 Ιούνιος 2014 106,41
175 Ιούλιος 2014 110,64
176 Αύγουστος 2014 95,08
177 Σεπτέμβριος 2014 101,74
178 Οκτώβριος 2014 98,31
179 Νοέμβριος 2014 96,92
180 Δεκέμβριος 2014 94,71
181 Ιανουάριος 2015 89,46
182 Φεβρουάριος 2015 98,48
183 Μάρτιος 2015 101,74
184 Απρίλιος 2015 99,95
185 Μάιος 2015 96,67
186 Ιούνιος 2015 100,28
187 Ιούλιος 2015 107,86
188 Αύγουστος 2015 98,58
189 Σεπτέμβριος 2015 104,21
190 Οκτώβριος 2015 97,87
191 Νοέμβριος 2015 100,28
192 Δεκέμβριος 2015 104,62
193 Ιανουάριος 2016 93,60
194 Φεβρουάριος 2016 95,49
195 Μάρτιος 2016 100,13
196 Απρίλιος 2016 102,12
197 Μάιος 2016 101,12
198 Ιούνιος 2016 106,77
199 Ιούλιος 2016 114,31
200 Aύγουστος 2016 100,17
201 Σεπτέμβριος 2016 105,06
202 Οκτώβριος 2016 103,47
203 Νοέμβριος 2016 102,31
204 Δεκέμβριος 2016 106,06
205 Ιανουάριος 2017 99,14
206 Φεβρουάριος 2017 105,55
207 Μάρτιος 2017 108,22
208 Απρίλιος 2017 101,85
209 Μάιος 2017 107,43
210 Ιούνιος 2017 111,43
211 Ιούλιος 2017 116,75
212 Αύγουστος 2017 105,23
213 Σεπτέμβριος 2017 107,39
214 Οκτώβριος 2017 105,16
215 Νοέμβριος 2017 103,34
216 Δεκέμβριος 2017 106,90
217 Ιανουάριος 2018 98,71
218 Φεβρουάριος 2018 104,86
219 Mάρτιος 2018 109,14
220 Απρίλιος 2018 105,08
221 Μάιος 2018 108,56
222 Ιούνιος 2018 112,90
223 Ιούλιος 2018 120,86
224 Αύγουστος 2018 104,96
225 Σεπτέμβριος 2018 110,95
226 Οκτώβριος 2018 105,16
227 Νοέμβριος 2018 108,75
228 Δεκέμβριος 2018 109,38
229 Ιανουάριος 2019 102,78
230 Φεβρουάριος 2019 106,85
231 Μάρτιος 2019 108,50
232 Απρίλιος 2019 107,85
233 Μάιος 2019 108,13
234 Ιούνιος 2019 112,35
235 Ιούλιος 2019 118,42
236 Αύγουστος 2019 104,92
237 Σεπτέμβριος 2019 113,05
238 Οκτώβριος 2019 104,43
239 Νοέμβριος 2019 98,28
240 Δεκέμβριος 2019 105,24
241 Ιανουάριος 2020 102,17
242 Φεβρουάριος 2020 103,80
243 Μάρτιος 2020 108,53
244 Απρίλιος 2020 96,26
245 Μάιος 2020 99,25
246 Ιούνιος 2020 107,19
247 Ιούλιος 2020 118,36
248 Αύγουστός 2020 100,78
249 Σεπτέμβριος 2020 110,70
250 Οκτώβριος 2020 101,05
251 Νοέμβριος 2020 107,02
252 Δεκέμβριος 2020 109,29
253 Ιανουάριος 2021 105,84
254 Φεβρουάριος 2021 108,24
255 Μάρτιος 2021 114,79
256 Απρίλιος 2021 118,11
257 Μάιος 2021 113,34
258 Ιούνιος 2021 116,87
259 Ιούλιος 2021 127,82
260 Αύγουστος 2021 110,86
261 Σεπτέμβριος 2021 121,70
262 Οκτώβριος 2021 117,75

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

wdt_ID Mήνας Δείκτης
wdt_ID Mήνας Δείκτης
1 Iανουάριος 2001 124,60
2 Φεβρουάριος 2001 123,90
3 Μάρτιος 2001 121,20
4 Απρίλιος 2001 126,00
5 Μάιος 2001 122,30
6 Ιούνιος 2001 123,70
7 Ιούλιος 2001 124,90
8 Αύγουστος 2001 122,90
9 Σεπτέμβριος 2001 123,50
10 Οκτώβριος 2001 125,50
11 Νοέμβριος 2001 126,70
12 Δεκέμβριος 2001 126,20
13 Iανουάριος 2002 126,80
14 Φεβρουάριος 2002 128,80
15 Μάρτιος 2002 127,40
16 Απρίλιος 2002 126,70
17 Μάιος 2002 132,20
18 Ιούνιος 2002 131,70
19 Ιούλιος 2002 130,70
20 Αύγουστος 2002 131,20
21 Σεπτέμβριος 2002 132,50
22 Οκτώβριος 2002 132,00
23 Νοέμβριος 2002 132,30
24 Δεκέμβριος 2002 135,00
25 Iανουάριος 2003 136,90
26 Φεβρουάριος 2003 133,60
27 Μάρτιος 2003 135,30
28 Απρίλιος 2003 134,70
29 Μάιος 2003 136,70
30 Ιούνιος 2003 135,70
31 Ιούλιος 2003 134,90
32 Αύγουστος 2003 139,40
33 Σεπτέμβριος 2003 139,30
34 Οκτώβριος 2003 137,90
35 Νοέμβριος 2003 141,10
36 Δεκέμβριος 2003 140,20
37 Iανουάριος 2004 143,70
38 Φεβρουάριος 2004 141,70
39 Μάρτιος 2004 141,70
40 Απρίλιος 2004 142,60
41 Μάιος 2004 141,60
42 Ιούνιος 2004 142,00
43 Ιούλιος 2004 141,60
44 Αύγουστος 2004 142,30
45 Σεπτέμβριος 2004 144,20
46 Οκτώβριος 2004 143,30
47 Νοέμβριος 2004 145,40
48 Δεκέμβριος 2004 145,50
49 Iανουάριος 2005 143,20
50 Φεβρουάριος 2005 146,00
51 Μάρτιος 2005 146,40
52 Απρίλιος 2005 145,00
53 Μάιος 2005 147,70
54 Ιούνιος 2005 148,40
55 Ιούλιος 2005 153,70
56 Αύγουστος 2005 152,00
57 Σεπτέμβριος 2005 151,70
58 Οκτώβριος 2005 159,10
59 Νοέμβριος 2005 153,00
60 Δεκέμβριος 2005 150,90
61 Iανουάριος 2006 150,50
62 Φεβρουάριος 2006 158,20
63 Μάρτιος 2006 159,60
64 Απρίλιος 2006 162,90
65 Μάιος 2006 160,10
66 Ιούνιος 2006 162,70
67 Ιούλιος 2006 165,50
68 Αύγουστος 2006 167,00
69 Σεπτέμβριος 2006 170,60
70 Οκτώβριος 2006 163,30
71 Νοέμβριος 2006 166,80
72 Δεκέμβριος 2006 171,50
73 Iανουάριος 2007 162,30
74 Φεβρουάριος 2007 169,40
75 Μάρτιος 2007 166,00
76 Απρίλιος 2007 163,60
77 Μάιος 2007 167,50
78 Ιούνιος 2007 167,90
79 Ιούλιος 2007 167,40
80 Αύγουστος 2007 168,70
81 Σεπτέμβριος 2007 166,30
82 Οκτώβριος 2007 162,80
83 Νοέμβριος 2007 169,50
84 Δεκέμβριος 2007 173,90
85 Iανουάριος 2008 172,70
86 Φεβρουάριος 2008 170,80
87 Μάρτιος 2008 176,60
88 Απρίλιος 2008 174,90
89 Μάιος 2008 173,70
90 Ιούνιος 2008 171,50
91 Ιούλιος 2008 166,40
92 Αύγουστος 2008 161,00
93 Σεπτέμβριος 2008 164,10
94 Οκτώβριος 2008 172,90
95 Νοέμβριος 2008 165,70
96 Δεκέμβριος 2008 162,00
97 Iανουάριος 2009 151,80
98 Φεβρουάριος 2009 148,40
99 Μάρτιος 2009 143,40
100 Απρίλιος 2009 149,80
101 Μάιος 2009 149,40
102 Ιούνιος 2009 147,40
103 Ιούλιος 2009 149,00
104 Αύγουστος 2009 151,40
105 Σεπτέμβριος 2009 149,10
106 Οκτώβριος 2009 146,60
107 Νοέμβριος 2009 148,10
108 Δεκέμβριος 2009 163,40
109 Iανουάριος 2010 159,50
110 Φεβρουάριος 2010 150,70
111 Μάρτιος 2010 156,70
112 Απρίλιος 2010 142,20
113 Μάιος 2010 139,70
114 Ιούνιος 2010 140,90
115 Ιούλιος 2010 134,30
116 Αύγουστος 2010 131,60
117 Σεπτέμβριος 2010 133,10
118 Οκτώβριος 2010 136,00
119 Νοέμβριος 2010 132,00
120 Δεκέμβριος 2010 132,70
121 Iανουάριος 2011 133,70
122 Φεβρουάριος 2011 134,50
123 Μάρτιος 2011 130,20
124 Απρίλιος 2011 130,70
125 Μάιος 2011 124,60
126 Ιούνιος 2011 124,70
127 Ιούλιος 2011 127,50
128 Αύγουστος 2011 125,80
129 Σεπτέμβριος 2011 123,50
130 Οκτώβριος 2011 122,90
131 Νοέμβριος 2011 121,20
132 Δεκέμβριος 2011 116,50
133 Iανουάριος 2012 120,70
134 Φεβρουάριος 2012 118,10
135 Μάρτιος 2012 110,30
136 Απρίλιος 2012 114,20
137 Μάιος 2012 110,70
138 Ιούνιος 2012 110,80
139 Ιούλιος 2012 114,90
140 Αύγουστος 2012 111,30
141 Σεπτέμβριος 2012 108,10
142 Οκτώβριος 2012 101,90
143 Νοέμβριος 2012 101,30
144 Δεκέμβριος 2012 106,90
145 Iανουάριος 2013 101,90
146 Φεβρουάριος 2013 102,70
147 Μάρτιος 2013 104,00
148 Απρίλιος 2013 98,30
149 Μάιος 2013 106,60
150 Ιούνιος 2013 101,30
151 Ιούλιος 2013 99,50
152 Αύγουστος 2013 101,20
153 Σεπτέμβριος 2013 102,00
154 Οκτώβριος 2013 100,60
155 Νοέμβριος 2013 103,60
156 Δεκέμβριος 2013 100,90
157 Iανουάριος 2014 99,90
158 Φεβρουάριος 2014 101,20
159 Μάρτιος 2014 100,40
160 Απρίλιος 2014 103,00
161 Μάιος 2014 99,80
162 Ιούνιος 2014 102,30
163 Ιούλιος 2014 101,70
164 Αύγουστος 2014 103,40
165 Σεπτέμβριος 2014 101,80
166 Οκτώβριος 2014 102,20
167 Νοέμβριος 2014 102,10
168 Δεκέμβριος 2014 100,00
169 Iανουάριος 2015 101,10
170 Φεβρουάριος 2015 100,70
171 Μάρτιος 2015 101,30
172 Απρίλιος 2015 100,90
173 Μάιος 2015 103,90
174 Ιούνιος 2015 101,50
175 Ιούλιος 2015 94,10
176 Αύγουστος 2015 100,90
177 Σεπτέμβριος 2015 98,40
178 Οκτώβριος 2015 99,30
179 Νοέμβριος 2015 97,70
180 Δεκέμβριος 2015 100,40
181 Iανουάριος 2016 99,60
182 Φεβρουάριος 2016 94,50
183 Μάρτιος 2016 100,10
184 Απρίλιος 2016 98,90
185 Μάιος 2016 98,10
186 Ιούνιος 2016 97,60
187 Ιούλιος 2016 101,60
188 Αύγουστος 2016 98,80
189 Σεπτέμβριος 2016 100,60
190 Οκτώβριος 2016 101,70
191 Νοέμβριος 2016 101,50
192 Δεκέμβριος 2016 99,90
193 Ιανουάριος 2017 100,10
194 Φεβρουάριος 2017 103,50
195 Μάρτιος 2017 99,20
196 Απρίλιος 2017 101,20
197 Μάιος 2017 99,10
198 Ιούνιος 2017 100,80
199 Ιούλιος 2017 102,60
200 Αύγουστος 2017 99,60
201 Σεπτέμβριος 2017 99,50
202 Οκτώβριος 2017 101,30
203 Νοέμβριος 2017 98,80
204 Δεκέμβριος 2017 102,30
205 Ιανουάριος 2018 101,70
206 Φεβρουάριος 2018 103,10
207 Μάρτιος 2018 100,50
220 Απρίλιος 2018 103,10
221 Μάιος 2018 103,50
222 Ιούνιος 2018 101,80
223 Ιουλιος 2018 104,50
224 Αύγουστος 2018 102,60
225 Σεπτέμβριος 2018 101,80
226 Οκτώβριος 2018 97,30
227 Νοέμβριος 2018 100,90
228 Δεκέμβριος 2018 103,40
229 Ιανουάριος 2019 98,70
230 Φεβρουάριος 2019 100,70
231 Μάρτιος 2019 105,20
232 Απρίλιος 2019 101,20
233 Μάιος 2019 101,70
234 Ιούνιος 2019 103,90
235 Ιούλιος 2019 102,80
236 Αύγουστος 2019 104,50
237 Σεπτέμβριος 2019 106,30
238 Οκτώβριος 2019 102,90
239 Νοέμβριος 2019 103,10
240 Δεκέμβριος 2019 103,40
241 Ιανουάριος 2020 104,10
242 Φεβρουάριος 2020 103,70
243 Μάρτιος 2020 103,10
244 Απρίλιος 2020 76,70
245 Μάιος 2020 98,70
246 Ιούνιος 2020 99,50
247 Ιούλιος 2020 100,70
248 Αύγουστος 2020 104,30
249 Σεπτέμβριος 2020 102,50
250 Οκτώβριος 2020 106,20
251 Νοέμβριος 2020 94,50
252 Δεκέμβριος 2020 92,90
253 Ιανουάριος 2021 101,00
254 Φεβρουάριος 2021 101,30
255 Μάρτιος 2021 103,20
256 Απρίλιος 2021 107,20
257 Μάιος 2021 112,40
258 Ιούνιος 2021 113,80
259 Ιούλιος 2021 112,10
260 Aύγουστος 2021 110,50
261 Σεπέ,βριος 2021 112,80
262 Οκτώβριος 2021 116,00

Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

wdt_ID Έτος Αριθμός Οικοδομικών Αδειών
wdt_ID Έτος Αριθμός Οικοδομικών Αδειών
1 2007 79.407,00
2 2008 66.740,00
3 2009 57.001,00
4 2010 50.982,00
5 2011 36.075,00
6 2012 22.836,00
7 2013 16.416,00
8 2014 13.434,00
9 2015 13.350,00
10 2016 12.641,00
11 2017 13.785,00
12 2018 15.180,00
13 2019 17.229,00
14 2020 18.768,00

Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη ως % ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Τελική Ιδιωτική Κατανάλωση* (% ΑΕΠ) Τελική Δημόσια Κατανάλωση (% ΑΕΠ)** Συνολική Τελική Κατανάλωση (% ΑΕΠ)***
wdt_ID Έτος Τελική Ιδιωτική Κατανάλωση* (% ΑΕΠ) Τελική Δημόσια Κατανάλωση (% ΑΕΠ)** Συνολική Τελική Κατανάλωση (% ΑΕΠ)***
1 1995 68,00 17,80 85,80
2 1996 68,00 17,60 85,60
3 1997 66,70 17,70 84,40
4 1998 67,00 17,50 84,50
5 1999 66,70 18,00 84,70
6 2000 66,90 18,30 85,20
7 2001 66,20 18,70 84,90
8 2002 66,10 19,20 85,40
9 2003 64,80 19,00 83,70
10 2004 64,00 19,20 83,20
11 2005 66,20 20,00 86,20
12 2006 64,20 20,20 84,40
13 2007 64,80 20,50 85,40
14 2008 67,40 20,70 88,10
15 2009 68,10 23,30 91,40
16 2010 67,30 22,40 89,60
17 2011 69,70 22,10 91,80
18 2012 70,30 22,20 92,50
19 2013 69,90 20,60 90,50
20 2014 69,10 20,60 89,70
21 2015 68,50 20,40 88,90
22 2016 68,20 20,40 88,60
24 2017 68,70 20,40 89,10
25 2018 69,20 19,60 88,80
26 2019 69,30 19,70 89,00
27 2020 71,70 22,40 94,10

Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

Έτος Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου Αποσβέσεις Παγίου Κεφαλαίου Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
wdt_ID Έτος Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου Αποσβέσεις Παγίου Κεφαλαίου Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
1 1995 20,90 14,30 6,50
2 1996 23,90 15,70 8,20
3 1997 25,50 17,00 8,50
4 1998 30,60 17,60 13,00
5 1999 34,30 19,60 14,70
6 2000 35,20 20,70 14,50
7 2001 37,60 22,30 15,30
8 2002 38,60 24,20 14,40
9 2003 45,30 25,90 19,40
10 2004 47,30 27,50 19,80
11 2005 41,50 28,60 12,90
12 2006 51,60 31,20 20,40
13 2007 60,50 33,60 27,00
14 2008 57,60 36,40 21,30
15 2009 49,40 37,70 11,70
16 2010 37,10 37,40 -0,30
17 2011 27,80 35,70 -7,90
18 2012 21,70 34,10 -12,40
19 2013 20,10 32,40 -12,30
20 2014 19,20 30,70 -11,50
21 2015 19,00 29,40 -10,40
22 2016 19,20 28,50 -9,30
23 2017 20,80 27,90 -7,10
24 2018 19,50 27,60 -8,10
25 2019 18,60 27,10 -8,50
26 2020 18,40 26,70 -8,20

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Εξαγωγές ως % ΑΕΠ Εισαγωγές ως % ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Εξαγωγές ως % ΑΕΠ Εισαγωγές ως % ΑΕΠ
1 2002 -6,80 19,80 27,70
2 2003 -8,40 18,60 26,90
3 2004 -7,70 20,80 28,20
4 2005 -8,90 21,30 28,90
5 2006 -11,50 21,20 30,90
6 2007 -15,20 22,40 34,20
7 2008 -15,10 23,20 35,00
8 2009 -12,30 18,90 28,00
9 2010 -10,10 21,80 28,50
10 2011 -8,80 25,40 30,20
11 2012 -3,50 28,70 32,10
12 2013 -1,40 30,20 32,40
13 2014 -0,70 32,30 33,60
14 2015 -0,80 32,10 32,70
15 2016 -1,80 31,20 32,20
16 2017 -1,90 34,80 35,80
17 2018 -2,90 38,70 40,50
18 2019 -1,50 39,60 40,50
19 2020 -6,70 31,10 37,90

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ
1 1996 -8,20 2,10
2 1997 -6,19 2,10
3 1998 -6,30 2,30
4 1999 -5,80 1,40
5 2000 -4,10 1,80
6 2001 -5,50 2,80
7 2002 -6,00 0,80
8 2003 -7,80 -0,50
9 2004 -8,80 -2,90
10 2005 -6,20 -4,00
11 2006 -5,90 -1,50
12 2007 -6,70 -1,50
13 2008 -10,20 -2,20
14 2009 -15,10 -5,40
15 2010 -11,20 -10,10
16 2011 -10,30 -5,20
17 2012 -8,90 -2,70
18 2013 -13,20 -3,60
19 2014 -3,60 -9,00
20 2015 -5,60 0,40
21 2016 0,50 -2,10
22 2017 0,70 3,70
23 2018 1,00 3,80
24 2019 1,30 4,30

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

wdt_ID Τρίμηνο Ελλάδα Ε.Ε-27
wdt_ID Τρίμηνο Ελλάδα Ε.Ε-27
1 Iανουάριος 2000 115,10 112,80
2 Φεβρουάριος 2000 117,60 115,10
3 Μάρτιος 2000 120,20 116,40
4 Απρίλιος 2000 119,50 117,00
5 Μάϊος 2000 119,30 117,80
6 Ιούνιος 2000 120,10 115,70
7 Ιούλιος 2000 120,80 116,10
8 Αύγουστος 2000 120,30 116,50
9 Σεπτέμβριος 2000 120,10 114,30
10 Οκτώβριος 2000 114,70 114,80
11 Νοέμβριος 2000 114,80 113,20
12 Δεκέμβριος 2000 116,20 112,50
13 Iανουάριος 2001 112,80 113,10
14 Φεβρουάριος 2001 112,80 109,70
15 Μάρτιος 2001 111,80 108,10
16 Απρίλιος 2001 113,10 107,10
17 Μάϊος 2001 113,10 103,70
18 Ιούνιος 2001 112,00 102,90
19 Ιούλιος 2001 111,40 102,10
20 Αύγουστος 2001 112,10 99,40
21 Σεπτέμβριος 2001 112,70 95,90
22 Οκτώβριος 2001 105,30 91,70
23 Νοέμβριος 2001 104,30 88,60
24 Δεκέμβριος 2001 103,90 90,30
25 Iανουάριος 2002 106,60 93,80
26 Φεβρουάριος 2002 107,80 93,90
27 Μάρτιος 2002 107,50 95,70
28 Απρίλιος 2002 103,80 97,30
29 Μάϊος 2002 106,50 97,80
30 Ιούνιος 2002 106,50 96,30
31 Ιούλιος 2002 105,80 95,00
32 Αύγουστος 2002 104,60 93,20
33 Σεπτέμβριος 2002 102,60 95,30
34 Οκτώβριος 2002 105,80 93,50
35 Νοέμβριος 2002 107,20 92,80
36 Δεκέμβριος 2002 105,80 91,20
37 Iανουάριος 2003 106,10 92,00
38 Φεβρουάριος 2003 104,50 92,00
39 Μάρτιος 2003 102,80 89,90
40 Απρίλιος 2003 99,80 92,50
41 Μάϊος 2003 102,90 91,80
42 Ιούνιος 2003 104,70 92,80
43 Ιούλιος 2003 105,40 93,00
44 Αύγουστος 2003 105,50 94,90
45 Σεπτέμβριος 2003 104,90 96,20
46 Οκτώβριος 2003 108,30 97,80
47 Νοέμβριος 2003 108,40 99,30
48 Δεκέμβριος 2003 110,20 98,50
49 Iανουάριος 2004 112,50 98,00
50 Φεβρουάριος 2004 109,50 98,80
51 Μάρτιος 2004 111,80 98,20
52 Απρίλιος 2004 113,10 100,30
53 Μάϊος 2004 111,10 100,80
54 Ιούνιος 2004 109,60 101,60
55 Ιούλιος 2004 107,70 101,80
56 Αύγουστος 2004 105,50 101,10
57 Σεπτέμβριος 2004 103,70 102,50
58 Οκτώβριος 2004 103,80 103,10
59 Νοέμβριος 2004 102,60 101,80
60 Δεκέμβριος 2004 102,20 101,00
61 Iανουάριος 2005 104,60 101,70
62 Φεβρουάριος 2005 104,10 99,80
63 Μάρτιος 2005 103,50 98,90
64 Απρίλιος 2005 103,90 98,60
65 Μάϊος 2005 101,40 97,70
66 Ιούνιος 2005 100,10 97,80
67 Ιούλιος 2005 100,10 98,70
68 Αύγουστος 2005 101,20 99,60
69 Σεπτέμβριος 2005 102,00 100,00
70 Οκτώβριος 2005 101,80 101,90
71 Νοέμβριος 2005 102,10 101,80
72 Δεκέμβριος 2005 103,40 102,50
73 Iανουάριος 2006 103,80 104,30
74 Φεβρουάριος 2006 104,40 104,10
75 Μάρτιος 2006 106,30 105,60
76 Απρίλιος 2006 107,40 107,70
77 Μάϊος 2006 108,40 108,40
78 Ιούνιος 2006 109,20 109,00
79 Ιούλιος 2006 109,30 109,40
80 Αύγουστος 2006 108,50 109,70
81 Σεπτέμβριος 2006 110,50 110,20
82 Οκτώβριος 2006 110,30 110,90
83 Νοέμβριος 2006 110,30 111,00
84 Δεκέμβριος 2006 110,20 111,90
85 Iανουάριος 2007 109,80 110,50
86 Φεβρουάριος 2007 108,90 110,80
87 Μάρτιος 2007 111,40 111,90
88 Απρίλιος 2007 113,20 112,40
89 Μάϊος 2007 111,80 112,60
90 Ιούνιος 2007 110,50 112,50
91 Ιούλιος 2007 111,20 112,00
92 Αύγουστος 2007 111,50 111,00
93 Σεπτέμβριος 2007 113,10 108,90
94 Οκτώβριος 2007 110,70 107,80
95 Νοέμβριος 2007 110,00 106,80
96 Δεκέμβριος 2007 108,60 105,50
97 Iανουάριος 2008 109,00 104,10
98 Φεβρουάριος 2008 108,90 102,60
99 Μάρτιος 2008 107,40 102,50
100 Απρίλιος 2008 106,60 100,40
101 Μάϊος 2008 104,30 100,00
102 Ιούνιος 2008 104,20 96,60
103 Ιούλιος 2008 104,30 93,80
104 Αύγουστος 2008 104,10 91,80
105 Σεπτέμβριος 2008 100,30 91,00
106 Οκτώβριος 2008 96,30 84,70
107 Νοέμβριος 2008 93,50 79,50
108 Δεκέμβριος 2008 87,90 72,60
109 Iανουάριος 2009 85,20 71,80
110 Φεβρουάριος 2009 81,90 69,20
111 Μάρτιος 2009 79,70 67,50
112 Απρίλιος 2009 80,80 69,00
113 Μάϊος 2009 82,30 72,20
114 Ιούνιος 2009 87,70 75,00
115 Ιούλιος 2009 86,80 77,80
116 Αύγουστος 2009 87,00 81,80
117 Σεπτέμβριος 2009 89,30 84,40
118 Οκτώβριος 2009 92,30 87,20
119 Νοέμβριος 2009 91,10 89,60
120 Δεκέμβριος 2009 90,80 92,30
121 Iανουάριος 2010 91,10 94,10
122 Φεβρουάριος 2010 88,80 95,30
123 Μάρτιος 2010 87,20 97,40
124 Απρίλιος 2010 87,10 99,90
125 Μάϊος 2010 82,60 98,30
126 Ιούνιος 2010 84,00 98,90
127 Ιούλιος 2010 85,70 100,60
128 Αύγουστος 2010 86,10 101,10
129 Σεπτέμβριος 2010 85,50 102,00
130 Οκτώβριος 2010 87,10 102,90
131 Νοέμβριος 2010 86,30 104,70
132 Δεκέμβριος 2010 85,90 105,90
133 Iανουάριος 2011 87,20 106,20
134 Φεβρουάριος 2011 89,60 107,60
135 Μάρτιος 2011 88,70 106,70
136 Απρίλιος 2011 85,80 105,10
137 Μάϊος 2011 85,60 104,00
138 Ιούνιος 2011 83,00 103,60
139 Ιούλιος 2011 83,50 101,40
140 Αύγουστος 2011 85,50 97,40
141 Σεπτέμβριος 2011 83,10 94,10
142 Οκτώβριος 2011 81,40 93,40
143 Νοέμβριος 2011 82,20 93,30
144 Δεκέμβριος 2011 83,50 92,30
145 Iανουάριος 2012 82,60 92,50
146 Φεβρουάριος 2012 82,90 93,80
147 Μάρτιος 2012 83,50 94,50
148 Απρίλιος 2012 84,50 92,80
149 Μάϊος 2012 83,50 90,20
150 Ιούνιος 2012 81,40 89,90
151 Ιούλιος 2012 82,60 88,10
152 Αύγουστος 2012 83,40 86,80
153 Σεπτέμβριος 2012 83,40 85,30
154 Οκτώβριος 2012 83,30 84,50
155 Νοέμβριος 2012 85,50 85,70
156 Δεκέμβριος 2012 89,90 86,90
157 Iανουάριος 2013 89,00 88,20
158 Φεβρουάριος 2013 90,70 89,10
159 Μάρτιος 2013 91,80 89,00
160 Απρίλιος 2013 92,50 87,20
161 Μάϊος 2013 96,50 88,00
162 Ιούνιος 2013 96,70 89,50
163 Ιούλιος 2013 95,20 90,60
164 Αύγουστος 2013 93,30 92,60
165 Σεπτέμβριος 2013 96,50 95,30
166 Οκτώβριος 2013 94,70 96,10
167 Νοέμβριος 2013 94,50 97,50
168 Δεκέμβριος 2013 94,40 99,00
169 Iανουάριος 2014 95,70 99,70
170 Φεβρουάριος 2014 98,00 99,90
171 Μάρτιος 2014 100,60 101,00
172 Απρίλιος 2014 98,30 100,60
173 Μάϊος 2014 101,30 101,00
174 Ιούνιος 2014 106,10 100,70
175 Ιούλιος 2014 105,40 100,70
176 Αύγουστος 2014 105,00 99,90
177 Σεπτέμβριος 2014 102,10 99,00
178 Οκτώβριος 2014 105,00 100,00
179 Νοέμβριος 2014 105,90 99,80
180 Δεκέμβριος 2014 102,50 100,10
181 Iανουάριος 2015 98,00 100,30
182 Φεβρουάριος 2015 99,60 101,20
183 Μάρτιος 2015 98,70 102,20
184 Απρίλιος 2015 95,10 102,60
185 Μάϊος 2015 93,90 102,90
186 Ιούνιος 2015 93,40 102,80
187 Ιούλιος 2015 84,90 103,30
188 Αύγουστος 2015 79,40 103,60
189 Σεπτέμβριος 2015 87,20 104,70
190 Οκτώβριος 2015 90,00 105,50
191 Νοέμβριος 2015 90,30 105,60
192 Δεκέμβριος 2015 91,00 106,10
193 Iανουάριος 2016 94,70 105,30
194 Φεβρουάριος 2016 92,00 103,90
195 Μάρτιος 2016 93,20 102,90
196 Απρίλιος 2016 93,70 103,70
197 Μάϊος 2016 93,00 104,00
198 Ιούνιος 2016 93,10 104,10
199 Ιούλιος 2016 94,40 104,30
200 Αύγουστος 2016 95,90 103,60
201 Σεπτέμβριος 2016 94,70 104,30
202 Οκτώβριος 2016 96,90 105,80
203 Νοέμβριος 2016 95,60 106,10
204 Δεκέμβριος 2016 97,50 107,50
205 Iανουάριος 2017 97,70 107,60
206 Φεβρουάριος 2017 95,90 107,50
207 Μάρτιος 2017 96,00 107,30
208 Απρίλιος 2017 98,10 108,70
209 Μάϊος 2017 96,20 109,00
210 Ιούνιος 2017 96,50 110,40
211 Ιούλιος 2017 100,10 111,50
212 Αύγουστος 2017 101,30 111,50
213 Σεπτέμβριος 2017 102,50 112,50
214 Οκτώβριος 2017 100,40 113,70
215 Νοέμβριος 2017 100,60 114,00
216 Δεκέμβριος 2017 102,70 115,00
217 Ιανουάριος 2018 103,20 114,40
218 Φεβρουάριος 2018 105,60 114,20
219 Μάρτιος 2018 101,20 112,50
220 Απρίλιος 2018 104,50 112,80
221 Μάιος 2018 105,50 112,20
222 Ιούνιος 2018 104,00 112,50
223 Ιούλιος 2018 106,40 111,90
224 Αύγουστος 2018 106,10 111,70
225 Σεπτέμβριος 2018 102,50 111,00
226 Οκτώβριος 2018 102,40 110,20
227 Νοέμβριος 2018 102,90 109,90
228 Δεκέμβριος 2018 102,90 108,30
229 Ιανουάριος 2019 101,50 106,80
230 Φεβρουάριος 2019 103,20 106,80
231 Μάρτιος 2019 103,20 106,30
232 Απρίλιος 2019 102,20 104,60
233 Μάιος 2019 102,60 105,60
234 Ιούνιος 2019 102,90 103,80
235 Ιούλιος 2019 106,80 103,10
236 Αύγουστος 2019 109,70 103,40
237 Σεπτέμβριος 2019 108,50 102,00
238 Οκτώβριος 2019 108,00 101,20
239 Νοέμβριος 2019 108,30 101,70
240 Δεκέμβριος 2019 110,60 101,70
241 Ιανουάριος 2020 109,70 103,20
242 Φεβρουάριος 2020 113,40 103,90
243 Μάρτιος 2020 109,50 95,90
244 Απρίλιος 2020 99,50 67,10
245 Μάιος 2020 88,80 69,30
246 Ιούνιος 2020 87,90 77,80
247 Ιούλιος 2020 91,10 83,80
248 Αύγουστος 2020 91,00 88,40
249 Σεπτέμβριος 2020 89,80 91,50
250 Οκτώβριος 2020 92,50 91,70
251 Νοέμβριος 2020 91,20 88,60
252 Δεκέμβριος 2020 91,80 91,70
253 Ιανουάριος 2021 90,70 91,10
254 Φεβρουάριος 2021 91,90 93,10
255 Μάρτιος 2021 96,90 99,90
256 Απρίλιος 2021 97,90 109,90
257 Μάιος 2021 108,60 114,00
258 Ιούνιος 2021 108,70 117,10
259 Ιούλιος 2021 111,20 118,00
260 Αύγουστος 2021 113,00 116,50
261 Σεπτέμβριος 2021 109,70 116,60
262 Οκτώβριος 2021 112,40 117,60
263 Νοέμβριος 2021 113,40 116,50

Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

wdt_ID Έτος Ποσοστό Πληθυσμού
wdt_ID Έτος Ποσοστό Πληθυσμού
1 1996 21,00
2 1997 21,00
3 1998 21,00
4 1999 21,00
5 2000 20,00
6 2001 20,00
7 2002 0,00
8 2003 20,70
9 2004 19,90
10 2005 19,60
11 2006 20,50
12 2007 20,30
13 2008 20,10
14 2009 19,70
15 2010 20,10
16 2011 21,40
17 2012 23,10
18 2013 23,10
19 2014 22,10
20 2015 21,40
21 2016 21,20
22 2017 20,20
23 2018 18,50
24 2019 17,90
25 2020 17,70