Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Σχέδιο όρων χρήσης και προστασίας Copyright.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright).

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα / © Copyright ΔιαΝΕΟσις ΑμκΕ.

Όλα τα κείμενα, τα σχέδια, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η τοποθέτηση και διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, αναδιανομή ή τροποποίηση οποιουδήποτε κειμένου, άρθρου, έρευνας και γενικότερα πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή μη έντυπο ή άλλο μέσο.  Σε κάθε άλλη τυχόν περίπτωση επιτρεπτής από το νόμο χρησιμοποιήσεως του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτού, ιδίως δε παραπομπής σε πληροφορίες ή στοιχεία ή κοινοποίησης κειμένων, πληροφοριών και οιωνδήποτε στοιχείων, είναι υποχρεωτική η αναφορά στην πηγή προέλευσης (διαΝΕΟσις).  Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους και για την χρήση των οποίων απαιτείται άδεια χρήσης.

Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα και / ή διακριτικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένων λογοτύπων και εμβλημάτων που αναφέρονται ή εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην διαΝΕΟσις,.

Εγγυήσεις - Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται ως έχουν και χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Η διαΝΕΟσις σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική, αποθετική ή παρεπόμενη ζημία που σχετίζεται με τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο της διαΝΕΟσις, συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων, κακοτυπωμένων χαρακτήρων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών, τυπογραφικών και οποιωνδήποτε άλλων λαθών που τυχόν εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της διαΝΕΟσις συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης ευθύνεται σε αποζημίωση για κάθε απώλεια, δαπάνη, ζημία και/ή οποιοδήποτε άλλο κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής νομικών συμβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας εκ μέρους του χρήστη.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Η διαΝΕΟσις δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη διαΝΕΟσις ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις

Η διαΝΕΟσις δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει και / ή να διαγράψει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ολικά ή εν μέρει, ενώ κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανίζονται σε αυτή. Η διαΝΕΟσις δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας οποτεδήποτε, εν όλω ή εν μέρει.

 

Privacy Policy Ιστότοπου dianeosis.org

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής "Πολιτική") αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την διαΝΕΟσις – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα στην οδό Γρανικού 7, στο Μαρούσι Αττικής, τηλ. 2130023000, e-mail info@dianeosis.org όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο dianeosis.org υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο dianeosis.org

Ο ιστότοπος dianeosis.org αποτελεί τον δικτυακό τόπο της εταιρείας διαΝΕΟσις – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής "Εταιρεία").

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας τόσο στον ιστότοπο, όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο με ευθύνη της Εταιρείας.

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η διαΝΕΟσις υποβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος "προσωπικά δεδομένα", όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής "Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα".

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:

Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ

Β) Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site, τα στοιχεία του μηνύματος (e-mail, κείμενο μηνύματος, διεύθυνση IP,  ημερομηνία &ώρα αποστολής μηνύματος) παραμένουν στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου και διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκληρωση επικοινωνίας μεταξύ του αποστολέα του μηνύματος και της Εταιρείας

Γ) Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην "λίστα αποστολής newsletter".

Δ) Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να  παρακολουθεί  την  δραστηριότητα  των  χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε  την πορεία τους  μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης  στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας  επεξεργασίας  δεδομένων.

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες  για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Προς πληροφόρηση σας, ο  ιστότοπός  μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js της  GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας,  θα αποτρέψει την GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες  εντός  αυτού του ιστότοπου.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου dianeosis.org και ιδίως για α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (https://www.dianeosis.org/contact/) γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες.

6. Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), την προώθηση προϊόντων, την έρευνα ικανοποίησης και την χρήση Cookies, το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies δείτε εδώ

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Πρόκεται για τις εταιρείες :

  • Ιάκωβος Φρούντας | Bake My WP, που προσφέρουν στη διαΝΕΟσις υπηρεσίες Web Hosting και Web Development
  • Γενική Ταχυδρομική (“ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΡΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ”), που προσφέρει στη διαΝΕΟσις υπηρεσίες διανομής των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστηματος στους πελάτες.
  • Mailchimp, που παρέχει στη διαΝΕΟσις υπηρεσίες αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters)
  • ΕΛΤΑ ("Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε."), που προσφέρει στη διαΝΕΟσις υπηρεσίες διανομής
  • Kanga Services ("KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."), που προσφέρει στη διαΝΕΟσις υπηρεσίες διανομής
  • DHL ("DHL Express (EΛΛΑΣ) Α.Ε. Διεθνείς Ταχυμεταφορές"), που προσφέρει στη διαΝΕΟσις υπηρεσίες διανομής προς το εξωτερικό.

Eπίσης, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της διαΝΕΟσις με άλλους φορείς και οργανισμούς , ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στον εκάστοτε συνεργαζόμενο φορέα λίστες με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Newsletter καθώς και λίστες εγγεγραμμένων σε παλαιότερες εκδηλώσεις του οργανισμού, υπό την προϋπόθεση πάντοτε, ότι τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν τα στοιχεία έχουν παράσχει προηγουμένως συναίνεση για χρήση των στοιχείων τους για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό GDPR.

9. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

10. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα Δεδομένα των μηνυμάτων που λαμβάνουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (email, κείμενο μηνύματος, διεύθυνση IP, ημερομηνία & ώρα απαοστολής μηνύματος) αμέσως μετά την ολοκληρωση επικοινωνίας μεταξύ του αποστολέα του μηνύματος και του οργανισμού.

Διαγράφουμε τα Δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) από αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο, με θέμα "ΑΠΕΓΓΡΑΦΉ ΑΠΟ ΤΟ NEWSLETTER" και αποστολέα το mail το οποίο δεν θέλετε να παραλαμβάνει ενημερώσεις από τη διαΝΕΟσις. Η ίδια δυνατότητα δίνεται σε όλους τους εγγεγραμμένους στη "λιστα αποστολής Newsletter", σε κάθε newsletter που αποστέλει η διαΝΕΟσις, σε ευδιακριτο σημείο στο κάτω μέρος του newsletter. Επίσης, τα δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου διαγράφονται εντός έξι μηνών  από την τελευταία αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter).

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, την οποία μπορείτε να δειτε εδώ

11. Για πόσο χρονικό διάστημα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό;

Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη "λίστα αποστολής newsletter", δηλαδή για όσο δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από τη διακοπή αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και δεν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter).

12. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL - Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας. Eπίσης, η εταιρεία "Bake My WP", που παρέχει στη διαΝΕΟσις υπηρεσίες Web Hosting και Web Development τηρεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα πολιτικής backup.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς (βλ. απάντηση στο ερώτημα με αριθμό 5).

13. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

14. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Γρανικού 7, 15125, Μαρούσι Αττικής), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dianeosis.org) με τίτλο "Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης", είτε στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (https://www.dianeosis.org/contact/) με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

15. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό. (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

16. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2130023000.

17. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Γίνεται χρήση "cookies" στον ιστότοπό μας dianeosis.org, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

18. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Εν γένει, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συναίνεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στις υπηρεσίες του ιστότοπου ή στο ενημερωτικό δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Εάν διαπιστώσουμε ότι εν αγνοία μας έχουμε συλλέξει δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών χωρίς να ισχύει η παραπάνω συνθήκη, θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό.

19. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

20. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

21. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι  Γρανικού 7, 6ος όροφος., τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130 023000, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@dianeosis.org