Φεβρουάριος 2016

Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες: Ένας Αξιακός Χάρτης Της Ελληνικής Κοινωνίας

Υπάρχουν διαιρετικές τομές στην ελληνική κοινωνία και αν ναι, είναι ίδιες ή παρόμοιες με αυτές των χρόνων πριν την κρίση; Η παρακάτω έκθεση αναλύει τα κεντρικά ευρήματα, εξάγει τα βασικά συμπεράσματα και συνοψίζει τα σημαντικά στοιχεία της έρευνας.