ΕΡΕΥΝΕΣ

Περιοχές Νatura 2000: Προστασία Και Βιώσιμη Ανάπτυξη

O υγρότοπος της Βραβρώνας | Photography: nik kout / Flickr

Μία έρευνα που παρουσιάζει μια νέα πρόταση για την καλύτερη προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

To 27,29% της χερσαίας και το 6,12% της θαλάσσιας έκτασης της Ελλάδας είναι χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες περιοχές, ενταγμένες στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Αν και η προστασία αυτών των περιοχών έχει αποδεδειγμένα πολλαπλές θετικές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και έχει βοηθήσει στην επιβίωση μερικών από τα πιο εκπληκτικά οικοσυστήματα του κόσμου, στη χώρα μας η πλειοψηφία των περιοχών αυτών παραμένουν παραμελημένες και ανεκμετάλλευτες.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι μπορεί να γίνει για την καλύτερη προστασία και αξιοποίηση των περιοχών αυτών;

Η διαΝΕΟσις ανέθεσε σε μια επταμελή ομάδα ειδικών με συντονιστή τον Επίκ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Τριάντη την εκπόνηση μια ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία αποτυπώνει το πρόβλημα, παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση, την προστασία και την αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Κυρίως, όμως, η έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά τα δυνητικά οφέλη για την ελληνική οικονομία από την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, τα οποία είναι θεαματικά.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη μελέτη των ερευνητών, εδώ:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝATURA 2000 - ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (PDF)

Μπορείτε να δείτε τα Παραρτήματα της μελέτης, τα οποία περιλαμβάνουν: α) τον ενιαίο κατάλογο των Περιοχών Natura 2000, β) τον Κατάλογο των Περιοχών Natura ανά Περιφέρεια και γ) τους χάρτες των προστατευόμενων περιοχών για τους 13 νέους Φορείς Διαχείρισης που προτείνουν οι ερευνητές της διαΝΕΟσις, εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)