Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους μια σειρά από δεκατρείς δείκτες που, όλοι μαζί, αποτυπώνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα διαδραστικά γραφήματα και οι πίνακες στο τέλος της σελίδας είναι συνδεδεμένα με μία βάση δεδομένων που θα ανανεώνεται συνεχώς με τα νέα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών.

1. Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία του συνόλου των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί τον πιο συνηθισμένο δείκτη μέτρησης του συνολικού μεγέθους μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή πραγματικό ΑΕΠ μετρά το ΑΕΠ μιας χώρας όταν έχουμε αφαιρέσει την επίδραση της μεταβολής των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού.2. Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ. Δηλαδή, τη μακροχρόνια τάση και όχι τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του. Ο αρνητικός ρυθμός μεγέθυνσης υποδηλώνει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.3. Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας

Άνεργοι είναι τα άτομα εκείνα που έχουν συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας τους και παρ’ ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν, δεν βρίσκουν εργασία. Η ανεργία μετριέται ως ποσοστό στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Μακροχρόνια άνεργοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.4. Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

Tο Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος δείχνει την εγχώρια ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, τη δυνατότητα να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να πραγματοποιούνται επενδύσεις. Το σύνολο των εγχώριων καταθέσεων αποτελείται από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές. Repo είναι μια συμφωνία, όπου αφενός ο δανειζόμενος (π.χ. τράπεζα) συμφωνεί να πουλήσει σε έναν δανειστή (π.χ. φυσικό πρόσωπο) ένα χρεόγραφο σε συγκεκριμένη τιμή, και αφετέρου συμφωνεί να το επαναγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Χαρακτηριστικό των repos (συμφωνιών επαναγοράς) είναι ότι μπορεί να μετατραπούν σε χρήμα, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος.5. Μηνιαία  Εξέλιξη  Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής  Παραγωγής

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μετρά τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της συνολικής παραγωγής σε τέσσερις κλάδους: ορυχείων και λατομείων, μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 6. Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο μετρά τη μεταβολή του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (π.χ. τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.α.).7. Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

Ο αριθμός νέων οικοδομικών αδειών αποτελεί μας σημαντική παράμετρο της ανάλυσης της εικόνας της κτηματαγοράς μιας χώρας.8. Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη ως % ΑΕΠ

Το ΑΕΠ μιας χώρας ισούται με το άθροισμα της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών και της κυβέρνησης σε αγαθά και υπηρεσίες, της επένδυσης και των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή εάν από τις εξαγωγές αφαιρέσουμε τις εισαγωγές.


9. Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Ως % ΑΕΠ

 


 10. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) είναι το άθροισμα του εμπορικού ισοζυγίου (έσοδα από καθαρές εξαγωγές), του ισοζυγίου εισοδημάτων και του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων. Όταν μια χώρα εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει, αντιμετωπίζει έλλειμμα στο ΙΤΣ. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα χρειάζεται να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισμό ή να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό. Αντίθετα, όταν εξάγει περισσότερο από όσο εισάγει (πλεονασματικό ΙΤΣ), δανείζει σε ξένες χώρες ή αγοράζει ακίνητες περιουσίες της αλλοδαπής.  11. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
Ως % ΑΕΠ

Η Γενική Κυβέρνηση μαζί με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε δημόσιο τομέα μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Κυβέρνηση έχει τρεις υποτομείς: α) την Κεντρική Κυβέρνηση, β) την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και γ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ΙΓΚ) ή αλλιώς Δημοσιονομικό Ισοζύγιο ισούται με τα έσοδα  (π.χ. κυρίως φόροι, αποκρατικοποιήσεις) μείον τα έξοδα (π.χ. συντάξεις, μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, επιδόματα κ.α.) της  Γενικής Κυβέρνησης. Το έλλειμμα στο ΙΓΚ, δηλαδή όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, καλύπτεται συνήθως με κρατικό δανεισμό. Η διαχρονική συσσώρευση ελλειμμάτων σε μια οικονομία αυξάνει το δημόσιο χρέος και μπορεί να οδηγήσει στην χρεοκοπία.

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ονομάζεται το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης όταν έχουν αφαιρεθεί  οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.


12. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αποτελεί ένα μέτρο για την αξιολόγηση της πορείας της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Προκύπτει ως το σταθμισμένο άθροισμα των Δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις Κατασκευές, στο Λιανικό Εμπόριο και στις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης.


 13. Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με διαθέσιμο εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μεταβιβάσεων) κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους ιθύνοντες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
 στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα datasets των συγκεκριμένων δεικτών
Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

wdt_IDΤρίμηνοΣε Εκ. Ευρώ
1 1995 Q1 22.474,00
2 1995 Q2 22.950,00
3 1995 Q3 23.499,00
4 1995 Q4 23.991,00
5 1996 Q1 22.913,57
6 1996 Q2 23.512,08
7 1996 Q3 24.213,75
8 1996 Q4 24.901,49
9 1997 Q1 23.987,79
10 1997 Q2 24.634,10


Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ

ΈτοςΡυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΡυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
1 1995 2,10
2 1996 2,86
3 1997 4,48
4 1998 3,89
5 1999 3,07
6 2000 3,92
7 2001 4,13
8 2002 3,92
9 2003 5,79
10 2004 5,06


Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας Ανά Ηλικιακή Ομάδα

Τρίμηνο% Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-29% Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
wdt_IDΤρίμηνο% Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού% Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-29% Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
1 2001 Q1 11,20 5,00 28,95 5,71
2 2001 Q2 10,50 5,00 27,93 5,51
3 2001 Q3 10,20 5,39 26,86 5,45
4 2001 Q4 11,20 5,77 28,42 5,50
5 2002 Q1 11,40 5,69 28,61 5,54
6 2002 Q2 10,00 5,15 25,83 5,22
7 2002 Q3 9,80 5,09 25,55 5,16
8 2002 Q4 10,20 5,17 26,24 5,24
9 2003 Q1 10,40 5,14 26,71 5,28
10 2003 Q2 9,40 4,78 25,37 5,27


Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

ΜήναςΣύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
wdt_IDΜήναςΣύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
1 Iανουάριος 2001 118.106,00
2 Φεβρουάριος 2001 120.111,00
3 Μάρτιος 2001 121.773,00
4 Απρίλιος 2001 124.506,00
5 Μάιος 2001 125.186,00
6 Ιούνιος 2001 127.266,00
7 Ιούλιος 2001 128.426,00
8 Αύγουστος 2001 129.340,00
9 Σεπτέμβριος 2001 130.870,00
10 Οκτώβριος 2001 133.711,00


Μηνιαία εξέλιξη Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγή

ΜήναςΔείκτης
wdt_IDΜήναςΔείκτης
1 Ιανουάριος 2000 123,28
2 Φεβρουάριος 2000 123,41
3 Μάρτιος 2000 125,75
4 Απρίλιος 2000 125,40
5 Μάιος 2000 122,03
6 Ιούνιος 2000 122,92
7 Ιούλιος 2000 122,01
8 Αύγουστος 2000 125,79
9 Σεπτέμβριος 2000 120,14
10 Οκτώβριος 2000 122,13


Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

MήναςΔείκτης
wdt_IDMήναςΔείκτης
1 Iανουάριος 2001 65,30
2 Φεβρουάριος 2001 65,30
3 Μάρτιος 2001 63,80
4 Απρίλιος 2001 67,20
5 Μάιος 2001 65,80
6 Ιούνιος 2001 66,80
7 Ιούλιος 2001 67,40
8 Αύγουστος 2001 66,30
9 Σεπτέμβριος 2001 66,90
10 Οκτώβριος 2001 68,10


Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

ΈτοςΑριθμός Οικοδομικών Αδειών
wdt_IDΈτοςΑριθμός Οικοδομικών Αδειών
1 2007 79.407,00
2 2008 66.740,00
3 2009 57.001,00
4 2010 50.982,00
5 2011 36.075,00
6 2012 22.836,00
7 2013 16.416,00
8 2014 13.434,00
9 2015 13.350,00
10 2016 12.641,00


Δημόσια & Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη ως % ΑΕΠ

ΈτοςΙδιωτική Kαταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠΔημόσια Καταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΙδιωτική Kαταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠΔημόσια Καταναλωτική Δαπάνη Ως % ΑΕΠ
1 1996 67,96 17,61
2 1997 66,71 17,68
3 1998 67,00 17,50
4 1999 66,74 17,98
5 2000 66,89 18,26
6 2001 66,16 18,72
7 2002 66,15 19,23
8 2003 64,77 18,96
9 2004 64,02 19,16
10 2005 66,16 20,02


Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Σε Σταθερές Τιμές

ΈτοςΑκαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Σε Σταθερές Τιμές
wdt_IDΈτοςΑκαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Σε Σταθερές Τιμές
1 1995 19,96
2 1996 20,79
3 1997 20,19
4 1998 23,72
5 1999 24,50
6 2000 24,64
7 2001 24,74
8 2002 23,60
9 2003 25,32
10 2004 24,40


Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως % ΑΕΠ, Εξαγωγές Ως % ΑΕΠ & Εισαγωγές Ως % ΑΕΠ

ΈτοςΙσοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠΕξαγωγές ως % ΑΕΠΕισαγωγές ως % ΑΕΠ
wdt_IDΈτοςΙσοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ως Ποσοστό Του ΑΕΠΕξαγωγές ως % ΑΕΠΕισαγωγές ως % ΑΕΠ
1 1996 -3,49 14,30 23,20
2 1997 -3,72 16,20 23,10
3 1998 -2,62 16,30 26,00
4 1999 -3,59 19,30 28,10
5 2000 -5,93 23,70 34,70
6 2001 -5,37 22,80 33,40
7 2002 -6,83 20,10 30,20
8 2003 -8,45 18,50 29,60
9 2004 -7,71 20,70 29,20
10 2005 -8,87 21,30 29,60


Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

Έτος% ΑΕΠ
wdt_IDΈτος% ΑΕΠ
1 1996 -8,16
2 1997 -6,06
3 1998 -6,27
4 1999 -5,79
5 2000 -4,06
6 2001 -5,47
7 2002 -6,02
8 2003 -7,83
9 2004 -8,83
10 2005 -6,19


Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ως % ΑΕΠ

Έτος% ΑΕΠ
wdt_IDΈτος% ΑΕΠ
1 1996 2,10
2 1997 2,27
3 1998 1,43
4 1999 1,79
5 2000 2,79
6 2001 0,82
7 2002 -0,46
8 2003 -2,93
9 2004 -4,04
10 2005 -1,49


Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΤρίμηνοΔείκτης Οικονομικού Κλίματος
wdt_IDΤρίμηνοΔείκτης Οικονομικού Κλίματος
1 Iανουάριος 2000 113,90
2 Φεβρουάριος 2000 116,00
3 Μάρτιος 2000 119,10
4 Απρίλιος 2000 118,90
5 Μάϊος 2000 118,40
6 Ιούνιος 2000 119,10
7 Ιούλιος 2000 120,10
8 Αύγουστος 2000 119,40
9 Σεπτέμβριος 2000 119,20
10 Οκτώβριος 2000 113,10Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

ΈτοςΠοσοστό Πληθυσμού
wdt_IDΈτοςΠοσοστό Πληθυσμού
1 1996 21,00
2 1997 21,00
3 1998 21,00
4 1999 21,00
5 2000 20,00
6 2001 20,00
7 2002 0,00
8 2003 20,70
9 2004 19,90
10 2005 19,60