ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ακραία Φτώχεια Στην Ελλάδα

Photography: Thodoris Georgakopoulos / Flickr

Μια λεπτομερής καταγραφή του προβλήματος της ακραίας φτώχειας στη χώρα, με αξιολόγηση των πολιτικών πρόνοιας που έχουν εφαρμοστεί και διατύπωση συγκεκριμένων, ρεαλιστικών προτάσεων για την αντιμετώπισή του.

Τι είναι η φτώχεια; Ποιος είναι φτωχός; Ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο του προβλήματος στην Ελλάδα, και πώς έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων;

Για να αναλύσει τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος, και για να καταλήξει στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων αντιμετώπισής του, η διαΝΕΟσις διεξήγαγε μια μεγάλη έρευνα. Αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή του ορίου της ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα μέχρι και το 2016, την καταγραφή του ποσοστού του πληθυσμού τα εισοδήματα του οποίου είναι κάτω από αυτό το όριο, την καταγραφή των απόψεων των πολιτών για την εικόνα της φτώχειας μέσα στην κρίση, την αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών πρόνοιας, και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η έρευνα περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

Την έρευνα "Μια Αποδοτικότερη Πολιτική Για Την Καταπολέμηση Της Ακραίας Φτώχειας" της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Μάνου Ματσαγγάνη, που είναι και το κεντρικό κείμενο της έρευνας. Σ' αυτό οι ερευνητές περιγράφουν τον ορισμό της ακραίας φτώχειας, υπολογίζουν το κόστος ενός καλαθιού προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχει τα "απαραίτητα προς το ζην" για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες και στη συνέχεια υπολογίζουν το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με εισοδήματα μικρότερα του ορίου φτώχειας. Στη συνέχεια, αξιολογούν πολιτικές πρόνοιας που έχουν εφαρμοστεί στα χρόνια της κρίσης και προτείνουν τρεις άμεσα εφαρμόσιμες πολιτικές λύσεις για τη μείωση του ποσοστού ακραίας φτώχειας κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛEΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (PDF ΑναΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 2017)

Αυτή είναι η δεύτερη, επικαιροποιημένη έκδοση της έρευνας, η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2017, και περιλαμβάνει και δεδομένα για τα εισοδήματα του 2016, καθώς και μια επικαιροποίηση του μείγματος πολιτικών που προτείνουν οι ερευνητές. Την αρχική έρευνα, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2016, μπορείτε να τη βρείτε εδώ:

Μια ΑποδοτικΟτερη ΠολιτικΗ Για Την ΚαταπολEμηση Της ΑκραΙας ΦτΩχειας (PDF Αρχική Έκδοση)

Μπορείτε να βρείτε το "καλάθι" προϊόντων και υπηρεσιών, με τους υπολογισμούς, τις παραδοχές και τις καταγραφές πραγματικών τιμών από τους ερευνητές εδώ:

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και υπηρεσωΝ (.XLS -Αναθεωρημενη ΕΚΔΟΣΗ 2017)

Το 2016, δε, συνοδεύοντας την αρχική έρευνα, είχαμε σχεδιάσει μια έρευνα κοινής γνώμης που καταγράφει τις απόψεις των Ελλήνων για την οικονομική τους κατάσταση και την εικόνα που έχουν για το όριο της ακραίας φτώχειας. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 1300 ατόμων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα βασικά της αποτελέσματα.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ (PDF)

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα σε αρχεία .xls και .sav, καθώς και το ερωτηματολόγιο.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (.XLS)AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (.SAV)eρωτηματολογιο ΕΡΕΥΝΑΣ (.DOCX)

Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο .xls με μια σύγκριση των απαντήσεων των ερωτηθέντων για το όριο της ακραίας φτώχειας, με το όριο όπως το υπολόγισε η ερευνητική ομάδα της διαΝΕΟσις για το 2015, στα πλαίσια της αρχικής έρευνας.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (.ΧLS)